Medemblik Actueel.

Politiek

PvdA wil meer aandacht voor rechten personen met een handicap

MEDEMBLIK – Juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht geworden. Een belangrijke stap in de continue opgave om participatiedrempels in de Nederlandse samenleving te slechten en er voor te zorgen dat mensen met een beperking in de samenleving kunnen meedoen. Nu de ratificatie van het Verdrag is afgerond, breekt de implementatiefase aan. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties benoemen in deze fase de activiteiten om de beginselen uit het Verdrag geleidelijk in de praktijk te verwezenlijken.

Bert de Jong (PvdA) aandacht voor rechten mensen met een handicap

In samenspraak met de bestuurlijke partners is een voorstel ontwikkeld om het implementatieplan onder te verdelen in meerdere onderdelen. Zo ligt op lokaal niveau de uitdaging om de praktijkervaringen van mensen met een beperking centraal te stellen en te werken aan belemmeringen op gebieden als wonen, werk en dagbesteding, onderwijs, openbare ruimte en vrije tijd. In de sector goederen en diensten ligt de uitdaging om de toegankelijkheid van bijvoorbeeld supermarkten, restaurants maar ook webwinkels verder te vergroten. En de Rijksoverheid kan bijvoorbeeld innovaties stimuleren in het (landelijk) openbaar vervoer, digitale informatievoorziening, onderwijs en de eigen organisatie.

De fractie van de PvdA in de gemeente Medemblik heeft bij monde van fractievoorzitter Bert de Jong gisteren de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

 1. Bent u bekend met dit verdrag? En kent u de inhoud van dit Verdrag.
 2. Zo ja, welke specifieke maatregelen heeft u getroffen om dit Verdrag in de praktijk te brengen?
 3. Is de gemeente Medemblik bekend met de praktijkervaringen van mensen met een beperking?
 4. Zo ja, op welke wijze werkt u er aan om gesignaleerde belemmeringen aan te pakken?
 5. Is er een specifiek beleid om te verwijderen van belemmeringen op gebieden van wonen, werk en dagbesteding, onderwijs, openbare ruimte en vrije tijd?
 6. Zo ja, hoe staat dit beleid gedefinieerd?
 7. Zo nee, bent u voornemens op korte termijn hier beleid op te ontwikkelen?
 8. Is er gemeentelijk beleid ontwikkeld om in ontwikkeling t.a.v. belemmeringen bij bijvoorbeeld restaurants en/of supermarkten?
 9. Lokaal kunnen gemeenten een impuls geven aan bestaande en nieuwe inspanningen van gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking in de samenleving. Bent u voornemens deel te nemen aan het genoemde koplopersprogramma?
 10. Zo ja, op welke termijn?
 11. Zo nee, wat is de reden en wat zijn eventuele belemmeringen?
 12. Geeft u op een andere wijze een impuls gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking?
 13. Zo ja, welke
 14. Zo nee, waarom niet?

Reageren via facebook