PWF/BAMM/PW2010: “Haastige spoed is zelden goed”, oppositie komt met amendement Kogge 1 en 2

OOSTWOUD – De oppositiepartijen PWF/BAMM en PW2010 dienen donderdagavond tijdens de raadsvergadering een amendement in over de plannen van het college betreffende bungalowpark Koggen 1 en 2 in Oostwoud. Er is een flinke discussie uitgebarsten tussen omwonenden die in een brandbrief lieten weten niet akkoord te gaan met de plannen van het college voor de transformatie van bungalowpark naar woonwijk, en het bestuur van het Bungalowpark die eerder deze week schreef dat er maar 1 omwonende een klacht/zienswijze heeft ingediend.

In het amendement roepen de drie fracties het college op om een second opinion te vragen over het mogelijke parkeerprobleem, en moet er op nieuw een participatietraject worden opgestart om tot een zorgvuldig en maatschappelijk gedragen besluit te komen.

Het hele amendement leest u hieronder:

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 21 januari 2021; Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

 • Diverse belanghebbenden, waaronder de omwonenden van de recreatieparken De Kogge 1 en 3, niet of in ieder geval onvoldoende betrokken zijn bij de totstandkoming van het voorliggende bestemmingsplan;
 • Er vanuit het college is erkend dat er onvoldoende tijd is geweest voor participatie met omwonenden;
 • Het college ook aangegeven heeft dat door de tijdsdruk de zorgvuldigheid enigszins uit het oog verloren is;
 • Er ook vanuit belanghebbenden zorgen zijn aangegeven, waar het gaat om:
  Het parkeren;
  De wijze van participatie (betrokkenheid omwonenden, dorpsraad en het timmerbedrijf bij De Kogge 3);
  De brandveiligheid;
 • Er geen ruimtelijke samenhang is tussen De Maar enerzijds en de Kogge 1 en 3 anderzijds zodat een gelijktijdige vaststelling niet noodzakelijk is;

Overwegende dat:

 • Het voorliggende bestemmingsplan ten aanzien van De Kogge 1 (en 3) niet zorgvuldig tot stand is gekomen, waar het o.a. gaat om:
  Het hoofdstuk ‘parkeren’;
  De participatie van belanghebbenden;
  De brandveiligheid;
 • Een second opinion naar de parkeerberekeningen voor de hand ligt gelet op de gerezen twijfel;
 • Ook opnieuw een participatietraject zou moeten worden doorlopen om tot een zorgvuldig en maatschappelijk gedragen besluit te komen;
 • Brandveiligheid nooit ter discussie zou moeten staan;

Reageren via facebook