Medemblik: ‘Doorpakken op jeugdzorg en jeugdbescherming’ cijfers zijn nog te hoog

MEDEMBLIK – Dit blijkt uit cijfers vrijgegeven door de gemeente Medemblik. Van oudher heeft Medemblik al te maken met een hoger percentage jongeren die hulp nodig heeft dan de overige gemeenten in Westfriesland. Al jaren is men bezig om dit lager te krijgen maar tot op de dag van vandaag zijn de resultaten er nog niet naar.

Boven het landelijk gemiddelde

Waar in Westfriesland het gemiddelde van jongeren die jeugdhulp krijgen op 11,8% ligt, ligt dit cijfer in de gemeente Medemblik op 11,15%, enkel Hoorn, Stede Broec en Enkhuizen zitten met 12% nog boven Medemblik. Kijken wij naar de leeftijdcategorie 0 tot 19 jaar dan zien wij dat in de gemeente Medemblik bijna een kwart van alle jongeren te maken hebben met jeugdzorg of jeugdbescherming.  Het gemiddelde in Nederland ligt op 22,2% in de gemeente Medemblik ligt deze op 23,2%, samen met Stede Broec scoort Medemblik hoog voor jeugdbescherming.

Drugs & alcohol

In de gemeente Medemblik wordt door de jongeren, net zoals in de rest van Westfriesland, veel drugs gebruikt en alcohol gedronken. Samen met de overige Westfriese gemeenten is Medemblik 2 jaar geleden het project ‘In Control of Alcohol en Drugs’ begonnen.

4 op de 5 van de 16-jarigen drinkt alcohol

87,0% van de jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in NHN heeft weleens alcohol gedronken. Van de minderjarigen (16 en 17 jaar) drinkt 77,7% weleens alcohol en van de 18-plussers drinkt 89,3% weleens alcohol. 22,3% van de minderjarigen drinkt nooit alcohol en 10,7% van de 18-plussers. Mannen en vrouwen hebben even vaak weleens alcohol gedronken. Onder de 18-25 jarigen lijken de hoger opgeleiden (hbo/wo) iets vaker te drinken. Dit is vergelijkbaar met landelijk. Hierbij geldt wel dat een deel van de jongeren nog een opleiding aan het volgen is en dat het onderwijsniveau bij een toename van de leeftijd hoger kan worden. Er is geen verschil tussen de 3 subregio’s. Het percentage 16/17 jarigen en 18-25 jarigen dat alcohol drinkt lijkt in de regio NHN hoger te liggen dan landelijk (16/17 jaar: 78% vs. 69%, 18-25 jaar: 89% vs. 86%)1 . Deze resultaten zijn echter niet één op één te vergelijken door verschillen in onderzoeksopzet en jaar van afname.(bron: GGD)

De leeftijd waarop de meeste jongeren beginnen met drinken is 14 jaar en 8 maanden. 17% van de ondervraagden waren jonger dan 14 jaar.

Drugs gebruik vrij normaal in Westfriesland

42,3% van de jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in NHN heeft weleens softdrugs gebruikt. Het percentage dat ooit softdrugs heeft gebruikt neemt toe met de leeftijd; van de 16-jarigen heeft 21,6% ooit gebruikt en van de 21 t/m 25 jarigen 48,0%. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst softdrugs gebruiken is 16,3 jaar. Mannen hebben vaker softdrugs gebruikt dan vrouwen; van de vrouwen heeft ruim een derde (35,4%) ooit gebruikt en van de mannen bijna de helft (47,5%). Er is geen significante relatie tussen het ooit gebruik van softdrugs en opleidingsniveau.(bron: ggd)

De gemiddelde leeftijd waarop er wordt begonnen met drugsgebruik ligt in Westfriesland op 16.3 jaar. Van alle ondervraagden gebruikt ruim de helft 2x per maand drugs..

Medemblik wil meer inzet op kwalitatief goede ondersteuning

Yildiz Jonkers, woordvoerder van de gemeente Medemblik, zegt in een reactie op deze cijfers: ,,Ook in Medemblik zetten we volop in op het laten slagen van de transformatie. We zetten in op het leveren van kwalitatief goede ondersteuning. Daarnaast zet Medemblik zich ook in op het terugdringen van (zware) zorg door middel van preventie. Een goed voorbeeld is de inzet van schoolmaatschappelijk werkers (vanuit de wijkteams) op alle basisscholen. Door meer de verbinding met de scholen te zoeken, streven we ernaar problematiek zo vroeg mogelijk te signaleren en op te pakken. Inzet van (zwaardere) zorg is dan hopelijk minder of helemaal niet nodig.

Minister wil brede aanpak jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Om de jongeren beter te kunnen opvangen, te begeleiden of weer op het rechte pad te krijgen is het termijn in de pleegzorg verlengd naar 21 jaar. Dat en meer is te lezen in het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ dat de ministers zojuist naar de Tweede Kamer stuurden. Uitgangspunt is dat het belang van het kind nog meer centraal moet komen te staan in de jeugdhulp. Dat betekent tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt.

In een reactie zegt minister De Jonge: ‘Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is een goede beweging in gang gezet. Maar kinderen, ouders en medewerkers hebben daar nog te weinig van gemerkt en lopen soms nog tegen problemen aan. Het werk is nog niet af. Daarom ben ik trots op dit ambitieuze programma dat er nu ligt. Het belang van jongeren staat duidelijk bij iedereen voorop. Ik vind het mooi te zien dat we in dit programma nadrukkelijk samen optrekken: de justitieketen, de zorgkant, Rijk, gemeenten en instellingen. Met als einddoel dat geen enkele jongere in de kou komt te staan.’

Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 392.445 kinderen in 2017 gebruik maken of hebben gemaakt van enige vorm van jeugdhulp. Ook geven de cijfers aan dat eind 2017 30.715 kinderen werden beschermd met een maatregel voor jeugdbescherming en dat 6.360 jongeren werden begeleid in het kader van de jeugdreclassering.

[signoff]

Reageren via facebook