23.5 C
Medemblik
12 augustus 2020 05:53
Medemblik Actueel.

Westfriese migrantenkinderen vallen tussen wal en schip

pools kindMedemblik – Het SCP (sociaal en Cultureel Planbureau) heeft onderzoek gedaan naar naar het welzijn van migrantenkinderen in Nederland waarbij wij specifiek kijken naar West-Friesland. In West-Friesland loopt deze groep kinderen grote kans op achterstand door o.a. de taalbarriëre, ouders die van vroeg in de ochtend tot laat in de avond aan het werk zijn, en vaak ook de weekeinden waardoor zij kunnen vervallen in de crimininaliteit. 

Veel knelpunten hulpverlening

Ook de professionele ondersteuning en hulpverlening melden knelpunten. Zij zien dat de weg naar hen toe bijvoorbeeld bij opvoedingskwesties niet vanzelfsprekend is voor ouders. Onbekendheid met de mogelijkheden en de voorzieningen, verschillen in opvattingen over opvoeding tussen Nederlandse instanties en migranten, en het binnen het eigen netwerk willen houden van problemen door de migranten spelen hier een rol. Nederlandse instanties geven aan te weinig kennis te hebben over deze groepen en dit kan tot gevolg hebben dat hulpverleners niet goed weten om te gaan met deze kinderen en hun ouders.

Een belemmering is bovendien dat de openingstijden van de hulpverlening (overdag) lastig zijn voor migrantenouders, die lange dagen maken en moeilijk vrij kunnen nemen. Daarnaast kunnen taalproblemen en het gebruik van informele tolken (want niet altijd geschikt voor vertrouwelijke gesprekken) of juist het niet-gebruik van erkende tolken (want te duur) de ondersteuning belemmeren.

Knelpunten op scholen

Scholen met veel Poolse leerlingen lopen aan tegen problemen die te maken hebben met de bekostiging. Veel Poolse kinderen in het basisonderwijs krijgen geen leerlingengewicht toegekend, omdat hun ouders minimaal vmbo-niveau hebben. Dat heeft gevolgen voor de ondersteuning die de basisscholen Poolse kinderen kunnen bieden. Scholen vinden dat het wegwerken van achterstanden bij Poolse kinderen hen meer inspanningen kost dan bij Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen, maar voor de laatstgenoemden krijgen zij wel extra geld op basis van het leerlingengewicht, voor de Poolse meestal niet.

Wisselen van school tijdens het schooljaar, wat naar verluidt regelmatig voorkomt bij deze mobiele migrantengroepen, levert scholen eveneens financiële problemen op. Leerlingen die zich gedurende het schooljaar aanmelden maar niet meer in aanmerking komen voor de regeling opvang nieuwkomers, betekenen een financiële last voor de school, omdat de bekostiging is gebaseerd op het aantal kinderen dat op 1 oktober, de officiële teldatum, op de school staat ingeschreven.

Knelpunten bij gemeenten en instanties

Het onvoldoende in beeld hebben van de onzichtbare kinderen speelt de (gemeentelijke) instanties die zich op de kinderen richten, parten. Registratie zou veel kunnen oplossen, maar niet alle migranten willen of kunnen zich inschrijven in de gba. Ook communicatie en informatieverstrekking worden genoemd als knelpunten bij gemeenten en instanties. De geïnterviewde deskundigen hebben de indruk dat de migranten vaak wantrouwend staan tegenover de aandacht en de bemoeienis van overheidsinstanties, wat de communicatie bemoeilijkt. Ook merken zij op dat gemeenten en andere instanties zelf onvoldoende kennis hebben over de migranten uit Midden- en Oost-Europa. Zij geven dan ook aan grote behoefte te hebben aan informatie over deze groepen. Verder speelt de soms gebrekkige samenwerking tussen instanties, zoals onderwijs, zorg, politie, de hulpverlening aan kinderen parten.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?