17.6 C
Medemblik
7 juli 2020 15:53
Medemblik Actueel.

Van fictie naar waarheid, tientallen tot honderden windmolens in "Windpark Westfriesland"

Wethouder Harry Nederpelt staat voor zware opgave, wel of geen windturbines

MEDEMBLIK – In het concept RES 75 staan behalve nieuwe windmolens ook 1200 hectare zonneweiden op agrarische grond en water vermeld, dit moet zorgen voor 1,5 TWh aan groene energie van het totaal in Noord-Holland Noord opgewekte 2,2 TWh. En daar wringt ook direct de schoen voor de wethouders die duurzaamheid in hun portefeuille hebben.

Behalve Medemblik hebben ook de gemeenteraden van Hollands Kroon en Koggenland zich tegen de komst van nog meer windturbines uitgesproken en de komst van grootschalige zonneweiden op agrarische gronden. Naast deze drie gemeenten worstelen ook Texel, Castricum en Uitgeest met deze opdracht voor meer groene en duurzaam opgewekte energie.

In Medemblik is Harry Nederpelt belast met het duurzaamheid en er staat hem de zware taak te wachten, of beter gezegd een vrijwel onmogelijke keuze om binnen de gemeente Medemblik genoeg draagvlak en ruimte te vinden om dit te kunnen realiseren.

Kor Buitendijk, lid van de stuurgroep RES XL, schrijft in een brief aan het college en de gemeenteraad: ‘In de voorliggende concept RES, waarbij de wind- en zon gesitueerd is in veel zoekgebieden langs o.a. infrastructuur, wordt hieraan voorbijgegaan. Ook bij een analyse van deze zoekgebieden langs infrastructuur blijken er (vrijwel) geen opstellingen denkbaar zonder geweld te doen aan de unanieme uitkomst van de ateliers “geen windturbines dicht bij woningen”.

Provincie Noord-Holland wil de meeste duurzame energie gaan opwekken

Noord-Holland heeft van alle provincies in absolute zin met 6,9 TWh en als aanvullend bod met ruim 4,4 TWh veruit het hoogste bod uitgebracht. De andere “windprovincies” Groningen met een aanvullend bod van 2,6 TWh staat op een derde plaats en Flevoland met een aanvullend bod van 0,6 TWh op de laatste plaats. Een aantal regio’s hebben vanuit een oogpunt van maatschappelijke haalbaarheid en gezien het ontbreken van draagvlak voor grootschalige windturbines en grootschalige zon op agrarische grond, een ‘defensief’ aanvullend bod uitgebracht.

Bij sommige provincies, zoals Friesland, is volstaan met het indienen van vergunde projecten. Zij hebben geen aanvullend bod uitgebracht. Een burgerparlement heeft daar vastgesteld dat er op dit moment geen draagvlak is voor nieuwe grootschalige windprojecten. Het totale bod van de Provincie NH van 6,9 TWh bestaat voor 40% uit reeds vergunde projecten en 60% uit nieuwe grootschalige wind- en zon projecten, aldus de stuurgroep RES XL.

Gezondheidsadvies RIVM geluidsoverlast omgevingsgeluid waaronder windturbines

In juni jl. heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van I&M een rapport uitgebracht over de door de WHO in 2018 gedane aanbeveling van de gezondheidseffecten van geluidsoverlast op bewoners. Het RIVM constateert om ernstige gezondheidsgevolgen als gevolg van windturbinegeluid te verminderen. De WHO adviseert de maximale geluidsnorm van windturbines van 47 dB Lden te verlagen naar 45 dB Lden. Aangezien het om een logaritmische schaal gaat heeft dit een betekenisvol effect.

Het betekent dat als het WHO advies wordt gevolgd de minimumafstand tot woningen van de referentie windturbine van 3 MW circa 750 tot 1000 meter zal moeten bedragen (afhankelijk van het type windturbine). Bij een kleinere turbine van 2,3 MW, zoals die als referentieturbine is gehanteerd in het vigerende Wind op Land beleid, is circa 600 meter de minimumafstand tot woningen als het WHO advies over gezondheidseffecten wordt gevolgd.

Een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het realiseren en behouden van een gezonde fysieke leefomgeving. De gedachte in de Omgevingswet is dat door de integrale benadering van de leefomgeving gezondheid eerder een rol kan krijgen in het proces voor ruimtelijke afwegingen. In het nieuwe stelsel kunnen gemeenten voor windturbines de standaardwaarden aanpassen en een hogere of lagere norm vastleggen in het omgevingsplan. Het omgevingsplan moet er wel in voorzien dat het geluid op gevoelige gebouwen aanvaardbaar is. Wat aanvaardbaar is, is afhankelijk van zaken als de plaatselijke situatie en historie, lokaal geluidbeleid, de bestaande en verwachte geluidhinder en kosten en baten van technische voorzieningen.

Lees hier de reflectie concept RES en Bod met Draagvlak (PDF)

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?