DAN Nibbixwoud blijft stiefkindje van de gemeente Medemblik

Medemblik – Afgelopen 7 november 2013 heeft de gemeenteraad van Medemblik een motie aangenomen waarin een krediet werd beschikbaargesteld om de DAN in Nibbixwoud te realiseren. Dat de DAN een hoofdpijn project is geworden is wel duidelijk. Jaarlijks moet Medemblik er vele tienduizenden euro’s inpompen om het verlies op te vangen. Er is een structueel tekort van € 83.000,- per jaar. 

Nu willen de inwoners van Nibbixwoud die zeer betrokken zijn bij de bouw van de DAN zelf ook de handen uit de mouwen steken en jaarlijks een dorpsveiling gaan houden die een verwachte  € 10.000,- moet opleveren en wordt een groot deel van het onderhoudt door de inwoners zelf verricht waarbij er ook voordeeltjes zijn te behalen bij het inkopen van materialen. Dit moet jaarlijks een € 8000,- opleveren. Afgesproken is namelijk dat de DAN in 10 jaar tijd van € 83.000,- tekort naar € 0,- tekort moet gaan.

PvdA Medemblik 

De PvdA fractie ziet maar weinig garanties dat er met deze plannen binnen het in november vastgestelde kader kan worden gewerkt en is bang voor een overschrijding van de kosten en dient daarom ook vanavond tijdens de raadsvergadering een motie in waarin zij het college opdragen om na het zomerreces een rapportage uit te brengen waardoor de raad kan bepalen of de invulling van het exploitatietekort beter onderbouwd is dan de eerste rapportage en of er binnen de financiële kaders wordt gebleven.

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

 

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 3 juli 2014;

 

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2014;

 

Constaterende dat:

 

 • de raad in zijn vergadering d.d. 7 november 2013 een motie heeft aangenomen “krediet en ontwikkeling DAN Nibbixwoud”;
 • het college in deze motie o.a. werd opgedragen om “gelden, die overblijven uit de aanbestedingsresultaten terug te laten vloeien in de gemeentekas” en om “een lineair aflopende bijdrage te verstrekken van € 66.000,- in het eerste exploitatiejaar, af te bouwen naar nihil vanaf het elfde exploitatiejaar waarbij een eventueel overschot na de realisatie van de bouw terugvloeit in de gemeentekas”;
 • het college meermalen informatie heeft verstrekt over de voortgang van de ontwikkelingen;
 • de meest recente informatienota IVR-14-02538 aangeeft dat het terugdringen van het structurele tekort van € 83.000,- kan worden gerealiseerd, o.m. door:
 • jaarlijkse extra inkomst dorpsveiling (€10.000,-)
 • zelfwerkzaamheid – inkoopvoordelen onderhoud (€ 8.000,-)
 • verlaging lasten door subsidies

 

Overwegende dat:

 • moet worden vastgesteld dat niet gegarandeerd is dat de realisatie van de DAN in de huidige variant binnen de financiële kaders van de motie die 7 november 2013 is aangenomen kan plaatsvinden omdat de informatienota IVR-14-02538 van het college laat zien dat er sprake is van verkeerde of onduidelijke onderbouwing, t.w.:
 • de geraamde structurele jaarlijkse extra inkomsten van de dorpsveiling is onzeker en lijkt niet reëel (€ 10.000,-); Uitgangspunt is dan dat er 28.000 euro opbrengst is voor de DAN, uitgaande van een veiling die om het jaar wordt gehouden, zoals de voorzitter van Nibbik-Uit heeft aangegeven.
 • De ISV- subsidie is gekoppeld aan het gebouw. Door de subsidie zijn de kapitaallasten voor de realisatie van het gebouw lager. Deze lagere kapitaallast dient ten goede te komen aan de algemene middelen en mag niet gebruikt worden voor het terugbrengen van het tekort. In feite verstrek je dan een extra subsidie en dat is niet in de geest van de motie van 7 november 2013
 • de stichting Nibbik-uit gaat een inspanningsverplichting aan om het verschil tussen de subsidie en te betalen huur naar 0 terug te brengen (€ 8.000,-); hierbij ontbreekt een duidelijke onderbouwing

 

Draagt het college op om:
1. Na het zomerreces een rapportage uit te brengen aan de Raad, aan de hand waarvan de Raad kan bepalen of de invulling van het exploitatietekort beter onderbouwd is dan de eerste rapportage en die past binnen de financiële kaders zoals gesteld in de motie van 7 november 2013

 

Spreekt uit dat: de Auditcommissie verzocht wordt om de raad over deze rapportage te adviseren.

 

Ingediend door:
PvdA Medemblik