PvdA, CDA, GL en PW2010 gezamelijk in actie om armoede onder kinderen uit te bannen

MEDEMBLIK – Deze vier partijen hebben de handen ineen geslagen om de naar schatting 870 in armoede opgroeiende kinderen in de gemeente Medemblik een betere toekomst te kunnen geven.  In een gezamelijke motie roepen de vier partijen het college op om:

  1. Een plan van aanpak op te stellen hoe de extra middelen van het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk aan kinderen in armoede in onze gemeente kunnen worden besteed.
  2. Hierbij in ogenschouw te nemen, dat het Rijk de voorwaarde heeft gesteld dat deze kinderen ondersteund moeten worden met voorzieningen in natura.
  3. Het minimaliseren van drempels, zoals bijvoorbeeld het verstrekken op basis van declaraties.
  4. Een zo breed mogelijke publiciteitscampagne te starten om er voor te zorgen, dat de inwoners er kennis van kunnen nemen, dat alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en die in arme gezinnen opgroeien, in aanmerking kunnen komen voor extra ondersteuning.
  5. Als gemeente Medemblik hier een voortrekkersrol in te nemen en het initiatief en de lead te nemen om te komen tot samenwerking met alle mogelijke partijen, organisaties, scholen en andere gemeenten.
  6. Blijven streven naar communicatie en afstemming over/van het armoedebeleid binnen de WF7.
  7. De Raad voor het zomerreces 2017 te informeren over het plan van aanpak.
  8. De Raad voor het zomerreces 2018 informeren over de inzet van middelen, instrumenten en resultaten, waarbij we op basis van de opgedane ervaringen in Den Haag, Tilburg en Zoetermeer willen heroverwegen of het zinvol is om kinderen zelf te betrekken bij de bestrijding van kinderarmoede.

De gemeenteraad zal over deze motie donderdagavond 6 april debateren, dit is live via tv en internet te volgen.

Reageren via facebook