Medemblik wil dat alle 7448 kinderen tussen 0 en 14 jaar hun talenten kunnen ontplooien

MEDEMBLIK – En om dat te kunnen realiseren komt de gemeente Medemblik met het ‘Uitvoeringsplan onderwijsachterstand/VVE’.

De gemeente Medemblik streeft naar een optimale ontwikkeling van elke jeugdige in de gemeente Medemblik, kinderen vanaf twee jaar tot de overstap naar school moeten aan voorschoolse voorzieningen kunnen deelnemen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de gemeente:,,Een voorschoolse voorziening heeft een preventieve-, signalerings– en ondersteuningsrol voor kinderen en ouders. Zo moeten bijvoorbeeld kinderen met een risico op onderwijsachterstand op de voorschoolse voorziening de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om een goede start te kunnen maken op het basisonderwijs. Investeren in het wegwerken van onderwijsachterstanden moet vroeg beginnen. Interventies zijn op jonge leeftijd vooral effectief.

De doelstelling van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is om peuters met een (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; en vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2. De gemeente heeft de regie over de realisatie van een dekkend voorschools aanbod voor alle jonge kinderen met een (taal)achterstand. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

De gemeente Medemblik heeft een onderzoek laten doen naar de doeltreffendheid van de VVE in de gemeente Medemblik, daaruit kwam naar voren dat onder andere de gemeente Medemblik aan haar wettelijke taken voldoet. Ook is er vastgesteld welke kinderen in aanmerking komen voor VVE en zijn er afspraken gemaakt over de toeleiding en zorgt de gemeente deels voor een doorgaande leerlijn voor deze kinderen.

Elke kern haar eigen VVE-voorziening

Elke kern heeft een VVE-voorziening waardoor VVE voor ouders in ieder geval fysiek bereikbaar is. Er vinden nog geen systematische evaluaties en verbetering van de VVE op gemeentelijk niveau plaats. Ook of daadwerkelijk wordt bereikt dat 80% van de kinderen met een indicatie zonder vertraging doorstroomt naar groep 3 is onbekend.

De betrokken partijen zijn kritisch op het gebied van de doorgaande lijn van voor- naar (vroeg)school. Het betrekken en stimuleren van ouders en afstemming rond zorgvragen kan beter. Vanaf 2019 wordt de verdeling van het rijksbudget voor het tegengaan van onderwijsachterstanden heringedeeld. Voor Medemblik betekent dit een verruiming van het budget. De gemeente Medemblik grijpt dit aan om de  ambitie op VVE verder uit te werken en de nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen Medemblik te herzien.

[signoff]

Reageren via facebook