CDA zet vraagtekens plannen Rijkswaterstaat om Project Wieringerhoek

MEDEMBLIK – De CDA fractie wil bij monde van Els van den Bosch van het college weten hoe het zit met de plannen van Rijkswaterstaat wat het Project Wieringerhoek betreft. Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de ecologische kwaliteit van dit gebied te versterken. Het project sluit aan op de Agenda IJsselmeergebied 2050. Het doel is om het IJsselmeergebied toekomstbestendig te maken. 

Na bestudering van de plannen komt het CDA met een viertal vragen richting het collegen:

  1. Op pagina 25 staat, in de paragraaf over West-Friesland: “ Alleen voor de kust van Andijk ligt in dit onderzoeksalternatief een nieuw helofytenmoeras van orde grootte 250 HA. Etc. etc. “ Wij zijn niet enthousiast over moeras omdat dit ons niet geschikt lijkt voor toerisme en recreatie. Hoe kijkt het college hiernaar?
  2. De zwemkwaliteit van de zwemkom in dit gebied is niet optimaal. Rijkswaterstaat (eigenaar) en het Recreatieschap West-Friesland (beheerder) willen de kom een andere functie geven. Hierover zijn al gesprekken gevoerd met allerlei belanghebbenden en organisaties. Wat is de stand van zaken m.b.t. de verzamelde ideeën, is er al een plan om dit gebied een recreatieve impuls te geven?
  3. In oktober 2018 is er een rondetafelgesprek geweest met de raadsleden waar een initiatiefnemer zijn plannen deelde waarbij recreatie, sport en vermaak voorop stonden. U heeft deze partij geadviseerd om aan te haken bij het gebiedsproces. Is hieraan gevolg gegeven? En verwacht u nog ontwikkelingen vanuit deze initiatiefnemer m.b.t. de Vooroever?
  4. Tot slot: is het college voornemens een zienswijze in te dienen over project Wieringerhoek? En wilt u deze dan aan ons doen toekomen?

Reageren via facebook