Medemblik start herziening bestemmingsplan ‘Kop van de Nieuwstraat’

MEDEMBLIK – Om de weg vrij te maken voor de herontwikkeling van de Kop van de Nieuwstraat moet het bestemmingsplan worden aangepast. De plannen voor de herinrichting van de Kop van de Nieuwstraat zijn al in 2011 begonnen met het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een visie voor het gebied.

In 2013 kwamen daar de eerste inspraakrondes bij en werd er overlegd met de stedenbouwkundige over de inrichtingsschetsen en kwam het eerste voorontwerpplan op tafel, deze plannen werden verder uitgewerkt waarna in 2015 het voorontwerp-bestemmingsplan opnieuw werd vrijgegeven voor inspraak en overleg.

Minder woningen en aangepaste hoogte

Uit de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan kwam al snel naar voren dat de omwonenden problemen hadden met het aantal woningen en de hoogte van het complex en de afstand van het complex tot aan de bestaande bebouwing, hierop is besloten het aantal woningen van 20 naar 16 aan te passen en de hoogte ook aan te passen. In 2016 kwam er nog een handtekeningenactie met als inzet een adequate oplossing voor de parkeerellende in het centrum van Medemblik en dan specifiek die in de Oosthoek met als gevolg dat het bestemmingsplan in de wachtkamer is gezet en de procedure is stopgezet.

Lees ook: Projectontwikkelaar Medemblik aan Zee onder vuur, ‘geef project maar terug’

De gemeenteraad besloot eind 2016 om de herontwikkeling Kop Nieuwstraat en het verminderen van de parkeerdruk in het centrum van elkaar los te koppelen waarop nu is besloten om de bestemmingsplanprocedure voort te gaan zetten.

In een schrijven aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de herontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie aan de kop van de Nieuwstraat in Medemblik. Binnen dit kader wordt het plangebied ontwikkeld en gebruikt. De ontwikkeling omvat in hoofdlijnen de realisatie van een hotel-restaurant en/of museum en/of (commerciële) dienstverlening met de mogelijkheid van wonen in het voormalige gemeentehuis en een stadsplein ten oosten hiervan, begrensd door winkels, appartementen boven de begane grond (1e bouwlaag) en herenhuizen. Het terrein aan het Kerkplein bij de Bonifaciuskerk behoort bij dit bestemmingsplan. Hier zijn evenementen mogelijk.

Lees ook: GemeenteBelangen wil geen afwijkende plannen Medemblik aan Zee

Kosten voor projectontwikkelaar

Alle kosten die betrekking hebben op het opstellen van het bestemmingsplan, de procedure en de planrealisatie met de kosten die daar aan verbonden zijn komen volledig voor rekening van de de ontwikkelaar van ‘Medemblik aan Zee’, ook eventuele planschades komen voor rekening van de projectontwikkelaar.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 30 augustus 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Iedereen staat vrij om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp. De directe omwonenden krijgen een brief van de gemeente over de ontwikkeling en procedure, de overlegpartners krijgen de kans om advies uit te brengen over het ontwerp

[signoff]

Reageren via facebook