15.2 C
Medemblik
21 oktober 2020 18:41
Medemblik Actueel.

Foto: Henk Prins
Foto: Henk Prins

Oppositie Medemblik zet opmerkelijke stap met brief aan college

MEDEMBLIK – De gezamenlijke oppositie in gemeenteraad van Medemblik maakt zich grote zorgen over hoe de gemeente Medemblik wordt bestuurd, in een brief lucht de oppositie haar hart en wijst vooral op het feit dat ondanks vele beloften er geen verbeteringen zichtbaar zijn.

Aan het college van B&W van Medemblik,

Het schrijven van een brief aan het college door een aantal fractievoorzitters is een ongebruikelijke stap. Toch is er voor ons op dit moment alle aanleiding voor.

Wij maken ons al langere tijd grote zorgen over de situatie waarin wij als raadsleden ons werk als vertegenwoordigers van de inwoners van Medemblik moeten doen. Die situatie heeft voor een deel te maken met patronen die wij zien in de processen die tot besluitvorming door de raad moeten leiden. Die processen lopen niet goed. Onderdelen hiervan zijn (meermalen) aan de orde geweest in het presidium. Wij zien geen verbetering, sterker: de problemen verergeren. Daarnaast signaleren wij nog een aantal andere problemen.

Dit lichten wij toe in onderstaande tien punten.

  1. Betrouwbaarheid Bestuurlijke Termijn Agenda

Sinds de raad niet meer werkt met een agendacommissie, hebben wij een Bestuurlijke Termijn Agenda. Op basis van deze BTA stelt het presidium de agenda voor de komende cyclus vast. In de praktijk wordt het functioneren van de BTA bemoeilijkt door het voortdurend door het college  afvoeren, doorschuiven of soms toevoegen van raadsvoorstellen. Dat leidt er allereerst toe dat wij geen besluiten kunnen nemen op de afgesproken termijnen. Daarnaast hebben sommige cycli nauwelijks een substantiële agenda, terwijl andere maanden zich kenmerken door een hausse aan – complexe – raadsvoorstellen die met name voor kleinere fracties niet meer te behappen is.

  1. Late levering raadsvoorstellen

Wij zien daarnaast steeds vaker dat raadsvoorstellen – en/of bijlagen – later dan gewenst ter beschikking komen, zodat een goede voorbereidingstijd door de fracties in het gedrang komt.

  1. Uitvoering toezeggingen en moties

De toezeggingen- en motielijsten zijn de laatste jaren langer geworden. Dat komt deels door wat de raad toevoegt. Maar het duurt vaak lang – soms jaren – voor toezeggingen worden ingelost en moties worden uitgevoerd. Ook zien we dat punten worden doorgeschoven, soms meermalen.

  1. Realistische planning

Uiteraard speelt de capaciteit van de organisatie een rol. In het presidium is meermalen gevraagd BTA en mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Wij zien dat niet terug en de problemen duren voort. Er gaat geen vergadering voorbij zonder dat weer een wethouder zich beroept op capaciteitsproblemen op een afdeling. Het zou een goede stap zijn wanneer het college de raad een totaal-inzicht zou geven in de mogelijkheden die de bestaande formatie naar zijn mening biedt.

  1. Uitvoering coalitieprogramma in relatie tot beschikbare capaciteit

Samenhangend hiermee komt de vraag op of ook de uitvoering van het coalitieprogramma wel is doorgerekend. Voorzover ons bekend is dat niet het geval.

Wij beseffen dat in de recente inventarisatienota voor de kadernota wel wordt gevraagd om middelen voor de organisatie. Maar ook daar wreekt zich dat wij geen totaalinzicht in de verhouding tussen taken en middelen hebben. Daarmee wordt ook nu weer de capaciteitsvraag ad hoc bekeken. Gesteld wordt dat de basis niet op orde is en daarbij wordt ondermeer verwezen naar de twee fusies. Wij wijzen erop dat de tweede fusie wel tien jaar geleden (!) plaatsvond.

  1. Voorbereiding projecten met partners

Wij stellen voorts vast dat wij bij belangrijke projecten kort voor de behandeling meermalen out of the blue worden geconfronteerd met problemen in de relatie tussen het college en partners in die projecten. Voorbeeld is de recente wrijving tussen het bestuur van De Zeehoek en wethouder Fit over het zwembad, maar ook de ineens opgedoken voorgenomen beroepszaak van projectontwikkelaar MAZ die voor wethouder van Langen als verrassing kwam. Een goede besluitvorming vereist dat dit soort zaken in het voortraject zijn afgehandeld. Daarmee doen wij uiteraard geen inhoudelijke uitspraak over de oorzaak van die conflicten.

  1. Verbeterd bestuur met vierde wethouder

Op voorstel van de coalitie in wording heeft de raad na de verkiezingen van 2018 besloten een vierde wethouder aan te stellen. Dit kost de gemeenschap jaarlijks veel extra geld. Wij hebben – voorzichtig gezegd – met de hierboven door ons gesignaleerde punten niet het gevoel dat dit besluit heeft geleid tot een betere aansturing van de bestuurlijke processen zoals die in de organisatie worden voorbereid.

  1. Gebrek aan collegiaal bestuur in het college

Wij signaleren bij het college ook een gebrek aan collegiaal bestuur. Voorbeelden daarvan zijn de gang van zaken rond de performance over de kunstgrasvelden of rond het nieuwe zwembad. Wellicht is dit de weerspiegeling van de verhoudingen in de coalitie, die een gezond dualisme ver te buiten gaan – om die tegenwerping alvast maar op voorhand te pareren.

  1. Plotseling op de waakvlam zetten van projecten door het college

Plotseling kwam er informatie van het college dat het een aantal grote projecten in de wachtstand heeft gezet. Dit heeft ons verbaasd. Naar onze mening kan uitsluitend de raad zoiets beslissen, wanneer het om het uitvoeren van genomen raadsbesluiten gaat.

  1. Adequaat financieel beheer

Wij maken ons ernstig zorgen over de berichten over de financiële situatie zoals die tot ons komen. Een deel daarvan overkomt ons en dat kan Medemblik niet helpen. Een ander deel heeft betrekking op achterstallig onderhoud waarvoor blijkbaar geen middelen zijn gereserveerd. Voor ons gevoel komt dat laatste nogal uit de lucht vallen en dan komt de vraag op: waarom wisten wij dat niet eerder?

Tenslotte: voor de langere termijn zou mogelijk een kerntakendiscussie ons kunnen helpen bij het bepalen van wat de gemeente als haar taken ziet. Daarbij zouden we de mogelijkheid van een regiegemeente kunnen bestuderen. Het resultaat zou kunnen leiden tot een betere afstemming van taken en middelen.

Samenvattend: wij roepen het college dringend op om vanaf nu een  koers te gaan varen die de

in de brief genoemde tien punten zo snel mogelijk oplost. Dit is een permanent aandachtspunt. We willen zo snel mogelijk geïnformeerd worden over deze koers. Afhankelijk deze informatie beraden we ons op wat vervolgstappen kunnen zijn.

Ten slotte: wij als oppositiefracties tekenen deze brief maar horen ook ergernissen uit de coalitie.

Silva Visser                                          CU
Geert Mos                                           D66
Cees Neefjes                                        PW2010
Siem Zeilemaker                                 PWF
Ria Manshanden                                 GroenLinks
André Meester                        `          BAMM

Reageren via facebook