Column Tom Beerepoot(VVD): Wegenoverdracht gaat Medemblik miljoenen euro’s kosten

De afgelopen weken hebben er diverse artikelen over de wegenoverdracht in het Noordhollands Dagblad/Dagblad voor West-Friesland gestaan. Het Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorder Kwartier wil de polderwegen, welke zij nu nog in haar bezit heeft, aan de West Friese Gemeenten overdragen. Voor Hoorn komt dit neer op 37.348 m2 weg en een bedrag van EUR 243.000,– aan jaarlijkse onderhoudskosten. Voor Medemblik gaat het om 969.360 m2 weg met een bedrag van  EUR 3.846.000,– aan jaarlijkse onderhoudskosten.

Wanneer de wegen aan de Gemeenten overgedragen worden, mag het Hoogheemraadschap geen wegenheffing meer in rekening brengen. Om dit verlies aan inkomsten te compenseren moeten de Gemeenten een verhoging van de OZB doorvoeren. Omdat Hoorn verreweg de meeste inwoners heeft, zal Hoorn ook verreweg de meeste extra OZB ontvangen. De extra OZB wordt voor Hoorn geprognosticeerd op een bedrag van EUR 2.500.000,– en is daarmede meer dan voldoende om de kosten voor het wegenonderhoud van EUR 243.000,– van te betalen.

Medemblik zal in de nieuwe situatie een bedrag van EUR 2.719.000,– per jaar (extra OZB en een uitkering op basis van de wet herverdeling wegen) ontvangen en dit bedrag is lang niet voldoende om de jaarlijkse kosten voor het wegenonderhoud van EUR 3.846.000,– van te betalen. Medemblik schiet er derhalve jaarlijks EUR 1.133.000,– bij in.                                                                         Hoorn heeft toegezegd om Medemblik 12 jaar lang voor dit bedrag te zullen compenseren maar na die 12 jaar houdt het op en komt Medemblik derhalve jaarlijks EUR 1.133.000,– tekort. Dit houdt in dat er in het voorzieningenniveau gesneden zal moeten worden dan wel dat de OZB extra omhoog moet.

De VVD in Medemblik, gesteund door de ChristenUnie, de BAMM en Hart voor Medemblik, staat wel achter de wegenoverdracht maar niet achter de financiële uitwerking hiervan. Zij heeft de afgelopen maanden voor een eerlijker en structurele oplossing gepleit en ook cijfermatig aangetoond dat dit, zonder al te grote ingrepen, mogelijk is. Door de tegenstand van de andere partijen heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid.

Door de meeste andere partijen wordt steeds gezegd dat Hoorn ons in deze goed gezind geweest is en dat wij van Hoorn een forse tegemoetkoming ontvangen maar wij moeten hierbij niet vergeten dat de extra OZB voor wegenonderhoud bestemd is en daarvoor ingezet zou moeten worden. Als Hoorn hierbij echt solidair met de andere Gemeenten zou zijn, zou er een eerlijke en structurele oplossing getroffen kunnen worden.

Op basis van het bovenstaande  kunt u zelf uw mening over deze problematiek, en de door de diverse partijen ingenomen standpunten, bepalen.

Tom Beerepoot – Raadslid VVD Medemblik

Reageren via facebook