Verkeersbesluit opheffen inhaalverbod personenvoertuigen Dokter de Vriesstraat te Benningbroek

BENNINGBROEK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Gezien het in het Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) vastgestelde beleid ten aanzien van Duurzaam Veilig, Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;
 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;
 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

Overwegende dat:

 • de Dokter de Vriesstraat te Benningbroek in het GVVP is aangeduid als gebiedsontsluitingsweg min met een maximale toegestane snelheid van 50 km/h;
 • er op de Dokter de Vriesstraat momenteel een inhaalverbod voor personenvoertuigen geldt, landbouwverkeer uitgezonderd;
 • er op de Dokter de Vriesstraat sprake is van twee rijrichtingen, waarbij een enkele rijrichting voor twee voertuigen niet breed genoeg is om elkaar in te halen;
 • inhalen hierdoor alleen mogelijk is wanneer er gebruik wordt gemaakt van de andere weghelft;
 • iedere verkeersdeelnemer wettelijk verplicht is zich op een dusdanige wijze in het verkeer te gedragen dat er geen gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat het andere verkeer niet wordt gehinderd;
 • het gewenste verkeersgedrag op de Dokter de Vriesstraat reeds feitelijk blijkt uit de inrichting van de weg;
 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Benningbroek en in beheer en onderhoud van de gemeente Medemblik;
 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • Door het verwijderen van de verkeersborden F01 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inclusief onderbord 55, volgens de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-32-F-BEN, het inhaalverbod voor personenvoertuigen op de Dokter de Vriesstraat te Benningbroek op te heffen, waarmee het verkeersbesluit van 1 februari 1988 met kenmerk 4 van de Gemeente Noorder-Koggenland ten behoeve van het instellen van dit inhaalverbod komt te vervallen.
 • dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.