Gemeenteraad Medemblik stemt in met overdracht wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente

MEDEMBLIK – De gemeenteraad heeft met 18 voor en 7 stemmen tegen, het voorstel van het college voor de overdacht van de wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente Medemblik aangenomen. De VVD, BAMM, ChristenUnie en Hart voor Medemblik stemden tegen de overdracht, vooral omdat zij bang zijn dat het de gemeente Medemblik, die ruim 40% van de wegen moet overnemen, jaarlijks miljoenen moet toeleggen op onderhoud van de wegen.

Er is door de zeven gemeenten afgesproken dat de zes gemeenten de gemeente Medemblik financieel zullen gaan ondersteunen omdat de gemeente Medemblik verreweg de meeste wegen van de 7 gemeenten moet overnemen.

Met de overdracht kan het waterschap zich focussen op de kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water en het voorkomen van watertekort en wateroverlast. Voor de gemeente ontstaat een overzichtelijke beheertaak. Het beheer van alle wegen binnen de gemeentegrenzen komt onder regie van de gemeente. De gemeente krijgt meer grip op de verkeersveiligheid en meer armslag bij bijvoorbeeld gewenste aanpassingen van wegen of kruisingen. Daarnaast is het voor de inwoners een voordeel dat er één loket komt voor de wegen binnen de gemeente.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert 1.400 kilometer wegen buiten en/of binnen de bebouwde kom van gemeenten in Hollands Noorderkwartier. Het beheer en onderhoud wordt gedeeltelijk uitgevoerd door de gemeenten en gedeeltelijk door het hoogheemraadschap.
Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling bij zowel de betrokken organisaties als bij de burger. Door de overdracht van de wegen wordt duidelijkheid geschapen. Hiermee wordt het wegbeheer voor iedereen duidelijk: de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen en het hoogheemraadschap concentreert zich op zijn kerntaken op het waterbeheer.

Reageren via facebook