Uitbreidingsplannen Agriport++ valt totaal verkeerd in Westfriesland, ‘teleurstellend, verrast, niet volgens afspraak’

MEDEMBLIK – De enorme uitbreidingsplannen van buurgemeente Hollands Kroon met Agriport A7 is in het verkeerde keelgat geschoten bij de gemeenten in Westfriesland. De beschuldigingen zijn dan ook niet van de lucht, gebrek aan afstemming tot het heeft ons verrast.

De regio’s in Noord-Holland Noord hebben een convenant gesloten waarin men als doel heeft gesteld om gezamelijk tot sterke regionale afspraken te komen over planning van bedrijventerreinnen, zo ook voor het terreinen langs de A7.  Voor deze terreinen is bestuurlijk overeen gekomen dat die apart worden afgestemd met de ‘A7-gemeenten als Hoorn, Koggenland en Medemblik. Nu blijkt dat bij de ontwikkeling van deze plannen dit niet heeft plaatsgevonden. In totaal zijn er in 2017 twee werksessies geweest waarna er vanuit Hollands Kroon niets meer is vernomen over deze plannen. De Hoornse wethouder Samir Bashara die namens de gemeenten in Westfriesland dit op zich heeft genomen is dit ronduit teleurstellend te noemen.

De plannen van Hollands Kroon om het bedrijventerrein nog verder uit te breiden, meer richting het IJsselmeer is volgens Bashara overbodig omdat uit het rapport ‘Ruimtebehoefte werklocaties Noord-Holland Noord’ duidelijk blijkt dat in alle drie de regio’s, Kop van Noord-Holland, Westfriesland en de regio Alkmaar, sprake is van een fors overaanbod aan bedrijventerreinen. In de Kop van Noord-Holland is het aanbod ruim drie keer de vraag. Bashara zegt dan ook: ,,Wij herkennen ons dan ook niet in de bewering in het gebiedsplan dat het plan past binnen het provinciale beleid.

Forse groei datacenters Agriport

In het plan Agriport ++ gaat Hollands Kroon er vanuit dat er een grote vraag naar datacenters van tussen de 70 tot 260 hectare. Waarbij wordt aangegeven dat de vraagraming voor de regio De Kop uitgaat van een ecnomisch impulsscenario, waarin een flinke ambitie is vervat met bijbehorende ruimtevraag, dit scenario is in strijd met het rapport ‘Ruimtebehoevende werklocaties Noord-Holland Noord.”.

Samir Bashara schrijft in een reactie aan Hollands Kroon: ,,Wij hebben zorgen over de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van dit profiel. Verder lezend in het ontwerp gebiedsplan staat namelijk (citaat): de focus van de ontwikkeling van Agriport A7 is gericht op het bij elkaar brengen van activiteiten uit de agribusiness en logistieke ketens. Deze clustering resulteert in minder ‘voedselkilometers’ voor producten geteeld in de Kop van NoordHolland en biedt kansen voor het aanhaken van andere sectoren. Dit laatste heeft onder meer geresulteerd in de vestiging van grote datacenters. De in het gebied specifieke condities maken de Wieringermeer zeer aantrekkelijk ten opzichte van andere locaties. De ruime kavels, de ligging aan de A7 en het robuuste watersysteem maken het, naast het dataknooppunt voor datacenters, ook aantrekkelijk voor andere grootschalige (AGRI ++) aan de agrarische sector gekoppelde ontwikkelingen”.

Bashara verwacht wel degelijk dat er concurrentie met de overige bedrijfsterreinen in de regio gaat ontstaan.. ,,Gezien de recente vestiging van datacenters kan toch moeilijk tot “activiteiten uit de agribusiness en logistieke ketens” worden gerekend,” gaat Bashara verder.

Ligging zoekgebied AGRI++

Ook de verdere uitbreiding van Agri++ valt niet in goede aarde bij de A7-gemeenten in Westfriesland, afgesproken was dat er langs de A7 zal worden gebouwd, maar de uitbreidingsplannen gaan vooral richting het IJsselmeer en naar de directe omgeving van Medemblik en Opperdoes wat feitelijk dan een afwijkende ontwikkeling is en dus niet wenselijk. Bashara wil dan ook dat Hollands Kroon een MER-beoordeling gaat toevoegen daar dit bij dit soort plannen verplicht is en niet door Hollands Kroon is gedaan.

Huisvestingsproblemen

Ook ziet Samir Bashara grote problemen met de huisvesting van het personeel dat een baan heeft op Agrport A7. Samir Bashara: “Voor Wieringerwerf, Middenmeer en Slootdorp woningopgaven zijn vastgesteld. Binnen de kernen Wieringerwerf en Middenmeer is ruimte voor circa 60 nieuwe woningen per kern en voor Slootdorp is ruimte voor circa 10 nieuwe woningen tot 2020. De opgaven die in alle drie deze kernen spelen zijn aandacht voor leegstand, voorzieningen en huisvesting voor buitenlandse werknemers”.

Volgens Bashara geeft dit geen antwoord op de vraag hoe de gemeente Hollands Kroon de te verwachten instroom van werknemers denkt te organiseren, en dat de kans groot is dat dit gaat uitstralen naar de omliggende gemeenten in de regio Westfriesland.

,,De gemeenten en provincie hebben eerder afgesproken vervolgonderzoek te doen naar de behoeften van buitenlandse werknemers om nieuwe huisvesting op hun wensen te laten aansluiten. Waar en op welke manier moet het vervolgonderzoek aantonen. Zolang daarover geen duidelijkheid bestaat, zal met de te verwachten toename en concentratie van arbeidsmigranten de huisvestingsproblematiek alleen nog maar verder worden vergroot,” zegt Samir Bashara.

Samir Bashare besluit door te zeggen dat er vraagtekens zijn bij dit ambiteuze gebiedsplan van Hollands Kroon en het ontwerp gebiedsplan nog niet rijp acht voor besluitvorming en zal het op prijs stellen dat Hollands Kroon samen met de provincie en het Hoogheemraadschap het plan aanpast.

[signoff]

Reageren via facebook