Toeristisch Medemblik wil een 100% verblijfsaanbod dat de beleving van rust, ruimte, cultuur en (water)sport versterkt

MEDEMBLIK – Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad van Medemblik de regionale visie op de verblijfsrecreatie vast. In deze visie spreekt de gemeenteraad de wens uit om in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland te zijn.

Om deze ambitie uit te voeren is ontwikkelruimte nodig voor de sector. Deze ontwikkelruimte kent de onderstaande vier doelstellingen:

  1. Een ander toekomstperspectief voor de niet-vitale accommodaties
  2. Meer kwaliteit en diversiteit in het aanbod
  3. Creëren van een belevenis met gebruik van de omgeving
  4. Verduurzaming

Om de doelstellingen te halen moet volgens het Jaarplan Verblijfsrecreatie Medemblik het volgende gebeuren:

  1. Een ander toekomstperspectief voor niet-vitale verblijfsaccommodaties: Een deel van de vakantieparken in Medemblik functioneert slecht in het toeristisch segment. Deze parken voorzien veelal in een (tijdelijke) woningbehoefte. Het kan hierbij gaan om de huisvesting van uiteenlopen doelgroepen, zoals spoedzoekers of tijdelijke huisvesting buitenlandse werknemers. Overeenkomst van de locaties van deze programmalijn is dat het huidige gebruik niet overeenkomt met het bestemmingsplan. Belangrijke motivatie hiervoor is dat per locatie er veelal sprake is van een andere eigendomssituatie, exploitatie en vastgestelde ruimtelijke kaders vanuit de gemeente en provincie. Voor de locaties/parken die onder deze programmalijn vallen is maatwerk in de vorm van 1 park, in benadering per locatie onvermijdelijk. Meer kwaliteit en diversiteit in het aanbod
  2. Meer kwaliteit en diversiteit in het aanbod: Een deel van de vakantieparken functioneert goed of kan met stimuleringsmaatregelen weer goed functioneren. De verantwoordelijkheid voor het versterken van de kwaliteit en diversiteit van het aanbod ligt bij de eigenaar van het park. De gemeente heeft slechts een stimulerende, ondersteunende en faciliterende rol. Hierbij is de vastgestelde regionale visie en het ontwikkelkader leidend. We dagen eigenaren uit een regioversterkend, onderscheidend product te ontwikkelen dat economisch haalbaar is.
  3. Creëren van een belevenis met gebruik van de omgeving: Bezoekers kiezen niet alleen voor een locatie, maar ook voor wat er in de omgeving te doen en te beleven valt. In de regionale visie staat beschreven dat in een toeristisch-recreatieve regio de omgeving, accommodaties en dagrecreatie-organisaties een organische eenheid zijn. Samen bepalen ze de waarde en beleving van de bezoeker. Voor de gemeente Medemblik vertalen we de bovengenoemde opgave in het leggen van inhoudelijke verbindingen met diverse beleids –en planontwikkelingen binnen de gemeente Medemblik die als doelstelling hebben om: – de omgevingskwaliteit te versterken; – De organisatiegraad tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeente versterken:.
  4. Verduurzaming: Kwalitatief goed verblijfsaanbod zal in de toekomst ook moeten voldoen aan de duurzaamheidsnormen die de landelijke overheid ons stelt. Het is belangrijk om de komende jaren goed aangesloten te blijven op de duurzaamheidsprogramma’s en eventuele subsidiemogelijkheden.