15 gemeenten samen hand in hand tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

REGIO – De colleges van burgemeester en wethouders van 15 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 vastgesteld. Met de visie ‘Samen zorgen voor veiligheid’ zetten zij een belangrijke stap in de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hardnekkig probleem

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland
en komen overal voor. Dit heeft grote gevolgen voor het welzijn van de betrokken personen en voor
de maatschappij in zijn geheel. Het zijn hardnekkige problemen die vaak van generatie op generatie
worden overgedragen. De afgelopen periode zijn er veel stappen gezet om de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling te versterken. De nieuwe visie zorgt dat partijen nog beter samen
kunnen werken.

Samenwerken helpt

Voor goede hulpverlening is het belangrijk dat alle partijen dezelfde taal spreken en goed
samenwerken. Zo kan er snel en effectief hulp worden geboden. De gezamenlijke visie zorgt voor één
manier van werken. De regiovisie is gemaakt samen met ketenpartners en gemeenten. Ook hebben
ervaringsdeskundigen, voormalig slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling,
meegedacht. Hierdoor sluit de visie goed aan bij wat nodig is om de problemen aan te pakken.

Een duidelijk visie

De verbinding tussen professionals die werken op het gebied van de zorg en op het gebied van
veiligheid krijgt meer aandacht. Ook is het streven dat het makkelijker wordt om hulp te vragen
wanneer dit nodig is. Alle ambities zijn gericht op het voorkomen, het eerder signaleren en het
duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt er aandacht besteed aan
een aantal kwetsbare doelgroepen zoals slachtoffers van ouderenmishandeling en kinderen in
kwetsbare opvoedsituaties. Ervaringsdeskundigen blijven betrokken bij de ontwikkeling van de
hulpverlening.

Komend najaar wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Nadat zij
de visie vaststellen, wordt er een actieplan opgesteld. Daarin staat welke gezamenlijke acties en
activiteiten nodig zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.
Van de in totaal 18 gemeenten in Noord-Holland Noord zijn er drie die het besluit nog op de agenda
van het college van burgemeester en wethouders hebben staan.

Wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren voorkomen. U kunt denken aan (fysieke of
psychische) mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle.
Gebeuren er bij u thuis dingen waardoor u zich niet veilig voelt? Maakt u zich zorgen over de
veiligheid van iemand in de omgeving? Dan is het goed om contact op te nemen met Veilig Thuis.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling. U kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om
zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

U kunt Veilig Thuis elke dag en op elk uur gratis bellen op 0800 2000. Via www.veiligthuisnhn.nl kunt
u gratis en anoniem met een medewerker chatten voor advies. De chat is open van 9 tot 17 uur.
Tips om geweld te bespreken vindt u op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Bij direct gevaar, belt u
112.

Reageren via facebook