Medemblik, Opmeer en Heerhugowaard proeftuinen WMO en Sport

RSA project “Naar een netwerkaanpak WMO en Sport”-26nov14-001
Paul Duijevestijn (DSP-groep) en Linda Schouten (Sportservice Noord-Holland) overhandigen het evaluatierapport ‘experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport’ aan wethouders mw. E. Deutekom-Muntjewerff (gemeente Opmeer), mw. C. A.J. van Diemen (gemeente Heerhugowaard) en mw. J. Fit (gemeente Medemblik).

Medemblik – Drie gemeenten in Noord-Holland Noord werkten afgelopen jaar aan het creëren van netwerken om ouderen en mensen met een chronische aandoening meer in beweging te brengen.  De lessen en ervaringen van deze proeftuinen zijn onderzocht en opgetekend. De wethouders van de betrokken gemeenten, Heerhugowaard, Medemblik en Opmeer, ontvingen hiervan woensdag 26 november jl. de rapportage.

Sport als kansrijk middel

Gemeenten krijgen er in het kader van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo) vanaf 2015 taken bij. Zo worden zij verantwoordelijk voor de ondersteuning aan zelfstandig wonende mensen met een beperking of een chronische ziekte. Daarnaast  komt een accent te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, al dan niet met hulp van hun sociale netwerk. Sport biedt voor gemeenten kansen om op een creatieve manier vorm te geven aan deze nieuwe Wmo. Door sport en beweging blijven mensen langer gezond, zijn ze beter bestand tegen de effecten van ziekten en doen ze mee in de maatschappij. Het belang van (meer) bewegen is groot, zeker voor diegenen met gezondheidsklachten en sociale problemen, de WMO-doelgroep.

Drie proeftuinen in beeld

De drie proeftuinen richtten zich op het verbinden van de sectoren zorg en sport, waarbij het laagdrempelig sport- en beweegaanbod in kaart is gebracht. De zorgprofessionals en vrijwilligers die betrokken waren verschilden per proeftuin:

  • In Heerhugowaard is gewerkt aan de doorverwijzing vanuit de huisarts en praktijkondersteuners richting de buurtsportcoach en het lokale sport- en beweegaanbod.
  • In Medemblik zijn 250 vrijwillige huisbezoekers van WonenPlus ingezet om hun doelgroep te motiveren om (meer) te gaan bewegen. Daarbij werden zij ondersteund door een brochure over het sport- en beweegaanbod.
  • In Opmeer hebben cliënten van de Omring wijkverpleegkundigen advies gekregen over sport en bewegen, gegeven door de medewerker aangepast sporten.

De netwerken die zijn ontstaan tussen zorgprofessionals, vrijwilligers, buurtsportcoaches/medewerker aangepast sporten is van grote waarde en worden gecontinueerd.

Lessen en ervaringen

Een belangrijke les van de proeftuinen is dat het een lange adem vergt om de sectoren zorg en sport met elkaar te verbinden. Er is sprake van twee verschillende culturen. Activiteiten die eraan bijdragen om elkaar te leren kennen zijn dan ook van groot belang. Gedacht kan worden aan de organisatie van een bijeenkomst voor cliënten waarin de buursportcoach en praktijkondersteuner vertellen over een gezonde leefstijl. Daarbij moet rekening gehouden worden met dat praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen weinig ruimte ervaren om in hun dagelijkse praktijk met cliënten in gesprek te gaan over sport en bewegen. Dit heeft te maken met de vergoedingssystematiek van hun werkzaamheden.

Verder kwam ook naar voren dat reguliere sport- en beweegactiviteiten soms een brug te ver zijn voor ouderen of mensen met een chronische aandoening. Oudere cliënten hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan wandelingen met een vrijwilliger.

Uitvoering

De proeftuinen maakten onderdeel uit van het project ‘naar een netwerkaanpak WMO en Sport’. In de uitvoering waren betrokken: Sportservice Noord-Holland (projectmanagement), DSP-groep, partners van het PreventieProgramma Noord-Holland Noord en de gemeenten Heerhugowaard, Medemblik en Opmeer. Het project werd mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie over de proeftuinen Wmo en Sport kunt u terecht bij Sportservice Noord-Holland, Linda Schouten, tel. 023-205 50 00, of lschouten@sportservicenoordholland.nl.