Meer inzet gemeente Medemblik meldingen over verwarde personen

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft in 2019 het Integraal Handhavings- en Veiligheidsplan Medemblik opgesteld, dit plan heeft nog een looptijd t/m 2022. In dit plan staan de punten waar de gemeente Medemblik haar aandacht op richt om de gemeente Medemblik een veilige gemeente te maken. De afgelopen 4 jaar heeft de gemeente Medemblik in samenwerking met interne en externe partijen flink geïnvesteerd in het veiliger en leefbaarder maken van de gemeente Medemblik.

Samenwerking noodzakelijk bij complexe problematieken

Voor de gemeente Medemblik is het onmogelijk om zonder samenwerking de gemeente veilig en leefbaar te maken en te houden. Vooral bij de complexe problematiek als arbeidsmigranten, illegale bewoning, jeugdoverlast, ondermijning en calamiteiten is samenwerking noodzakelijk. Maar juist door deze samenwerking lukt het de gemeente Medemblik om steeds beter veiligheidsproblemen en handhavingsexcessen te voorkomen.

Maar ook binnen de gemeente Medemblik blijft er altijd ruimte voor verbetering, daarom heeft de gemeente Medemblik voor de aankomende vier jaar een aantal aandachtspunten waarop zij extra gaan inzetten. Zo zijn de meldingen over verwarde personen nog niet verminderd en wordt er ook nog steeds ingebroken. Binnen de gemeente Medemblik is onveilig parkeren ook nog steeds een ding van aandacht en wordt er nog steeds gebouwd zonder dat daar een vergunning voor is aangevraagd. Daarnaast worden bepaalde groepen werknemers nog steeds uitgebuit. Daarom werkd de gemeente Medemblik samen met haar partners er hard aan om dit zo snel mogelijk terug te dringen.

Binnen de gemeente Medemblik is het Team Handhaving en Veiligheid, maar wat doet dit team nu eigenlijk. Wij zetten het even op een rijtje:

Handhaving

 • Oppakken en afhandelen van alle meldingen
 • Boa’s nog meer zichtbaar voor onze inwoners
 • Controle blauwe zone Medemblik
 • Controle overige blauwe zones
 • Aanpak parkeeronveilige situaties
 • Inzet bij (jeugd)overlast
 • Controles vooraf, tijdens en achteraf bij evenementen

Bouw- en woningtoezicht

 • Oppakken en afhandelen van meldingen
 • Controle nieuwbouwprojecten
 • Controle nieuwbouwprojecten bestaande wijken
 • Gereedmelden vergunde bouwwerken
 • Controles huisvesting buitenlandse werknemers
 • Coördinatie controles recreatieparken
 • Toezicht complexe renovatie & verbouw
 • Toezicht vooraf, tijdens en achteraf bij grote en complexe evenementen
 • Brandveiligheid en integrale controle kwetsbare objecten
 • Controle sloopwerkzaamheden
 • Afstemming voorschriften sloop intern
 • Calamiteiten tijdens en na brand
 • Oprollen met de politie van hennepkwekerijen
 • BRP, BAG en WOZ controle
 • Interbestuurlijk toezicht verzoeken ministerie BZK

Openbare Orde en Veiligheid

 • Aanpak woninginbraak
 • Inzet bij maatschappelijk impact of onrust
 • Aansturen controles Drank- en Horecawet
 • Overlast buren
 • Regie bij overlast
 • Bevolkingszorg 8.0/ lokale crisisorganisatie
 • Advisering burgemeester/bestuur
 • Ondermijning
 • Accountmanager GR Veiligheidsregio NHN
 • Coördinatie controles grote en complexe evenementen
 • Radicalisering
 • Verbinding zorg en veiligheid
 • Individuele casusoverleggen vanuit Veiligheidshuis
 • Ondersteuning maatschappelijk beleid bij aanpak jeugd, alcohol en drugs

Juridisch

 • Samen eruit komen
 • Afhandeling verzoeken tot handhaving
 • Afhandelen van juridische (complexe) zaken
 • Advisering burgemeester/bestuur
 • Vertegenwoordiging in bezwaarzaken
 • Afhandelen bestuurlijke rapportages van de politie
 • Uitzoeken interne juridische vraagstukken
 • Samenwerken met OOV bij ondermijning

Voor de gemeente Medemblik is veiligheid een dynamisch beleidsveld waar prioriteiten elkaar snel afwisselen, vaak in de waan van de dag. Desondanks wordt het beleid voor vier jaar vastgesteld en is er geen ad hoc aanpak maar gaat het vooral om zaken die een lange adem nodig hebben en consistent zijn in hun aanwezigheid. Daarom neemt de gemeente Medemblik in haar Veiligheidsbeleid voor de aankomende vier jaar vier punten mee vanuit het oude Veiligheidsbeleid, Woninginbraken, Verbinding tussen zorg en veiligheid, Controle op gebruik van alcohol en/of drugs en ondermijning zoals hennepteelt en arbeidsuitbuiting.

Morgen deel 2 over het Veiligheidsbeleid van de gemeente Medemblik

Reageren via facebook