Jaarverslag stadsraad Medemblik

MEDEMBLIK – De komst van de corona epidemie heeft een ieder geraakt. Scholen, horeca, middenstand dicht, dan weer open, dan weer open met beperkingen. Zeker niet in de laatste plaats denkt de Stadsraad Medemblik ook aan degenen die het virus aan den lijve hebben ondervonden en de stadsgenoten die door het virus ons zijn ontvallen. Het virus heeft ook het functioneren van de stadsraad beïnvloed. Waar mogelijk is, met in inachtneming van de coronamaatregelen, nog fysiek, zonder publiek,  vergaderd. Vaker werd er voor gekozen de vergaderingen te annuleren en onderling met mails te communiceren. Niet ideaal.

De stadsraad is 5 keer bij elkaar geweest. Een nieuw lid, Ronald Boekel werd in de raad benoemd.

De belangrijkste onderwerpen dit jaar waren: 

Toiletvoorziening

Het ontbreken van een toiletvoorziening in de binnenstad wordt door velen als een groot gemis ervaren.. In het verleden was een dergelijke voorziening op het Ged. Achterom aanwezig. Deze is opgeheven na komst van de drijvende toiletaccommodatie in de haven. Aan de BV Stadshavens is door de stadsraad gevraagd of deze nu ook weer voor algemeen gebruik beschikbaar gesteld kan worden. Dit zou de goedkoopste en snelste oplossing zijn. Ervaringen in het verleden, o.a. vandalisme, maakt dat niet aan dat verzoek wordt meegewerkt. Uit informatie na een verzoek aan de gemeente op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur leerde dat bij de overdracht van de havens naar de BV Stadshavens geen voorwaarde is opgenomen voor het algemeen gebruik van de toiletvoorzieningen.

Transitievisie Warmte

De stadsraad blijft de ontwikkelingen kritisch volgen. Geconstateerd wordt dat naar mate de tijd vordert er landelijk meer mogelijkheden worden besproken over het reduceren van de CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen.

Regionaal Energie Strategie

Leden van de stadsraad hebben actief deelgenomen in de discussies hierover. Belangrijkste opstelling van de raad is dat het niet wenselijk is nog meer windmolens op land te plaatsen. De gevolgen die dit heeft voor het landschap is meer dan zichtbaar aan de noordgrens van de stad. De komst van zonnepanelen op eilanden wordt niet echt toegejuicht. Het is een mogelijkheid om te komen tot de opwekking van de energiedoelstellingen. 

Handhaving, politie, boa’s

In toenemende mate blijkt de noodzaak van handhaving van regels essentieel voor de leefbaarheid in de stad. Afspraken over de controle en handhaving met betrekking tot de aanpak van slecht parkeergedrag, snelheid, asociaal verkeersgedrag,  overlast door vandalisme, lachgasoverlast hebben niet veel zin als er niet gecontroleerd wordt. De stadsraad is kritisch over de inzet van de politie en BOA’s en wil ingelicht worden over de gepleegde inzet.

Een gepland overleg hierover met de burgemeester, de politie en de BOA’s kon helaas door een aanscherping van de coronamaatregelen niet doorgaan. De bedoeling is om de bijeenkomst in 2021 te organiseren. Van de BOA’s, is daar naar gevraagd, informatie ontvangen over de controles die zij in de stad Medemblik hebben uitgevoerd. Van de politie is helaas summier informatie ontvangen over de gehele gemeente Medemblik. Hier kan de stadsraad niet zo veel mee. De politie wordt in 2021 nogmaals gevraagd de informatie aan te leveren.

Infrastructuur – wegen

De stadsraad nam met instemming kennis van de plannen om het buitendijks gelegen parkeerplaats fors uit te breiden. Helaas wordt geconstateerd dat er nog geen planning is voor de uitvoering. De stadsraad staat op het standpunt dat dit terrein eerst gereed moet zijn voordat er in de binnenstad verdere aanpassingen in de infrastructuur plaatsvinden die het parkeren beperken m.a.w. niet starten met de uitvoering van Medemblik een Zee en geen herinrichting van de Nieuwstraat ten koste van parkeerplaatsen tot dat het parkeerterrein klaar is.

Toen bekend werd dat er gedacht werd aan een toegangsweg naar het parkeerterrein via het talud van de dijk heeft de stadsraad direct actie ondernomen middels een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad. Naar mening van de stadsraad zou dit niet alleen zeer ontsierend zijn voor het monumentale dijklichaam maar ook een dure en onnodige voorziening. Betere bewegwijzering zou naar mening van de raad voldoende zijn. Een succesvolle handtekeningenactie van bewoners onderstreepte de actie van de stadsraad.

Voor wat betreft de herinrichting van het Gedempt Achterom heeft de stadsraad diverse vragen gesteld over de financiële haalbaarheid van het project ( in het licht van de financiële positie van de gemeente) en de eigendomssituatie ter plaatse. Ook hier werd aangegeven  dat de herinrichting naar mening van de stadsraad pas plaats zou kunnen vinden na realisatie van de uitbereiding van het buitendijks parkeren. De stadsraad heeft bewoners uit de omgeving voorgedragen om in een eventuele stuurgroep zitting te nemen.

Nieuwbouw

De stadsraad ziet eindelijk beweging op dit gebied. Het DEK terrein gaat in 2021 van start en de weeshuisgronden worden straks de nieuwe wijk Molenblik. Over het wegenplan in deze wijk zijn van de kant van de raad diverse vragen gesteld. Met name de toegankelijkheid van de wijk riep vragen op.

Diversen

Een bijeenkomst met wethouder mevrouw A. van Langen, helaas zonder publiek, zal zeker worden herhaald. Over diverse onderwerpen kon direct informatie over achtergronden en standpunten worden uitgewisseld.

De stadsraad heeft kennisgenomen van en gevraagd dan wel ongevraagd standpunten ingenomen over diverse andere onderwerpen zoals: Beeldkwaliteitsplan Centrum Medemblik, Strategie Toeristische Marketing, lange termijn accommodatiebeleid, huisvesting buitenlandse werknemers, ontwikkelingen voormalige stadhuis.

Reageren via facebook