Medemblik gaat voor duurzaamheid

MEDEMBLIK – In de raadsvergadering van 16 november stelde de gemeenteraad van Medemblik het programma Duurzaamheid vast. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een duurzame gemeente. Het programma past helemaal bij de ambitie van het kabinet Rutte III die het klimaat tot speerpunt maakte. Ook de gemeenteraad erkent de urgentie van verduurzaming en verbindt zich aan de in het programma gestelde doelen.

Gevolgen voor iedereen

Met de nieuwe klimaatwet gaat Nederland een strenger beleid voeren om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente en voor onze ondernemers en inwoners. Bijvoorbeeld dat we over tien jaar al het afval hergebruiken. En over 30 jaar alle 20.000 woningen in de gemeente van het aardgas af zijn. Een transitie waar alle inwoners de gevolgen van gaan merken. Het programma Duurzaamheid helpt hier nu al op voor te sorteren. Zo kunnen we het duurzaamheidsbeleid verbreden en versnellen.

Programma Duurzaamheid

Het programma richt zich op vier pijlers: elektriciteit, warmte, water en grondstoffen. In de raadsvergadering is daar door middel van een amendement de pijler mobiliteit aan toegevoegd. Per pijler staan de missie en doelen beschreven. Ook geeft het aan hoe we de komende tijd samen met belangrijke partners geen werken om deze ambities te realiseren. Daarnaast heeft de raad via een amendement het thema ecologie in het programma opgenomen waardoor natuur-, milieu- en landschapsorganisaties worden betrokken bij het beleid.

Uitvoeringsagenda, proces en financiën

De concrete uitwerking stelt het college jaarlijks vast in een uitvoeringsagenda. Hierin staan de maatregelen voor het komende jaar. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de programmabegroting. In de programmabegroting van 2018 staan verschillende voorstellen voor de noodzakelijke budgetten. Met tussentijdse rapportages en jaarrekening controleert de gemeenteraad de voortgang. 

Participatie

Bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is Medemblik voor een groot deel afhankelijk van andere partijen. Daarom formeren we een klankbordgroep, bestaande uit inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Samen zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen om tot verduurzaming te komen. Geïnteresseerden die willen meedenken over het duurzaamheidsbeleid kunnen zich aanmelden via een mail naar info@medemblik.nl o.v.v. klankbordgroep duurzaamheid.

Het programma duurzaamheid vindt u hier.

Reageren via facebook