PWF wil dat de gemeenteraad opnieuw gaat kijken naar regelgeving bouwregels.

MEDEMBLIK – Siem Zeilemaker(PWF) is er van overtuigd dat de overgrote meerderheid van de gemeenteraad graag opnieuw wil beoordelen welke regels wel of niet gehandhaafd moeten blijven met als doel de mogelijkheden tot realisatie van woningen te verruimen.

Siem Zeilemaker zegt hierover: “De schreeuwende behoefte (en schrijnende nood) aan woonruimte vraagt daarom. De vele amendementen, moties, raadsvragen van (bijna) alle partijen getuigen daarvan. Daarnaast wil de fractie van PWF, en naar wij menen de grote meerderheid in de raad, mogelijkheden tot splitsing beoordelen, de mogelijkheden beoordelen om bijgebouwen geschikt te maken voor bewoning, de realisatie van tijdelijke woningen te bevorderen, andere dan woonbestemmingen om te vormen naar wonen, dan wel andere mogelijkheden te onderzoeken indien daar vraag naar is.”

Siem Zeilemaker wil daarom van het college weten of zij alsnog heel concreet willen aangeven welk van hogerhand opgelegde regels er zijn en welke regels door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Maar ook wat de gevolgen zijn als de door de gemeenteraad vastgestelde regels worden afgeschaft en welke stappen er moeten worden genomen om tot afschaffing of wijziging van deze regels te komen.

Zeilemaker vraagt het college of zij bereid is om op korte termijn, als het lukt nog dit jaar, deze regels met de gemeenteraad te gaan bespreken om zo tot een verruiming of zelfs afschaffing te komen.

Siem Zeilemaker vraagt zich af of het college er wel eens heeft overwogen of zij in het belang van de inwoners van de gemeente Medemblik ‘bestuurlijk ongehoorzaam’ te zijn en tot bouw van extra woningen over te gaan.

Reageren via facebook