Werkgroep Red de Wieringermeer stuurt brandbrief naar gemeenteraad Medemblik

MIDDENMEER – De werkgroep is een groep mensen die zich inzet om Hollands Kroon als landelijke gemeente te promoten en willen zich sterk maken om Agriport A7 niet verder te laten uitbreiden. Mede door de inspanningen van de werkgroep zijn de eerdere plannen voor Agriport++ niet uitgevoerd en nu richtingen zij zich volledig op het tegenhouden van het ontwerpbestemmingsplan Agriport A7 B1.

Lees hieronder de brief gericht aan de provincie en de gemeenteraden in Hollands Kroon en West-Friesland:

Aan de fracties van Provinciale Staten van Noord-Holland (in cc aan college van Gedeputeerde Staten, college van B&W en leden van de raad van de gemeente Hollands Kroon)

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 deelgebied B1 (datacenters), gemeente Hollands Kroon

Geachte fracties,

Met het oog op de vergadering van Provinciale Staten van 14 december a.s. vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende:

Wederom wordt uitbreiding van Agriport A7 voorgesteld door het college van B&W van Hollands Kroon door het publiceren van een Ontwerpbestemmingsplan, dat vanaf 16-10- 2020 ter inzage heeft gelegen. Op dit moment zijn 105 zienswijzen ingediend waarvan o.a. één door de Provincie Noord-Holland en één door zeven omliggende gemeentebesturen. Die van de omliggende gemeentebesturen is inhoudelijk een herhaling van de zienswijze uit 2019, ingediend tegen het Gebiedsplan Wieringermeer.

We schetsen hierna kort de geschiedenis van deze ruimtelijke en politieke ontwikkelingen:

Rond 2010 is door gemeente Wieringermeer een structuurvisie voor uitbreiding van het toenmalig Agriport A7 op gesteld, waarbij vanuit de bijbehorende m.e.r. is aangeduid dat de westzijde van de A7, ter compensatie van de ontwikkelingen aan de oostzijde van de A7 open bleef. Toenmalig wethouder Ruijter heeft dit begin 2020 nogmaals verklaard voor RTVNH.

In 2016 is door Hollands Kroon een gemeentelijke Omgevingsvisie geschreven. Hiermee werd vooruit gelopen op de Nationale Omgevingswet die in 2021 in werking zou treden. Bij het ontwikkelen van een Omgevingsvisie staat participatie heel hoog in het vaandel. In Hollands Kroon lukt dit echter maar niet.Dit bleek recent nog eens in 2019 toen het Gebiedsplan Wieringermeer ter inzage werd gelegd. Een plan voortgekomen uit de Omgevingsvisie Hollands Kroon waarin alleen grove ontwikkelingslijnen waren uitgezet. De vele zienswijzen (95) op dit Gebiedsplan gaven aan dat er veel onvrede was. Via een amendement is het Gebiedsplan door de raad “teruggefloten” en zijn door het college “ronde tafels” georganiseerd om tot meer draagvlak te komen.

Vele sessies aan de ronde tafels volgden waar de inzet van gemeente en Agriport A7 nog eens werd besproken. De uitslag hiervan was wederom: er bestaat GEEN draagvlak voor het Gebiedsplan, vooral niet voor het Agriport++ onderdeel. In het voorjaar van 2020 is toen door de raad, op voorstel van B&W, besloten het Gebiedsplan in te trekken. Het college verwoordde de beëindiging van het Concept Gebiedsplan Wieringermeer als volgt: “(…..) het plan nu van tafel en een mogelijke verdere behandeling te integreren in een traject voor een nieuwe Omgevingsvisie. Daarnaast stelt het college dat zij: “recht wil doen aan geluiden uit de bevolking en werken aan gedragen plannen”!

Ook wordt in deze raadsvergadering van 28 april 2020 een dubbele motie aangenomen. Deze motie constateert dat “in de ruimtelijke planuitwerking en vergunningsvoorwaarden geen, danwel onvoldoende rekening lijkt te zijn gehouden met de bescherming van landschappelijke waarden voor wat betreft aanwezige oorspronkelijke polderstructuren en openheid”. De opdracht aan het college is om nadrukkelijk aandacht te besteden aan bescherming van de landschappelijke waarden en inpassing.

Wat schetst onze verbazing een paar maanden later:

Dan is de ambitie om te werken aan “gedragen plannen” helemaal vergeten, is er nog geen enkel initiatief genomen om een nieuwe Omgevingsvisie op te stellen en komt het college met een nieuw Ontwerp Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 Deelgebied B1. Een uitbreiding die ‘uit het niets’, en zonder m.e.r. aan de westzijde van de A7 is geprojecteerd. Het gebied dat tot dan toe in alle besluiten over Agriport A7 en verdere ontwikkeling daarvan “open” zou blijven. Hierover is door het college van B&W op geen enkele wijze gecommuniceerd met haar burgers, omwonenden, omliggende gemeenten en naar wij van u vernemen, ook onvoldoende met de Provincie Noord-Holland. Doordat het college van B&W vooral uitdraagt dat datacenters gewenst zijn en noodzakelijk, blokkeert dit de ontvankelijkheid om participatie over de enorme landschappelijke impact van datacenters te willen voeren.

Het resultaat hiervan is heel veel boosheid en ook frustratie bij de zienswijze-indieners. Deze werkwijze resulteerde ook tot het uit de coalitiefracties treden van twee raadsleden. Zij constateren dat het college van B&W de raad procedureel onvolledig en onvoldoende tijdig heeft geïnformeerd en de impact van deze ruimtelijke ingreep bagatelliseert.

Daarop zijn meerdere werkgroepen (burgers) ontstaan die deze gang van zaken aankaarten, waaronder de onze. Een van deze groepen heeft al een paar duizend handtekeningen verzameld voor een petitie aan de raad en het college tegen verdere uitbreiding van datacenters in de gemeente Hollands Kroon.

Kortom: het voorstel van B&W om haar plannen voor uitbreiding van het aantal datacenters met maar liefst vijf extra leidt tot veel onrust in de polder. Niet in de laatste plaats door het stelselmatig gebrekkig communiceren met inwoners, belanghebbenden en andere overheden door het college van B&W.

Wij, als werkgroep ‘Red de Wieringermeer’, vinden dat het college ernstig tekortschiet in haar communicatie naar de raad en tevens haar inwoners bruuskeert door voorbij te gaan aan de duidelijke afwijzing van het Concept Gebiedsplan Wieringermeer en dan zomaar, zonder breder maatschappelijk gesprek ‘opeens’ het Ontwerpbestemmingsplan Agriport A7 deelplan B1 ter visie legt. De druk vanuit de coalitie is groot om dit gedrag van het college van B&W te rechtvaardigen en blijvend te steunen. De zienswijzeprocedure is wat het college van B&W van Hollands Kroon betreft: “…een uitstekende vorm van participatie…” betoogde de wethouder nogmaals.

Dit alles is vooral zo schrijnend daar straks in de nieuwe Nationale Omgevingswet, waarop door de gemeente wordt geanticipeerd, de nadruk op participatie en dus het verkrijgen van draagvlak voor plannen van de overheid wordt gelegd. Bovendien is in deze nieuwe wet een Omgevingsvisie richtinggevend. Dat betekent niet dat pijltjes op kaarten van zo’n visie eenvoudig mogen worden vertaald als “bepalende ontwikkelingskaders”, zoals het college van B&W in haar voorstel voor het bestemmingsplan B1 nu wel doet.

Waarvoor al dit “ruimtelijk gedoe”? Blijkbaar om de deur wagenwijd open te zetten voor energieverslindende hyperscale-datacenters. De twee al bestaande, een derde al bestemd (Google 2) , een vierde in procedure voor een omgevingsvergunning (Microsoft) en straks nog eens drie erbij. In totaal zeven hyperscale-datacenters in een verder open akkerbouwgebied in de Agrarische Hoofdstructuur van de Wieringermeer. En het college van B&W wil hierna nog verder met deelgebied B2 en B3, maar is daar naar de gemeenteraad (nog) niet open over.

Wat ons tenslotte raakt, is hoe Provincie Noord-Holland in andere open gebieden aandachtig zorg draagt voor het beperken van de landschappelijke impact van ruimtelijke ontwikkelingen en restrictief beleid voert: Zoveel mogelijk bouwen in bestaand stedelijk gebied, inbreiding én herontwikkeling. Het lijkt hier echter vergeten. En in de uitwerking van de aanpak in de Wieringermeer liet Steven Slabbers (p.a.r.k.) zich recent duidelijk uit over hoe Agriport A7 een voorbeeld is van hoe het niet moet: “…de vullingen vallen ervan uit mijn kiezen”. Ook de eerder als verkooppraatje opgevoerde motivering van werkgelegenheid en duurzaamheid blijken loos. Restwarmte waait het IJsselmeer op omdat hergebruik economisch niet rendabel is en werkgelegenheid wordt met 5,7 arbeidsplaatsen per ha verdedigd. Onbegrijpelijk in deze tijd! De vraag is tegen welke prijs we het verder uitmergelen van het open de Wieringermeer mogen accepteren als gedane beloftes zonder consequentie gebroken worden en plannen worden doorgedrukt.

Wat willen wij met deze mail bewerkstelligen?

Dat u, als onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten, het college van de gemeente Hollands Kroon controleert op voldoende communicatie, participatie en het voldoen aan juiste procedures met betrekking tot wijziging van bestemmingsplannen en het beoordelen van omgevingsvergunningen, die mogelijk door de provincie zelf beoordeeld dienen te worden.

Dat u het college vraagt alle ruimtelijke ontwikkelingen in het Agriport gebied te staken totdat er een nieuwe Omgevingsvisie op tafel ligt, waarin de bevolking en betrokken overheden voldoende geparticipeerd hebben, om over voldoende draagvlak te beschikken.

U kunt dit uiteraard niet zelf rechtstreeks doen, maar mogelijk wel via uw dagelijkse bestuur, het college van Gedeputeerde Staten.

Hoogachtend,
Namens de werkgroep Red de Wieringermeer,
J. Dekker, J.G. Meijles en M. Lont

Reageren via facebook