Medemblik voert forensenbelasting in.

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik gaat vanaf 2021 forensenbelasting heffen. Forensenbelasting wordt geheven op mensen die langer dan 90 dagen in de gemeente verblijven zonder dat zij een hoofdverblijf in de gemeente Medemblik hebben. Onder deze groep vallen o.a. arbeidsmigranten die met meerderen in 1 woning van de werkgever wonen. De Basis Registratie Persoonsgegevens is leidend om te controleren of iemand forensenbelasting moet betalen.

Vrijstelling

Niet belastingplichtig is degene die voor tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of voor bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel op last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

De belastingen die moeten worden betaald zijn als volgt:

  1. per woning met maximaal 3 slaapplaatsen:  € 273,60
  2. per woning met meer dan 3 slaapplaatsen:  € 851,20

Er is belasting verschuldigd zodra de woning meer dan 90 dagen in het lopende belastingjaar gemeubileerd is.

Reageren via facebook