Medemblik: “We staan open voor nieuwe duurzame energie initiatieven”

MEDEMBLIK – Eind mei gaat de gemeenteraad van Medemblik een klap geven over de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES). Hierin staat beschreven hoe Noord-Holland Noord gaat toewerken naar energieneutrale regio per 2050.. De ambitie van de regio Noord-Holland Noord om 3,6 TWh duurzaam op te wekken is 1 van de onderdelen van de RES. Maar ook het inzetten op het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar waarin de provincie samen met de gemeenten en het Rijk samen werken.

Pact van Westfriesland 7.1

Westfriesland formuleerde in het Pact van Westfriesland 7.1 de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in Westfriesland in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als  het aanbod aan duurzame energie. Dat is een forse opgave. Realisatie van de ambitie om energieneutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing (het verminderen van de vraag) als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. Westfriesland is zich bewust van de omvang en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden.

We staan open voor nieuwe initiatieven

Dat nog niets definitief in beton is gegoten blijkt wel uit het feit dat de regio open blijft staan voor nieuwe initiatieven. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ‘Naast de zoekgebieden in de RES, kunnen bottom-up nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan om op land hernieuwbare energie op te wekken. We staan ervoor open om dergelijke initiatieven nader te onderzoeken en de (on) mogelijkheden te verkennen. Initiatiefnemers doen daarvoor een eerste verkenning naar de haalbaarheid (onder andere naar draagvlak, (financiële) participatie, netinfrastructuur, ecologie en goede ruimtelijke inpassing). Het nog te ontwikkelen beleidskader duurzame energie opwekking op land geeft hiervoor de kaders. Deze nieuwe initiatieven kunnen we meetellen in de RES 2.0. Ook nieuwe technieken of innovaties kunnen een rol gaan spelen. Daarom wordt de RES iedere twee jaar geactualiseerd.’

Het college komt met een positieve aanbeveling richting de gemeenteraad om het voorstel aan te nemen. Donderdag 29 april wordt het plan voorgelegd aan de raadscommissie. Deze is live te volgen via internet.

Reageren via facebook