9.1 C
Medemblik
26 februari 2021 16:16
Medemblik Actueel.

Grote zorgen over jeugdzorgplus Horizon

WESTFRIESLAND – De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en PWF uit gemeenten uit West-Friesland, de Noordkop en de Regio Alkmaar maken zich grote zorgen over de Jeugdzorgplus. In verschillende gemeenten, waaronder Medemblik is het college dan ook per motie verzocht de raad op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de Jeugdzorgplus.

Wat deze fracties betreft is jeugdzorg een publieke taak, vergelijkbaar met de brandweer of de GGD, en een zware gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Naar aanleiding van het bericht in het Noord-Hollands Dagblad hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de recente uitspraak van de kinderrechter Alkmaar dat de plaatsing van een minderjarige op de locatie Antonius in strijd was met de kwaliteitseisen uit de jeugdwet? Zo ja, kunt u aangeven op welke punten dit is en welke acties er ondernomen worden om deze situatie recht te zetten?
  2. De instelling geeft zelf aan dat ze de uitspraak van de kinderrechter ‘kortzichtig’ vindt. Hoe wordt gemonitord of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen?
  3. De raad voor de Kinderbescherming heeft, aldus het NHD, eerder twijfels geuit over de veiligheid van de locatie Antonius. Kunt u ons aangeven welke twijfels dit precies waren, welke maatregelen er getroffen zijn om deze twijfels weg te nemen en hoe u het vervolg monitort?
  4. Wij maken uit het artikel op dat Defence for Children op basis van signalen van ouders en advocaten heeft aangegeven dat onderwijs, dagbesteding en veiligheid niet (altijd) op orde zijn. Klopt dit, was u hier mee bekend en welke actie heeft u hierop ondernomen?
  5. De kinderrechter Alkmaar heeft gesteld dat de regie over de behandeling van een minderjarig kind naar Parlan overgedragen moet worden. Ligt de verantwoordelijkheid daarmee nu bij Parlan? En zo ja, is dit in strijd met de aanbesteding?
  6. In reactie stelt wethouder Does uit Heerhugowaard dat de inspectie ‘zeer tevreden’ is over Horizon, is er een inspectierapport, specifiek over de locatie Bakkum, waar dit uit blijkt en zo ja, zou u ons dit kunnen doen toekomen?

Namens de fractie van Progressief West-Friesland

Reageren via facebook