Omwonenden’De kogge 1 en 2 Oostwoud’ sturen brandbrief naar de gemeenteraad over bestemmingsplan

OOSTWOUD/TWISK – 30 omwonenden van recreatiepark De Kogge 1 en 2 in Oostwoud maken zich grote zorgen over het wijzigingsplan van de bestemmingsplan de er voor moet zorgen dat deze recreatieparken worden getransformeerd van recreatie naar wonen. De zorgen zijn zo hoog opgelopen dat de omwonenden zelfs rechtsbijstand hebben ingeschakeld om de wijziging tegen te houden.

In de brief aan de gemeenteraad schrijven de omwonenden: “Als aanwonende maken wij ons ernstig zorgen en zijn wij zeer verontrust over de voorgenomen wijziging van bestemming van De Kogge. Het Oosteinde, waaraan beide parken zijn gelegen, is een drukke doorgaande dorpsstraat waar geen trottoir is. Aan beide zijden worden auto’s geparkeerd en de parkeerdruk is momenteel al te hoog. Regelmatig wordt er te hard gereden (het is een 30 km/h zone). Dit maakt het levensgevaarlijk om daar te wandelen, zeker voor kinderen.

Parkeerproblematiek

In het ter inzage gelegde bestemmings-wijzigingsplan schetst de gemeente de burgers voor dat er 42 parkeerplaatsen op Kogge I zijn en daarbij zou aan de norm van 2.3 parkeerplaatsen per woning worden voldaan. Echter na wat kritische vragen meldt de behandeld ambtenaar dat op dit moment zelf een tekort aan parkeerplaatsen is op het park metend met de recreatie norm van 1.7.

Het ter inzage gelegde plan bij de Kogge III schetst dat er 13 parkeerplekken aanwezig zijn en dat ook dit voldoet aan de norm. Echter in de situatie van de Kogge III is er sprake van recht van overpad, en daardoor is in het parkeervak amper ruimte voor 5 auto’s.

Dit verschilt substantieel van dat wat ter inzage is gelegd. “Wij hebben een aantal buurtbewoners hierover geïnformeerd en handtekeningen verzameld. Er wordt overwegend met verontwaardiging gereageerd, van de bewoners die wij hebben gevraagd is niemand inhoudelijk met het plan bekend,” schrijven de omwonenden van De Kogge 1 en 2

Het overdrijven van mate van bewoning

Verder stelt de gemeente dat er 100% permanente bewoning plaats vindt op de Kogge I. De werkelijkheid is dat dit ergens rond de 67% permanente bewoning is (wij tellen 11 a 12 vuilnisbakken i.p.v. 17, de gemeente geeft zelf ook nu aan dat er i.i.g. 3 recreanten zijn) . Over de huidige permanent bewoners kan opgemerkt worden dat het merendeel van de bewoners senior is, eenpersoonshuishoudens en een alleenstaande met gezin, dat betekent dat ze veelal maar 1 auto bezitten per huishouden,” aldus de omwonenden

Mocht de voorgenomen wijziging zo door gaan, dan ontstaat er een hoge parkeer- en verkeersdruk aan het Oosteinde omdat; a) de parkeernorm bij lange na niet wordt voldaan, b) de verkeersdruk zal toenemen omdat er van 67% naar 100% bewoning gaat, en c) vooral met de huidige krapte op de woningmarkt deze woningen in trek zullen zijn bij jongere bewoners/stellen en gezinnen, welke meer auto’s bezitten per huishouden (bron CBS).

Tekort schietende veiligheid

In de brief maken de omwonenden zich ook grote zorgen over de veiligheid die in hun ogen tekort schiet. In het wijzigingsplan staat geschreven dat alle adviezen van de veiligheidsregio gevolgd dienen te worden. In het advies is opgenomen dat a) de ‘weg’ op het park >5 meter moet zijn, wat nu niet het geval is, b) er problemen zijn met de compartimentalisering en dus het risico op brandoverslag. Deze problemen zijn momenteel nog niet opgelost. Bij doorgang van de wijziging is de kans groot dat de gemeente hiervoor opdraait.

Mogelijk wijzigt de Kogge komende donderdag zonder aan de normen te voldoen. Normaal gesproken voldoe je eerst aan de normen, voor dat je wijzigt.

Scheiden van plannen

Wij hebben de rechtsbijstand reeds sinds oktober ingeschakeld. Vanuit ons en vanuit de advocaat van de VvE De Maar is er aangespoord op splitsing van de plannen De Maar met die van De Kogge. Zodat eerstgenoemde doorgang kan vinden en bij de Kogge eerst de gebreken kunnen worden opgelost en er participatie van andere grondeigenaren/aanwonenden/belanghebbenden kan plaatsvinden. Bij samenvoeging in 2019 is ook belooft aan De Maar om bij problemen het plan te splitsen. Problemen die er overduidelijk zijn. De behandelend ambtenaar heeft in de communicatie met ons ook aangegeven dat achteraf gezien ze de plannen beter hadden kunnen splitsen.

Bovendien heeft de wethouder in de commissievergadering van 7 januari jl gezegd over het plan “We hadden dat zorgvuldiger moeten doen” en dat vanwege haast bij de Maar er bij het proces van de Kogge bewust voor is gekozen om naast de VvE geen andere grondeigenaren/aanwonenden/belanghebbenden in te lichten en dus geen participatie na te streven,” schrijven de omwonenden in de brief

Belangenverstrengeling

Opmerkelijk is geweest dat de omwonenden in oktober gebeld hebben met de behandelend ambtenaar met onze zorgen over het bestemmings-wijzigingsplan en aangaven dat we een zienswijze gingen indienen. Vervolgens kwam de voorzitter van de VVE De Kogge (I) bij de omwonenden langs om te vragen af te zien van deze zienswijze.

Na een vraag van GroenLinks (Ria Manshanden), waarom de bezwaarmaker (ten aanzien van de Kogge I) niet bij het proces betrokken is antwoordde de gemeente: “….U stelt terecht dat wij de afgelopen jaren intensief en in nauwe samenwerking met de vereniging van eigenaren aan de transformatie van de parken hebben gewerkt. Ook communiceerden wij met de betreffende dorpsraden over de transformatie. Wij ontvingen geen signalen van deze partijen dat omwonenden bezwaar zouden maken tegen de transformaties. Sterker nog, wij ontvingen juist signalen dat omwonenden er positief tegenover staan. ….”

Naar aanleiding van deze stelling hebben de omwonenden met het dagelijks bestuur van de dorpsraad Midwoud-Oostwoud gesproken welke aangeeft dat er afgelopen jaar zeer beperkt vergadert is en er geen contact is geweest tussen de dorpsraad en de gemeente hierover. Ook tussen de dorpsraad en buurtbewoners is geen contact geweest. De VVE heeft tot dusver omwonenden nooit ingelicht of betrokken. Wat wel werd duidelijk dat sinds 1 jaar de voorzitter van de VVE De Kogge (I) lid is geworden van de dorpsraad.

Ontbreken van participatie

Helaas zijn niet alle grondeigenaren (zo wijzigt van omwonenden het erf ook van bestemming), aanwonenden en belanghebbenden betrokken in dit proces en heeft er geen participatie plaatsgevonden. Per toeval kwamen de omwonenden in oktober het wijzigingsplan op het spoor en hadden zij slechts 2 weken de tijd een zienswijze in te dienen. Op dit moment spreken de briefschrijvers met buurtbewoners en aanwonenden welke ook niet op de hoogte zijn.

Noch de gemeente noch de VVE van De Kogge (I) heeft de briefschrijvers en de buren benaderd om ook hun in te lichten of te betrekken bij plannen, ook op dit moment spreekt de VVE nog niet met aanwonenden en buurtbewoners en streeft zij niet naar een oplossing.

Voor de bestemmingswijziging bij de Kogge I en III is geen haast of noodzaak. De moeite die erin gestoken wordt om zo snel mogelijk een mooi verhaal af te steken, zonder verder enige participatie buiten de VVE van de Kogge en de gemeente om doet vermoeden dat er een groot belang is voor de VVE van de Kogge I. Naast dat de huizen (vergunningsvrij) uitgebouwd kunnen worden zij ook een stuk meer waard, en gaat het dus om geld. Dat dit ook ten koste gaat van anderen hoeft niemand te weten.

Reageren via facebook