De Woonschakel wijst 191 sociale huurwoningen toe in eerste halfjaar 2020

MEDEMBLIK – Deze 191 toegewezen woningen zijn exclusief 31 woningen die op basis van CIZ zorgindicatie zijn verhuurd, deze vallen niet onder de urgentieregeling of toewijzingscriteria Woonmatch.

De Woonschakel heeft de woningtoewijzing over het eerste half jaar in kaart gebracht. Aan het minimale aanbod voor reguliere woningzoekenden is ruimschoots voldaan, de gerichte toewijzing aan doorstromers heeft geleid tot extra woningaanbod. Daarnaast kan invulling gegeven worden aan lokaal maatwerk zoals collega corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten is overeengekomen. De Woonschakel is tevreden over de bereikte resultaten in het 1e halfjaar op basis van de nieuwe regels rondom de woningtoewijzing.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De schaarste aan sociale huurwoningen blijft echter onveranderd groot. De bouw op korte termijn van meer sociale huurwoningen is absoluut noodzakelijk en moet een speerpunt zijn voor de regio. De ambitie om woningzoekenden binnen 2 jaar een passende sociale huurwoning aan te bieden wordt niet gehaald. Dit geldt ook voor starters op de koopmarkt. De Woonschakel blijft voorstander van een brede instroom (mix) van woningzoekenden in het woningbezit om de vitaliteit van buurten en wijken te versterken. Dat is een breder maatschappelijk vraagstuk die voor de sociale volkshuisvesting in Nederland gevoerd moet worden.

Reguliere woningzoekenden (afspraak min. 50%)

Totaal werd 65% van het vrijkomend aanbod verhuurd aan reguliere woningzoekenden. Dit lag ruim boven de afgesproken 50% met gemeenten en huurdersorganisatie.

Urgente woningzoekenden (afspraak max. 20%)

Totaal vonden 34 woningtoewijzingen plaats die vielen onder de urgentieregeling. Hiermee bleven wij onder de  afgesproken maximale norm van 20%.

Lokaal maatwerk – Spoedzoekers (afspraak max. 10%)

Het aantal aanvragen voor een spoedzoekersstatus lag boven de 130 in het 1e halfjaar. Aan 33 personen (25%) werd deze status verleend. In de regio werden 21 woningen specifiek aan spoedzoekers aangeboden. Op 3 woningen werd niet door spoedzoekers gereageerd.

Reageren via facebook