Medemblik Actueel.

Wonen op “De Maar Twisk” mogelijk toegestaan

MEDEMBLIK – De Provincie en de gemeente Medemblik hebben onderzoek laten doen naar de levensvatbaarheid van bungalowpark ‘De Maar’ in Twisk. Gezocht word naar een oplossing voor die kleine recreatieparkje midden in het hart van Twisk.  

Het bungalowpark “De Maar” dateert van begin jaren ’70 van de vorige eeuw. Het was een particulier initiatief van de eigenaar van de boerderij aan de Dorpsweg 153 in Twisk. Het idee werd door de toenmalige gemeente Twisk positief beoordeeld. Het was een vooruitstrevend plan en gaf de gemeente tevens de mogelijkheid om voorzieningen te kunnen garanderen. Uitgangspunt was dat het plan ‘zowel in economische als sociaal-culturele zin indirect een stimulans op het dorpsleven zou opleveren’. De toenmalige burgemeester, de heer Krom, heeft zich persoonlijk ingespannen om de komst van dit bungalowpark mogelijk te maken. De komst van 36 nieuwe recreatiewoningen gaf een nieuwe impuls aan Twisk. De woningen voldeden aan het Bouwbesluit indertijd. De aanpassing van het bestemmingsplan dateert van 1969 en de bouw van de eerste bungalows startte in 1971. De naam “De Maar” is afkomstig van een watertje van de in nabijheid gelegen boerderij.

Lees ook: Is De Maar Twisk, nu wel of geen recreatiepark

Kopers van een recreatiewoning in “De Maar” worden automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De vereniging is opgericht in 1973 en stelt zich de behartiging van de collectieve belangen van de leden ten doel. De VvE is eigenaar van de grond waarop gezamenlijke voorzieningen en verhardingen zijn aangebracht. De vereniging heeft vanaf de oprichting een bestuur (minimaal 5 personen). Het bestuur vergadert gemiddeld 1 keer per kwartaal en er zijn algemene ledenvergaderingen al naar gelang er onderwerpen zijn (minimaal 1 keer per jaar). Er zijn statuten en een huishoudelijk regelement opgesteld.

De VvE is eigenaar van de weg, parkeerplaatsen, groenvoorziening, centrale postvoorziening  de nutsvoorzieningen en de riolering. Sinds 1986 zijn de woningen aangesloten op het gemeentelijk riool. In dat jaar is ook de toegangsweg geasfalteerd. In 2002 en 2017 zijn delen hiervan opnieuw geasfalteerd. Alle woningen hebben individuele gas-, elektra en watermeters. De watervoorziening en de afvalvoorziening wordt centraal via de VvE geregeld. De VvE betaalt de factuur en belast dit door naar individuele eigenaren. Het eerste gedeelte van de toegangsweg is in eigendom bij de bewoner van de naastgelegen boerderij Dorpsweg 153. Iedere eigenaar van de recreatiewoning van “De Maar” heeft recht van overpad.

Permanente bewoning

Het bungalowpark is een complex met 36 recreatiewoningen. Er worden nu 33 recreatiewoningen permanent bewoond, waarvan 24 op basis van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Bij twee adressen is het niet duidelijk waar zij zijn ingeschreven op het moment van het schrijven van dit rapport, en bij 7 adressen zijn de bewoners elders ingeschreven. Er worden nog slechts 3 woningen recreatief gebruikt. In totaal verblijven er 72 personen (63 volwassenen en 9 kinderen). De bewoners, nu vaak op leeftijd, zijn vanaf het begin geïntegreerd in het dorp. Bijna alle bewoners nemen deel aan het verenigingsgebeuren, zowel als deelnemer, vrijwilliger of als bestuurder.

Geen perspectief

Er is duidelijk geen perspectief vanuit een bedrijfsmatige exploitatie gericht op recreatie. De transformatie van recreatiewoning naar wonen is voor bungalowpark ‘’De Maar’’ het meest kansrijke toekomstscenario. Wanneer de infrastructuur eigendom blijft van de VvE “De Maar” en het huidige inrichtingsniveau min of meer volstaat, heeft de transformatie een grotere kans van slagen.

Reageren via facebook