Dorpshuis De Schoof maakt bezwaar tegen budgetsubsidie gemeente Medemblik

WERVERSHOOF – Het bestuur van dorpshuis De Schoof in Wervershoof maakt bezwaar tegen de plannen van het college om te stoppen met het indexeren van de subsidies. De Schoof maakt tegen deze plannen op drie punten bezwaar.

In een brief aan het college schrijft het bestuur van De Schoof: “Ten eerste het niet indexeren van de budgetsubsidie ten tijde van het 5 jarenplan voor de bezuiniging van 30.000 euro. Ten tweede het niet meenemen van de vrijwillig ingeleverde 8.000 euro als voorschot op de bezuiniging die komen ging. Ten derde het niet indexeren van de huurcomponent als onderdeel van de budgetsubsidie, terwijl dit contractueel is vastgelegd.

Na langdurig en goed overleg tussen het bestuur van de Schoof en de ambtenaren is tijdens het proces geprobeerd een oplossing te vinden voor het geschil over de vrijwillig ingeleverde 8000 euro en het niet indexeren van de huurcomponent.

Het ontstane compromisvoorstel onder voorbehoud, werd helaas niet door het College overgenomen. Wij hebben vervolgens de zaak aan de bezwarencommissie van de gemeente voorgelegd.

De bezwarencommissie heeft de gemeente Medemblik in het gelijk gesteld. Aangegeven is dat de door De Schoof vrijwillig ingeleverde 8.000 euro als zijnde een voorschot op de bezuinigingstaakstelling en overeengekomen met het vorige College niet meer te verifiëren is. Een toelichting tijdens een openbare vergadering waar de toenmalige penningmeester van de Schoof vanuit het publiek een raadsvraag beantwoordt waarom de eerste 8.000 euro was ingeleverd, was namelijk niet meer in de openbare stukken terug te vinden.

De commissie stelt dat er met de term ‘netto-taakstelling’ impliciet wordt aangegeven dat er niet tussentijds wordt geïndexeerd. Voorts wordt het argument gebruikt dat de Schoof naast de bezuiniging nog steeds voldoende subsidie tegemoet mag zien om de huur te kunnen voldoen.

De grootste ‘pijn’ ervaren wij bij het punt dat de 8000 euro met de intentie van “voorschot op de bezuiniging” is ingeleverd en dus voor ons als “verloren” moet worden gezien. Wij hadden gehoopt dat de gemeente beter onze goede intenties zou hebben begrepen waarmee 8000 euro is ingeleverd. We zijn immers vrijwilligers en zetten ons met overtuiging in voor onze samenleving.

Afsluitend heeft het bestuur van de Schoof uiteindelijk besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de bezwarencommissie. Dit hoofdstuk wordt gesloten en er wordt weer uitsluitend vooruit gekeken. M.a.w. De Schoof gaat, ondanks deze moeilijke tijden, door met waar het al jaren goed in is. Het op diverse vlakken verbinden van mensen in Wervershoof en omstreken.

Ook met het oog op het lange termijn accommodatiebeleid van de gemeente, wil de Schoof haar bestaansrecht inzetten. Wij willen het vizier ook richten op, waar mogelijk, activiteiten die kern overstijgend kunnen zijn. Het verbinden van mensen hoeft van ons niet te stoppen bij de grens van de dorpskern. De Schoof rekent op een blijvende goede samenwerking met de gemeente, want uiteindelijk staan we voor hetzelfde doelstellingen. De Schoof is er ook van overtuigd dat we alleen samen de doelstellingen kunnen halen.

Het bestuur wil bij de in gang gezette doelstelling naar o.a. efficiëntie bij het accommodatiebeleid ook verscheidene topics aan de orde stellen waar we al een aantal vragen bij de gemeente over hebben gesteld. Zo staat de financieringsconstructie waarbij de Schoof huursubsidie ontvangt van de gemeente, deze betaalt aan de woningstichting, waarbij laatstgenoemde een groot deel van dit budget weer over maakt naar de gemeente voor een aangegane lening ook nog op de agenda zetten.

Het bestuur van De Schoof is ondanks de verschillen in mening op een aantal gebieden, blij met de huidige goede samenwerking met de gemeente, want uiteindelijk staan we voor hetzelfde doelstellingen: dienstbaar zijn aan de samenleving.”

Reageren via facebook