College positief over zonneweide Zwaagdijk-West, 5 hectare met zonnepanelen

ZWAAGDIJK-WEST- Het college van de gemeente Medemblik heeft geen bedenkingen tegen de komst van een zonneweide aan de Zwaagdijk 396 in Zwaagdijk-West. Al op 6 juni 2019 gaf de gemeenteraad van de gemeente Medemblik opdracht aan het college om mee te werken aan de verdere uitwerking van vier principeverzoeken voor het realiseren van zonneweiden.

Op 21 april 2020 is de Klankbordgroep op verzoek van het college bijeengekomen om een standpunt in te nemen ten aanzien van dit project. De Klankbordgroep heeft een positief standpunt ingenomen. Wel is aangegeven de standpunten van de Dorpsraad nadrukkelijk mee te wegen en in overleg te treden met betrokkenen (Dorpsraad, Stichting Cromme Leeck) over de bebouwingsvrije zone vanaf de Kromme Leek.

5 hectare zonnepanelen voor de duur van 25 jaar

Het project betreft het realiseren van een grondgebonden zonnepark voor de duur van 25 jaar, die bestaat uit zonnepaneelrekken in een zuid-opstelling (met daarop gemonteerde zonnepanelen),omvormers, transformatiestation en een inkoopstation. Het zonnepark is circa 5 hectare groot en wordt gerealiseerd op een voormalige fruitboomgaard. Het plangebied heeft een omsloten karakter. Naast het plangebied zijn twee bedrijven gesitueerd: een bloementeler met kas en de werf van het hoogheemraadschap. Aan de achterzijde wordt het plangebied begrenst door de Kromme Leek.

Overleg met omwonenden/betrokkenen en landschappelijke inpassing

De omwonenden en andere belanghebbenden zijn nadrukkelijk betrokken geweest bij de voorbereiding van dit project. De resultaten zijn meegenomen in het landschappelijk inrichtingsplan. Samengevat ziet het inrichtingsplan er als volgt uit. Een klein deel van de fruitboomgaard (tussen de woningen, de kerk en het zonnepark) blijft bestaan. Verder blijft het zonnepark (gedeeltelijk) afgeschermd door een dichte singel van Elzen. Een 16 meter brede strook langs de Kromme Leek wordt ingericht als een natuurvriendelijke oever. Hiernaast komt een onderhoudspad (met  bloemrijk gras) van 4 meter. Hiermee wordt aan de wens van de dorpsraad om een strook van 20 meter vanaf de Kromme Leek onbebouwd te laten voldaan.

Participatie met Zonnecoöperatie West-Friesland

De intentie is om met hulp van de Zonnecoöperatie West-Friesland (hierna: ZCWF) financiële participatie aan te bieden aan omwonenden. ZCWF gebruikt hiervoor doorgaans de postcoderoosregeling. Het is de bedoeling dat circa 25% van de opbrengst van energie beschikbaar wordt gesteld voor omwonenden. In overleg met de ZCWF wordt gewerkt aan de nadere uitwerking. Deze afspraak wordt vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst.

Eind mei zal de gemeenteraad een besluit nemen over het verzoek.

Reageren via facebook