Hoogheemraadschap start controles veehouderijen op mestresten en veevervoer

MEDEMBLIK – Op het erf van veehouderijen blijven vaak onbedoeld resten achter van mest en veevoer. Bij een forse regenbui kunnen deze stoffen in de sloot spoelen, wat de waterkwaliteit verstoort. In januari tot april bekijken onze toezichthouders de erven van zo’n 480 veehouderijen in Noord-Holland om problemen in kaart te brengen en te verhelpen. Deze jaarlijkse controle wordt dit keer extra voorzichtig uitgevoerd om de verspreiding van het corona- en het vogelgriepvirus te voorkomen. Pluimveehouderijen worden helemaal niet fysiek bezocht.

De toezichthouders bekijken of veehouders voldoende maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat die resten in het oppervlaktewater belanden. Ook zien zij erop toe dat bij het uitrijden van mest de juiste mestvrije zone wordt gehanteerd. Als een bezoek aan het erf noodzakelijk is, dan bekijkt de toezichthouder samen met de veehouder onder andere hoe de lozing van het melkspoelwater en de opslag van mest en het veevoer is geregeld. Ook wordt het afvalwater van nevenactiviteiten zoals een kleine camping gecontroleerd.

In ieders belang

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor de agrarische sector zelf. Vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) van het Rijk mogen veehouders geen perssappen afkomstig van veevoer, (drijf)mest of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Stoffen die vanuit mest en veevoer in het oppervlaktewater terechtkomen kunnen een forse groei van algen en waterplanten tot gevolg hebben. Dit gaat ten koste van vissen en planten in de sloot en belemmert de doorstroming.

Tips en adviezen

De toezichthouders komen niet alleen om te controleren. Ze zijn er ook om ter plaatse praktische tips en adviezen te geven. Bijvoorbeeld over hoe de veevoederopslag goed kan worden afgedekt en hoe het erf het beste kan worden schoongehouden. Ook letten de toezichthouders erop dat bij het uitrijden van de mest de mestvrije zone gehanteerd wordt van 50 cm naast de insteek van het talud van het oppervlaktewater. Wie vragen heeft over maatregelen voor veehouderijen kan contact opnemen via handhaver@hhnk.nl of via het algemene nummer 072 582 8282.

Reageren via facebook