Faunabeheerplan ganzen goedgekeurd

Regionieuws – Gedeputeerde Staten hebben het faunabeheerplan ‘Ganzenbeheerplan Noord-Holland 2015-2020’ van de Faunabeheereenheid Noord-Holland goedgekeurd.

ganzenDe FBE (Faunabeheereenheid) is een zelfstandig samenwerkingsverband van terreinbeherende organisaties en jachthouders. De FBE stelt faunabeheerplannen vast, waarin staat beschreven hoe het beheer van dierenpopulaties en schadebestrijding wordt uitgevoerd. De provincie beoordeelt die faunabeheerplannen. Op basis van deze plannen kunnen bij de provincie ontheffingen worden aangevraagd om af te wijken van de verboden uit de Flora- en faunawet, zoals het doden van dieren. Grondeigenaren en beheerders moeten vaak eerst preventieve maatregelen inzetten, zoals dieren verjagen. De faunabeheerplannen van de FBE zijn terug te vinden op de website van de FBE.

Stijgende landbouwschade

Het faunabeheerplan van de FBE is in lijn met het ganzenbeleid van de provincie. De hoeveelheid ganzen in Noord-Holland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Als gevolg daarvan nam de schade aan landbouwgewassen ieder jaar toe. De provincie streeft daarom ook naar het verminderen van de populatie zomerganzen en is eerder akkoord gegaan met het verruimen van de periode waarin aan populatie beheer kan worden gedaan, met twee maanden. 

Balans

Op basis van de Flora- en Faunawet heeft de provincie de taak om planten en dieren te beschermen, en de bevoegdheid ontheffingen te verlenen om van het verbod om dieren te doden af te wijken.
Grondgebruikers zoals terreinbeherende organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van dierenpopulaties en schadebestrijding. Zij kunnen hiervoor bij de provincie een ontheffing aanvragen, individueel of gezamenlijk via de FBE. In de Flora- en faunawet staan criteria voor het verlenen van ontheffingen. De provincie toetst de aanvragen aan deze wet en het provinciaal beleid. Daarbij kijkt de provincie naar de balans tussen het voortbestaan van populaties en schade aan in de wet genoemde belangen zoals landbouwschade en vliegveiligheid.

Beheer en schadebestrijding ganzen in Natura2000-gebieden

In en om Natura2000-gebieden wordt veel schade door ganzen aangericht. Daarom hebben alle partijen (inclusief natuurbeherende organisaties) uit de Faunabeheerheid in 2014 met elkaar afgesproken dat ganzenbeheer ook in deze gebieden noodzakelijk is om de schade terug te dringen. Het gaat dan om koppelafschot, legselbehandeling, ruivangsten en afschot. Voor uitvoering van ganzenbeheer in Natura2000-gebieden is naast een ontheffing op de Flora- en faunawet ook een vergunning van de provincie nodig op grond van de Natuurbeschermingswet. De aanvrager moet dan aantonen dat deze maatregelen geen significant negatieve effecten hebben op de Natura2000-doelstellingen in dat gebied.
De afgelopen maanden zijn, in nauw overleg met de terreineigenaren en -beheerders, de landbouwsector en vertegenwoordigers van de jagersvereniging in Noord-Holland, uitvoeringsplannen voor beheer en schadebestrijding van ganzen opgesteld voor de meest relevante Natura2000-gebieden. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd, waarna op basis hiervan vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend. De verwachting is dat de vergunningprocedure snel kan worden doorlopen, zodat nog ruim voor de zomer met de uitvoering kan worden gestart. Medio maart volgt meer uitgebreide informatie.