22 C
Medemblik
9 augustus 2020 03:10
Medemblik Actueel.

Medemblik heeft gapend gat van 2.747.000,- euro op het sociaal domein

MEDEMBLIK – En dit tekort kan nog verder oplopen schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad van Medemblik. Het tekort komt deels door incidentele kosten ten laste van 2019 en een deel is structurele kosten zoals hogere zorgkosten die impact hebben op de meerjarenbegroting.

In de brief schrijft het college: ,,In deze informatienota nemen we u in hoofdlijnen mee in de huidige en actuele analyse van dit tekort. Wij geven aan waar deze tekorten zijn ontstaan en welke verklaringen hiervoor zijn. In de komende periode zullen wij deze analyse verder actualiseren en verdiepen. Dit kan betekenen dat het tekort nog wat zal oplopen. Hiervoor zijn meerdere redenen. Aanbieders kunnen over 5 jaar terug declareren. In de jeugdwet hebben huisartsen en medisch specialisten vrij verwijsrecht naar ingekochte zorg. Deze verwijzing worden vaak pas na enkele maanden met terugwerkende kracht bij ons ingediend. Tevens geeft een beschikking een maximum indicatie aan, de verzilvering is soms lager dan de gestelde indicatie. In onze prognoses houden we, op basis van onze ervaring, altijd rekening met het feit dat niet alle beschikte zorg verzilverd wordt.

Ook de productverantwoordingen kunnen nog tot een bijstelling van dit bedrag leiden. En tot slot zijn nog de landelijke CBS-gegevens zoals gepresenteerd op Waarstaatjegemeente.nl over de tweede helft van 2019 nog niet bekend om te bepalen of we hierin in lijn lopen met een landelijke trend. De definitieve structurele gevolgen voor de meerjarenbegroting brengen we in kaart in het reguliere begrotingsproces.

Kijkend naar de incidentele en organisatorische kosten over 2019 dan zien we dat het achteraf zorg declareren een post van 250.000,- is. Zorgaanbieders mogen wettterlijk tot 5 jaar terug facturen en in 2019 heeft de gemeente Medemblik meer beschikkingen toegekend en vervolgens ook meer facturen betaald dan verwacht.

Wanneer een inwoner door een onafhankelijke verwijzer, bijvoorbeeld een huisarts, doorverwezen wordt, hebben we hier binnen onze organisatie geen zicht op. We zijn wel verplicht deze facturen te betalen. Voor 2019 valt dit hoger uit dan geraamd. Daarnaast maken wij op basis van de productieverantwoordingen, uiterlijk ingediend op 31 maart na het kalenderjaar, jaarlijks de balans op. Als er na het vaststellen hiervan nog facturen betaald worden, drukken deze op het resultaat van het lopende jaar.” schrijft het college.

Maar ook is er een post van 261.000,- euro verkeerd doorberekend loonsom, dit gaat over het in dienst nemen van maatschappelijk werkers, jongerenwerkers en opbouwwerkers waarbij de loonsom boekhouding niet goed is verwerkt.

En tenslotte is er nog de post van extra inkoop- en contractmanagement, goed voor 220.138,- euro. Via een dienstverleningsovereenkomst is geregeld dat Hoorn voor de Westfriese gemeenten regionaal inkoop- en contractmanagement voor de zorgaanbieders uitvoert, de afrekening over 2019 viel hoger uit dan verwacht.

Enorme stijging uitgaven Wmo

In de laatste vier maanden van 2019 zijn de uitgaven Wmo met 127% gestegen ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2019. Meer unieke cliënten (111% meer), maar ook is er voor het eerst een tekort op de Wmo oud (hulp bij het huishouden en hulpmiddelen).

Dit heeft als consequentie dat het negatieve resultaat over 2019 wordt verwerkt in de afrekening 2019 en het structurele effect wordt meegenomen in de kadernota en meerjarenraming. Het college zal de aankomende periode verder de analyseren en de definitieve structurele gevolgen voor de meerjarenbegroting in kaart gaan brengen.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?