Tientallen miljoenen voor versnelling duurzame renovatieprojecten huurwoningen

MEDEMBLIK – Om woonwijken sneller, efficiënter en betaalbaar te verduurzamen, investeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 100 miljoen in de Renovatieversneller. De regeling moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen omhoog gaat en de kosten per woning dalen. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van de beoogde kostenverlaging van 20 tot 40 procent en versnelling naar een tempo van 200.000 verduurzaamde woningen per jaar uit het Klimaatakkoord. Het versnellen van de verduurzaming van huurwoningen zorgt ook voor continuïteit en werkgelegenheid in de bouwsector.

[penci_blockquote style=”style-3″ align=”none” author=”Minister Ollongren”]“Om de klimaatdoelen te halen is het van essentieel belang dat huurwoningen zo snel mogelijk verduurzaamd worden. Door het bundelen van projecten kan op termijn een groot aantal woningen tegelijkertijd gerenoveerd en verduurzaamd worden. Deze regeling draagt bij aan innovaties die deze schaalvergroting mogelijk maken. Daarnaast zorgt de versneller ervoor dat er doorgewerkt kan worden. Wij kunnen ons niet permitteren dat de bouw vertraagt. Veel mensen zoeken een woning en er ligt een grote verduurzamingsopgave.”[/penci_blockquote]

Woonschakel heeft routeplanner voor verduurzaming huurwoningen

In een reactie op de plannen van het kabinet zegt Ab Gieling, directeur van De Woonschakel tegen Medemblik Actueel: ‘

De Woonschakel is bekend met subsidiemogelijkheden in het kader van de verduurzaming van het woningbezit waaronder de Renovatieversneller. De corporatie heeft een routeplanner voor de verduurzaming van haar huurwoningen opgesteld. Hierbij is voor alle complexen bepaald in welk tijdvak investeringen in duurzaamheid, waaronder het ‘gasloos’ maken van woningen, worden uitgevoerd. Vooralsnog wordt tot 2030 vooral geïnvesteerd in het optimaliseren van de isolatiewaarden van woningen. Pas na 2030 worden (grotere) projecten verwacht gericht op het loskoppelen van het aardgasnetwerk. 

Onder andere met gemeenten vindt overleg plaats hoe het werken naar een energieneutraal woningbezit vorm wordt gegeven. De verhuurderheffing en vennootschapsbelasting die corporaties jaarlijks moeten afdragen aan de rijksoverheid werken contraproductief bij de aanpak van het woningbezit in het kader van de verduurzaming. De gemiddelde corporatie moet jaarlijks circa 3 maandhuren van iedere huurwoning betalen aan het rijk. Dat geld kan niet geïnvesteerd worden in het woningbezit.’

Werkgelegenheid

Naast het dichterbij brengen van de doelen van het Klimaatakkoord zorgt de Renovatieversneller ook voor meer continuïteit en voorspelbaarheid in de vraag naar woningrenovaties. Zo levert de versneller de komende jaren nieuwe meerjarige opdrachten op voor bouw- en installatiebedrijven. Dit heeft een positief effect op de werkgelegenheid in de sector en zorgt ervoor dat de bouw sterker uit de crisis komt.

Doordat woningcorporaties veel woningen bezitten, kunnen zij gezamenlijk woningrenovaties inkopen en een sleutelrol spelen in de opschaling van verduurzaming. Ook andere verhuurders, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en eigenaar-bewoners kunnen gebruik maken van de regeling.

Regeling

De Renovatieversneller biedt tot en met 2023 jaarlijks een inschrijfronde en een zesjarig landelijk ondersteuningsprogramma met begeleiding en kennisdeling. Om in aanmerking te komen voor de regeling kunnen woningeigenaren gezamenlijk een voorstel indienen. De ingediende aanvragen concurreren met elkaar op criteria als het aantal woningen in het renovatieproject, de verwachte kostenverlaging, de mate van vernieuwing en de mogelijkheden om de aanpak te herhalen in de regionale en landelijke woningvoorraad. De aanvragen die als beste uit de competitie komen, kunnen gebruik maken van de regeling.

In 2020 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen naar verwachting 3.000 tot 4.000 woningen gebundeld en gestandaardiseerd worden gerenoveerd. Over de totale looptijd van de regeling levert dit naar verwachting circa 15.000 tot 20.000 duurzaam gerenoveerde huurwoningen op.

Doordat de Renovatieversneller innovatieve renovatieprojecten mogelijk maakt, zorgt dit voor versnelling in de opschaling en kostenreductie door vraagbundeling, industrialisering, standaardisering en ketensamenwerking. Die versnelling en kostenreductie moeten ervoor zorgen dat voor 2030 jaarlijks zo’n 200.000 woningen gerenoveerd en verduurzaamd kunnen worden.

Voorwaarden

Samenwerkingsverbanden van woningeigenaren zoals corporaties, particuliere verhuurders, VvE’s en individuele woningeigenaren kunnen een voorstel indienen voor een renovatieproject van ten minste 150 woningen gebouwd voor 1995.  Per woning varieert de bijdrage van € 2.000 tot € 7.000 euro en is afhankelijk van het type woning, het pakket energiebesparende maatregelen en de warmtevraag na renovatie. De werkzaamheden moeten binnen drie jaar zijn afgerond. De aanvragen voor 2020 kunnen van 29 juni tot en met 2 november worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het programma de Renovatieversneller is een initiatief van de volgende partijen: BZK, Aedes, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en de Woonbond.

Reageren via facebook