Medemblik Actueel.

Medemblik

Gemeente ziet geen reden om motorcrossterrein Hollands Kroon tegen te houden

MEDEMBLIK – De roep om een motorcrossterrein waar de beoefenaars van deze tak van motorsport zich naar hartelust kunnen uitleven is voor Medemblik geen reden om er tegen in protest te gaan. PW2010 wilde van de gemeente weten of zij niet bang is voor ernstige geluidshinder omdat het circuit straks 6 dagen in de week in bedrijf mag zijn.

Hollands Kroon heeft de buurgemeenten Medemblik, Opmeer, en Schagen geïnformeerd over het voornemen om een motorcrossterrein te realiseren in de hoek Alkmaarseweg/Groetweg vlakbij Aartswoud. De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben in het verleden deze plek aangewezen als voorkeurslocatie om als permanente motorcrossterrein dienst te gaan doen.

De Provincie heeft het perceel NC-10 aangekocht na een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek. De provincie vindt de locatie aanvaardbaar vanwege de landschappelijke inpasbaarheid en de eigendomspositie van de provincie. Van daaruit kan zij de grond ook voor een (marktconforme) prijs verpachten, wat een haalbare exploitatie realistisch maakt.

Geluidsoverlast binnen de perken

Er zijn al diverse geluidsonderzoeken uitgevoerd en ook het RUD heeft hierover geadviseerd, en bij het uitvoeren van de ‘milieueffectrapportage’ (MER) zal bij de toetsing aan alle milieueffecten  nogmaals uitgebreid worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van geluidshinder.

Maar geled op de afstand van de locatie tot de grens van het stedelijk gebied van de gemeente Medemblik ziet de gemeente weinig problemen, of dit ook geldt voor de gemeente Opmeer is niet duidelijk, Aartswoud ligt 4km van het motorcrossterrein.

Medemblik is dan ook niet van plan, zoals PW2010 wel graag ziet gebeuren, samen met de gemeente Opmeer een zienswijze in te dienen bij Hollands Kroon, daarvoor wacht de gemeente eerst de uitkomst van de MER en de bestemmingsplanprocedure af.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook