Verkeersbesluit aanwijzen snelheidszone 30 km/h De Weide te Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Gezien de aanleg van het woningbouwplan ‘Het Lint’ te Zwaagdijk-Oost, Gelet op: artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;
 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

Overwegende dat:

 • het woningbouwplan ‘Het Lint’ te Zwaagdijk-Oost momenteel wordt gerealiseerd;
 • in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering De Weide een verblijfsfunctie heeft;
 • De Weide is aangewezen als erftoegangsweg met een toegestane maximumsnelheid van 30km/h;
 • uit vormgeving en inrichting van De Weide redelijkerwijze een maximumsnelheid van 30km/h voortvloeit;
 • deze vormgeving en inrichting volgens Duurzaam Veilig gerealiseerd wordt met behulp van plateaus op de kruispunten en klinkerbestrating op de wegvakken;
 • de verkeersintensiteit van het gemotoriseerde verkeer op De Weide laag is zodat de verblijfsfunctie niet wordt aangetast;
 • Op De Weide geen potentieel gevaarlijke punten zijn waaraan met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging extra aandacht moet worden besteed;
 • De Weide volledig valt binnen een snelheidszone 30 km/h, die duidelijk herkenbaar in het straatbeeld van Zwaagdijk-Oost aanwezig is door middel van bebording van het type A01 en A02 uit Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het instellen van een snelheidsregime;
 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van woonkern Zwaagdijk-Oost en in beheer en onderhoud van de gemeente Medemblik;
 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • Door het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/h op De Weide te Zwaagdijk-Oost, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-40-A-ZWO, De Kreekrug te Zwaagdijk-Oost aan te duiden als straat waarop een maximumsnelheid van 30 km/h geldt;
 • dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.