Zwaagdijk krijgt zo goed als zeker een zonnepark van 5 hectare

ZWAAGDIJK-OOST – Op 6 juni 2019 besloot de gemeenteraad medewerking te verlenen aan het plan om op de locatie Zwaagdijk 141 in Zwaagdijk-Oost een zonnepark van 5 hectare te gaan realiseren. Het zonnepark van circa vijf hectare is voorzien naast het bedrijvenpark WFO-West voor de duur van 25 jaar.

Nu de gemeente heeft besloten dat het project voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en het ook voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde aandachtspunten komt het college met een positieve aanbeveling naar de gemeenteraad om het project groen licht te gaan geven.

Lees ook: College positief over zonneweide Zwaagdijk-Oost

Financiële participatie

Aan omwonenden en omliggende bedrijven wordt de mogelijkheid van financiële participatie geboden in de opbrengsten van de duurzame energie die geproduceerd wordt. Initiatiefnemer doet dat in samenwerking met de energiecoöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCFW) en de WFO is ook bij de projectgroep betrokken. ZCWF gebruikt hiervoor doorgaans de postcoderoosregeling. Het is de bedoeling dat circa 25% van de opbrengst van de duurzame energie beschikbaar wordt gesteld voor financiële participatie. Om de gemaakte afspraken juridisch te borgen, worden deze vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij ook de gemeente partij is.

Lees ook: Energienetwerk Liander niet berekend op nog meer ‘groene energie’

Ecologie/biodiversiteit

Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het zonnepark wordt een groene zone aangelegd waardoor er ruimte wordt gemaakt voor dieren die voorkomen in de omgeving. Deze zones dragen bij aan meer bewegingsruimte en foerageergebied voor dieren en draagt daarmee bij aan de ecologische kwaliteit in de omgeving. De “oost-west” opstelling is mogelijk, omdat initiatiefnemer voldoende maatregelen treft ter bevordering van de bodemkwaliteit. De afstand tussen de panelen rijen is aan de bovenzijde 0.70 meter en aan de onderzijde 1.00 meter waardoor water en licht de bodem goed kunnen bereiken. Er is er ruimte tussen de panelen onderling waar water tussendoor (af)stroomt ter voorkoming dat water op een geconcentreerde plek de bodem bereikt. Gedurende de levensduur van het project wordt de kwaliteit gemonitord. Bij een afwijking van de verwachting wordt in overleg met een gekwalificeerd ecoloog verdere maatregelen getroffen (bijvoorbeeld nog meer ruimte tussen panelen onderling, en de panelen en de grond).

Wel zijn er nog een paar kanttekeningen bij het project, zo voldoet het project niet aan het bestemmingsplan, deze is voor de Zwaagdijk 141 agrarisch met als tweede bestemming ‘Archeologie’ en dus niet geschikt voor kleinschalige duurzame energiewinning.  Binnenkort zal de gemeente Medemblik de plannen ten inzage leggen waarop dan zienswijzes op ingediend kunnen worden.

Reageren via facebook