Hart voor Medemblik: “Gemeente, start weer met de Vroeg Eropaf-huisbezoeken”

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik wil dat de gemeente Medemblik de fysieke schuldhulploketten van de gemeente Medemblik weer gaat openen. Dit moet er voor zorgen dat een zo groot mogelijke groep mensen zich aanmeldt voor hulp via het project Vroegsignalering / Vroeg erop af.

De Landelijke Brede Schuldenaanpak bestaat al langer. Wat begin 2021 is gestart is de wettelijke taak die “Vroegsignalering / Vroeg Eropaf” heet; dit aan de hand van de per diezelfde datum gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulp – WGS) Met dit project is het de bedoeling dat gemeenten veel sneller op de hoogte worden gebracht van gezinnen/alleenstaanden met grote problematische schulden en daardoor er veel sneller kan worden ingegrepen.

Tjeu Berlijn, fractievoorzitter van Hart voor Medemblik zegt: “Het is de bedoeling dat hiermee niet alleen financiële problemen bij onze inwoners eerder worden gesignaleerd, maar ook om actief deze mensen te contacteren en hen een individueel hulpaanbod te doen. Hulpverleningstrajecten worden hiermee minder tijdrovend en minder kostbaar, waardoor meer mensen voor hetzelfde geld kunnen worden geholpen.Omdat er aan preventie wordt gedaan dweilen we bovendien niet meer met de kraan open.”

Volgens Berlijn bespaart deze aanpak de gemeente en de gemeenschap heel veel geld. Slechts 8% van de mensen met problematische schulden melden zich uit zichzelf aan bij de gemeente, de rest 92% durft vaak de stap niet te nemen en blijft dus met de schulden zitten.

Volgens Hart voor Medemblik lijkt het er sterk op dat “vanwege corona” de Vroeg Eropaf- huisbezoeken in onze gemeente zijn stilgelegd of zelfs nog nooit zijn opgestart. “Uitspraken die de wethouder tijdens de raadsvergadering d.d. 21 januari jl. hierover deed na vragen van onze kant hierover gaven geen absolute duidelijkheid op dit punt.

Hart voor Medemblik vindt dit een dusdanig belangrijk onderwerp dat zij met de beantwoording van onderstaande vragen niet willen wachten tot de gemeenteraad in Q2 gaat discussiëren over het betreffende beleidsplan. “Elke dag die we hiermee wachten verhoogt het risico dat onze inwoners lopen op escalatie in de vorm van kostenverhogingen, beslagen, afsluitingen, huisuitzettingen etc. Dit kunnen en mogen wij onze inwoners niet aandoen,!” aldus Tjeu Berlijn.

Hart voor Medemblik staat niet alleen als het gaat om deze opvattingen. Onderzoek naar schuldhulpverlening in coronatijd laat ook zien dat je mensen mist door het niet uitvoeren van de zo noodzakelijke Vroeg Eropaf-huisbezoeken (en door het sluiten van de schuldhulploketten!. Er zijn mensen die digitaal niet vaardig zijn en het lastig vinden om aan de telefoon hun hele problematiek te bespreken. Die moet je onder vier ogen te woord kunnen staan.

Pandemie is geen excuus

Hart voor Medemblik is van mening dat de pandemie geen excuus zou mogen zijn om de Vroeg Eropaf-huisbezoeken op te schorten, maar dat corona juist een extra reden is om hiermee snel en met volledige toewijding van start te gaan. Een proactieve en laagdrempelige aanpak is niet alleen beter voor de (bereikbaarheid van de) inwoners, maar pro-activiteit in de breedste zin zorgt voor een structurele, integrale aanpak, beheersbaarheid van het probleem en op termijn voor een kostenbesparing voor de gemeente.

Tjeu Berlijn: “Hart voor Medemblik heeft tot haar ontsteltenis geconstateerd dat “vanwege corona” de fysiekeschuldhulploketten in onze gemeente zijn gesloten. Inwoners die na lang aarzelen eindelijk over de drempel van schaamte heen zijn gestapt om hulp aan de gemeente te vragen blijken hiervoor dus niet (meer) fysiek bij de gemeente langs te kunnen gaan, waardoor zij nog verder afglijden en verdere escalatie dreigt.”

Hart voor Medemblik wil nu dat de gemeente Medemblik er voor gaat zorgen dat een zo groot mogelijke groep mensen die met problematische schulden zitten worden bereikt en zich aanmeldt voor hulp via de Vroegsignalering / Vroeg Eropaf.  Maar ook wil Berlijn van de gemeente weten hoeveel signalen de gemeente Medemblik maandelijks binnenkrijgt van haar signaalpartners,Signaalpartners zijn o.a. woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers

Reageren via facebook