6 C
Medemblik
27 november 2020 06:41
Medemblik Actueel.

Landelijk tekort aan water in Nederland.

MEDEMBLIK – Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is. De regen die deze dagen valt is onvoldoende. Ook de aanvoer van water via de rivieren blijft laag. De grondwaterstand daalt, zeker op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden. De verzilting neemt toe, natuur verdroogt, de waterkwaliteit verslechtert, zwemmers moeten oppassen, onder andere voor blauwalg, en ook de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben steeds meer last van de droogte.

Maatregelen

droogtemonitor KNMI
droogtemonitor KNMI

Maatregelen tegen droogte blijven dan ook onverminderd nodig. Dat bleek vandaag uit het landelijke crisisoverleg droogte (managementteam watertekorten). Er komt een extra maatregel. De Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede worden ingezet om extra zoet water naar het Amsterdam Rijnkanaal te sturen. Voor de natuur, landbouw, industrie en drinkwater is zoet water cruciaal. Met deze maatregel wordt de indringing van zout zeewater, ofwel verzilting, tegengegaan.
Rijkswaterstaat kijkt samen met de scheepvaartsector hoe deze maatregel met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart ingezet kan worden.

Bewust met water

Het managementteam watertekorten roept nogmaals op geen water te verspillen, ook al is er voldoende drinkwater. De oproep blijft om water verspreid over de dag te gebruiken.

Verzilting

Landelijk overzicht met metingen van stroomrichting, afvoer, waterpeil, watertemperatuur en zoutgehaltes op diverse locaties.
Landelijk overzicht met metingen van stroomrichting, afvoer, waterpeil, watertemperatuur en
zoutgehaltes op diverse locaties.

Op een aantal locaties in Nederland is sprake van verzilting. In de monding van het AmsterdamRijnkanaal, de Hollandsche IJssel en de Lek is sprake van verhoogde chloridegehalten. Om de verhoogde gehalten bij Diemen tegen te gaan en extra water aan te voeren naar west Nederland, laat Rijkswaterstaat bij de Irenesluizen (bij Wijk bij Duurstede) continu extra water in. Ook is op het Amsterdam-Rijnkanaal een bellenscherm geplaatst tegen de verzilting en is het schutregime bij IJmuiden aangepast. Om de verzilting in de Rijn-Maasmonding tegen te gaan is de afvoer over stuw Hagestein opgevoerd om via de Lek extra tegendruk te creëren om het indringen van zout bij de monding Lek en Hollandsche IJssel te beperken. Daarnaast is de inlaat van het VolkerakZoommeer via de Volkerak-sluizen tijdelijk gestaakt en is de uitvoer via de zoutriolen bij de Haringvlietsluizen beperkt.

Meer water uit het IJsselmeer

De watervraag in het IJsselmeergebied (verdamping en inname waterschappen) is momenteel hoger dan de aanvoer van water door de IJssel. Het waterpeil in het IJsselmeergebied nam afgelopen week iets sneller af dan werd verwacht (circa 5 mm/dag in plaats van 3), vooral door hogere verdamping. Het gevolg is dat het waterpeil eerder dan verwacht rond -30 cm NAP zal liggen. De LCW volgt deze ontwikkeling nauwlettend, bekijkt de consequenties en bereidt overleg voor met de waterschappen rond het IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren. De bestaande afspraak met de waterschappen om niet meer in te nemen dan in de voorgaande weken blijft staan.

Reageren via facebook