Verkeersbesluit opheffen geslotenverklaring voertuigen aslastbeperking 12 ton of hoger, Dorpsstraat te Abbekerk

ABBEKERK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik. Gezien de aanleg van een verhoogde brug op de Dorpsstraat te Abbekerk. Gelet op: artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten, dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, Overwegende dat:

 • op de Dorpsstraat te Abbekerk, ten zuiden van de kruising met de Mijnsherenweg, ten behoeve van de aldaar gelegen brug een geslotenverklaring geldt voor voertuigen met een aslast hoger dan 12 ton;
 • op de Dorpsstraat te Abbekerk een nieuwe, versterkte brug is geplaatst;
 • deze versterkte brug geschikt is voor zwaar vrachtverkeer;
 • er hierdoor geen aslastbeperking voor deze brug meer nodig is;
 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het opheffen van een aslastbeperking;
 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Abbekerk en in beheer en onderhoud is van de gemeente Medemblik;
 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • door het verwijderen van de verkeersborden C20 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, volgens de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-34-C-ABB, op de Dorpsstraat te Abbekerk de aslastbeperking voor voertuigen met een aslast van 12 ton of hoger op te heffen, waarmee het verkeersbesluit van 25 januari 2016 met kenmerk 2016-02-C-ABB ten behoeve van het instellen van deze aslastbeperking komt te vervallen.
 • de vooraankondigingsborden C20, gelegen aan het Noordeinde te Lambertschaag en in de Dorpsstraat te Abbekerk, te verwijderen.
 • dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met verkeer@Medemblik.nl. De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl. Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
 • datum en ondertekening.
 • Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.