Muziekonderwijs terug naar de basisscholen

MEDEMBLIK – Van de 23 basisscholen in de gemeente Medemblik hebben zich er 20 aangemeld voor de pilot ‘Meer muziek in de klas 2019’. Met de pilot onderzoekt de gemeente Medemblik het belang van meer muziek in de klas. De gemeente gunt het elk kind om zich muzikaal te ontwikkelen en om een groter en breder bereik van het aantal kinderen en tegelijkertijd de kwaliteit wil waarborgen wordt er een nieuw subsidiemethodiek ontwikkeld die per 1 januari 2020 moet ingaan.

Hervorming muziekonderwijs

Ook de gemeenten Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen hebben het belang van meer muziek in de klas onderstreept. In februari dit jaar is een regionale projectgroep ‘hervorming muziekonderwijs’ geformeerd. Met regionale werkgroep wordt in dit geval bedoeld: Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Medemblik. De projectgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van basisscholen, kinderopvang, muziekscholen en muziekverenigingen, heeft advies uitgebracht. De conclusies en aanbevelingen vanuit de projectgroep worden zoveel mogelijk meegenomen in de nieuwe subsidieregeling. Er kan echter niet aan alle wensen worden voldaan. De verschillende organisaties hebben ook verschillende belangen. Voor de gemeente Medemblik is het belangrijk om te beredeneren vanuit het belang van het kind binnen de vastgestelde kaders.

Meer kinderen in aanraking met muziekonderwijs

Door beschikbare middelen anders in te zetten, komen vanaf 2020 meer kinderen in aanraking met muziekonderwijs. Muziek speelt een belangrijke rol in de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Ook bevordert muziek de creativiteit en verbeeldingskracht. Om dit te bereiken gaat de gemeente Medemblik de subsidieregeling aanpassen:

  1. De gemeente Medemblik stelt een subsidieplafond in dat open staat voor alle organisaties die voldoen aan de eisen.
  2. De gemeente Medemblik stelt per sector een deelsubsidieplafond in. De sectoren zijn muziekverenigingen, muziekscholen, basisscholen en kinderopvang.
  3. Wanneer het aantal aanvragen het deelsubsidieplafond overschrijdt, verlenen we alle subsidies met eenzelfde percentage naar beneden bij tot het plafond niet meer wordt overschreden.
  4. Alle lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten (docenten waarvan de kwalificatie voor het geven van les blijkt uit het feit dat ze succesvol de eerste opleidingsfase (bachelor) van het conservatorium of andere kunstvakopleiding hebben afgerond, dan wel dat ze beschikken over een daarmee gelijk te stellen kwalificatie op tenminste HBO werk- en denkniveau). Daarbij hanteert de gemeente Medemblik de Fair Practice Code
  5. Subsidie wordt alleen verleend aan de doelgroep kinderen en jeugd in de leeftijd van 2 tot en met 21
   jaar.
  6. De subsidie per leerling bedraagt nooit meer dan 50% van de kosten van een vakdocent.
  7. Voor alle klassikale lessen (bijvoorbeeld AMV, VIO, blokfluitklas, lessen aan de basisscholen) verleend de gemeente Medemblik een subsidie van maximaal € 20,- per leerling
  8. Voor basisscholen verleend de gemeente Medemblik een subsidie van maximaal € 20,- per leerling. Basisscholen moeten 50% van de kosten co-financieren.
  9. Voor kleine basisscholen verleend de gemeente Medemblik daarnaast een vast bedrag van € 500,- per school. Een kleine basisschool is een school waarvan het aantal normatieve groepen vijf of minder is.
  10. Voor alle instrumentale lessen verleend de gemeente Medemblik een subsidie van maximaal € 250,- per leerling. Dit geldt voor zowel muziekscholen als muziekverenigingen.
  11. Voor muziekverenigingen geldt dat zij een keuze hebben of ze de opleiding van de leerlingen zelf verzorgen of dat zij die afnemen via een muziekschool. Naast de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor de opleiding van de leerlingen blijft de reguliere (waarderings-)subsidie bestaan (a € 3.055,-).
  12. Muziekscholen ontvangen een subsidie van maximaal € 220,- per leerling als bijdrage in de overhead. Onder overhead wordt verstaan huisvestingskosten, coördinatie en overleg en organisatie van alle activiteiten gerelateerd aan muziekonderwijs.
  13. Per kinderopvanglocatie verleend de gemeente Medemblik een maximale bijdrage van maximaal € 500,- per project per jaar met een subsidieplafond van € 5.000,-. De kinderopvanglocaties moeten 50% van de kosten cofinanciering.

Natuurlijk zitten er ook minpuntjes aan deze nieuwe manier van muziekonderwijs. Zo krijgt de Muziekschool Oostelijk West-Friesland (MOW) een afbouwende subsidie naar minder dan de helft wat ze nu krijgen, 130.000 euro naar ± 60.000 euro. Maar daar staan weer nieuwe kansen tegenover voor de MOW omdat zij meer muzieklessen op scholen en kinderopvang gaan verzorgen, deze lessen worden dan weer bekostigd door de scholen en kinderopvang.

Na het zomerreces neemt het college van Medemblik een besluit over de nieuwe subsidieregeling voor muziekonderwijs die dan per 1 januari 2020 moet ingaan.

[signoff]

Reageren via facebook