Vuilstort Wieringermeer is het afvoerputje van Nederland

MIDDENMEER – De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft een vergunning afgegeven om op de vuilstort in de Wieringermeer 30 tot zwaar vervuild straalgrit te mogen storten, dit straalgrit is vervuild met Choorm-6, een zeer giftige verf waar al veel mensen aan zijn overleden. Chroom-6 valt onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen. Daarnaast mag er ook nog eens 5000 ton steenwolgranulaat worden gestort.

Chroomtrioxide is kankerverwekkend bij inademing; er is geen drempelwaarde. Het is ook mutageen (kan erfelijke genetische schade toebrengen aan bepaalde cellen) en mogelijk toxisch voor de voortplanting of de vruchtbaarheid. In 2014 en daarna werd duidelijk dat in Nederland defensiemedewerkers tot het einde van de 20ste eeuw onbeschermd gewerkt hebben met verf waarin chroom(VI)oxide verwerkt was.

Het grit is afkomstig van twee bedrijven en wordt door Afvalzorg Deponie B.V. op de vuilstort in de Wieringermeer gestort. Het gaat om:

  1. 5000 ton steenwolgranulaat afkomstig van Renewi te Wateren
  2. 30 ton straalgrit vervuild met Chroom-6 afkomstig van Van der Ende Infra B.V. te Barendrecht.

Vanuit de politiek in Hollands Kroon heeft GroenLinks al diverse vragen gesteld aan het college van Hollands Kroon:

  1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van het voornemen van de OD NZKG?
  2. Heeft u met het voornemen ingestemd, of als belanghebbende bezwaar gemaakt?
  3. Waarom stuurt u het voornemen van de OD NZKG om vergunning te verlenen om in Hollands Kroon “niet reinigbare” grond te storten, alleen ter kennisname naar de raad?
  4. Waarom informeert u de raad en inwoners van Hollands Kroon (die belanghebbende zijn) pas ná het sluiten van de termijn waarin een zienswijze kan worden ingediend?
  5. Beschikt het college over (wetenschappelijke) informatie betreffende de schadelijkheid op korte en lange termijn van het granulaat en de met Chroom-6 verontreinigde grond voor mens en milieu? Zo ja, kunt u die toesturen?
  6. Zo nee, bent u bereid om (wetenschappelijke) informatie betreffende de schadelijkheid op korte en lange termijn van het granulaat en de met Chroom-6 verontreinigde grond voor mens en milieu alsnog op te vragen en te delen met de raad?
  7. Indien er geen (wetenschappelijke) informatie over de schadelijkheid op korte en lange termijn van het granulaat en de met Chroom-6 verontreinigde grond voor mens en milieu bestaat, bent u dan bereid om dit te (laten) onderzoeken en de resultaten hiervan te delen met de raad?
  8. Heeft het college over deze zaak contact opgenomen met de aanpalende gemeente Medemblik? Zo ja, wat is hiervan de inhoud en het resultaat? Zo nee, waarom niet? Bent u nog voornemens om dit te doen?

Reageren via facebook