Overdracht wegen HHNK naar gemeenten pakt financieel negatief uit voor Medemblik, VVD stelt vragen

MEDEMBLIK – Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) is voornemens om 2.320.822 m2 wegen (waarvan 969.320 m2 voor Medemblik 41,77% en 37.348 m2 voor Hoorn 1,61%) en een grote hoeveelheid bruggen, bomen, bermen, sloten etc. per 01-01-2022 dan wel 01-01-2023 aan de 7 West-Friese Gemeenten over te dragen. De wijze waarop dit moet gebeuren wordt uiteengezet en toegelicht in de businesscase 7.1 van 24-02-2021. Ook de raadsvoorstellen van de 7 West Friese Gemeenten zijn hierop gebaseerd. In de businesscase zijn onder andere de inkomsten en uitgaven in kaart gebracht. Voor 2022 worden de kosten op een bedrag van EUR 9.376.000  begroot.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Tegenover deze uitgaven zijn uiteraard ook de inkomsten in kaart gebracht. Tot op heden bestonden deze inkomsten uit de wegenheffing welke door het HHNK geheven werd plus een uitkering uit hoofde van de Wet Herverdeling wegen groot EUR 3.000.000,–. Doordat de wegen door het HHNK aan de Gemeenten overgedragen worden, kan zij geen wegenheffing meer in rekening brengen.
Om het verlies aan wegenheffing te compenseren wordt voorgesteld om de OZB dienovereenkomstig te verhogen. Dit brengt met zich mee dat de inkomsten van Hoorn het meest verhoogd worden terwijl zij het laagste aantal vierkante meters weg overnemen.

Dit brengt weer met zich mee dat Gemeenten die in verhouding veel wegen overnemen er duidelijk op achteruit gaan en (op termijn) flink op deze overname toeleggen. Om dit tekort te compenseren hebben Hoorn, Enkhuizen en Stede Broec zich bereid verklaard om dit tekort gedurende 12 jaar aan te vullen.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Als wij de inkomsten en de uitgaven naast elkaar zetten komen wij op het volgende plaatje:

Ondanks de toezegging dat er geen enkele Gemeente op achteruit gaat en ondanks de compensatiebetalingen van Hoorn, Enkhuizen en Stedebroec gaan alle Gemeenten, m.u.v. Hoorn, er op achteruit.

Tom Beerepoot van de VVD-fractie in de gemeente Medemblik heeft hierop enkele vragen gesteld aan het college van Medemblik om hier opheldering over te krijgen:

  1. De gewenningsbijdrage wordt in 10 jaar afgebouwd. Kunt u ons een overzicht verschaffen van de inkomsten en uitgaven van de West Friese Gemeenten gedurende de komende 12 jaar?
  2. Is de Uitkering uit hoofde van de Wet herverdeling Wegen geïndexeerd?
  3. Wij moeten EUR 2.000.000,– bijdragen aan Gemeenten van buiten onze regio. Kunt u ons hiervan de onderbouwing verstrekken?
  4. Het totaal van de frictiekosten becijferd op EUR 4.600.000,– De som van de deelnemende Gemeenten komt echter uit op een bedrag van EUR 4.203.000,– oftewel een verschil van EUR 393.000,–. Hoe verklaart u dit verschil en beïnvloedt dit de uiteindelijke berekeningen?
  5. Waarom is er bij de berekening van de overdrachts- en implementatiekosten niet voor onderlinge solidariteit gekozen?
  6. Klopt de hierboven vermelde berekening van de inkomsten en de uitgaven?
  7. U heeft ervoor gekozen om e.e.a. te financieren d.m.v. een verhoging van de OZB. Heeft u ook andere financieringswijzen overwogen en zo ja, welke?

Het college heeft 14 dagen om te reageren.