Medemblik Actueel.

Mieke Koomen

Interview Burgemeester Streng: “Samenwerking vanuit respect vormt de basis”

Medemblik – Maandelijks sturen wij onze vliegende reporter Mieke Koomen op pad om een diepte interview te doen met een inwoner/ster van de gemeente Medemblik. Deze maand hebben wij haar met pen, papier en recorder naar het gemeentehuis in Wognum gestuurt. Ga jij maar eens onze burgemeester Frank Streng ondervragen.  Met, je verwacht niet anders, een prachtig resultaat. 

Nu de gemeentelijke verkiezingen zijn geweest is een nieuw tijdperk voor de politiek aangebroken. Reden voor een goed gesprek met burgemeester Streng. Over zijn visie op het politieke landschap, de politicering van het ambt, maar vooral over de basis van onze vrijheid. Onontbeerlijk voor een veilige en duurzame toekomst.

Zoals altijd worden wij hartelijk ontvangen. Frank Streng is een mensenmens. Sociaal tot in elke vezel. Een echte burgervader. Dat is mooi, maar soms ook lastig. Als burgemeester, wat in de basis geen politieke functie is, moet hij laveren tussen de basale en vaak zeer legitieme wensen van de inwoners en politieke conventies.
“Ik vorm geen politieke speler in het veld. Van origine kom ik van VVD-huize, maar in mijn functie zijn alle partijen me even lief. Een persoonlijke voorkeur zet ik opzij. Natuurlijk werk en leef ik in een politieke omgeving, maar ik leg me vooral toe op de emotionele, verbindende kant. Ik ben er voor iedereen.”

Politicering van het ambt

primaire verantwoordelijkheid ligt bij de samenleving in het algemeen en de rol van de gemeente hierin.
primaire verantwoordelijkheid ligt bij de samenleving in het algemeen en de rol van de gemeente hierin.

De gemeentelijke portefeuilles zijn verdeeld over de 3 wethouders én de burgemeester. Taken binnen deze portefeuilles worden steeds meer uitgebreid. Met zijn 4-en zijn zij overkoepelend verantwoordelijk.
Is dat wat wordt verstaan onder de politicering van uw ambt?
“Samen met het college en de raad vorm ik het collegiaal bestuur van de gemeente. Daar hoort een collectieve verantwoordelijkheid bij. Doordat taken van overheidswege naar gemeentes toe worden gedelegeerd, neemt de inhoud en omvang van de portefeuilles toe. Daardoor ontstaat meer behoefte aan mijn direct politieke bemoeienis. Dat is onlosmakelijk verbonden met mijn ambt. Toch wil ik benadrukken dat het slechts onderdeel is van mijn dagelijks werk. Mijn betrokkenheid reikt veel verder dan de raadzaal. Mijn primaire verantwoordelijkheid ligt bij de samenleving in het algemeen en de rol van de gemeente hierin. ”

Prioriteiten en verantwoordelijkheden

Vertrouwenspersoon, gastheer, bestuurslid, bewaker van kernwaardes. Het zijn enkele benamingen die we de burgemeester kunnen toedichten.
Hij zal binnen de diversiteit aan verantwoordelijkheden prioriteiten moeten stellen en zijn onafhankelijkheid moeten bewaken.
“Door de crisis zijn we met zijn allen op veel vlakken aan het ‘overleven’. Dat geldt ook voor de gemeente. Ons vertrekpunt is dat we hetgeen we nu doen zo goed mogelijk blijven doen. Ook wij moeten bezuinigen. Daar ontkomen wij niet aan. Dat vraag politieke moed. Vaker nee zeggen en het anders doen. Met als doelstelling onze gemeente (financieel) gezond te houden. Daarin ondersteun ik het college en de raad. Daar ligt prioriteit, maar ook bij de dingen van alledag. Er wordt gewerkt, gewoond, gerecreëerd. Ook leuke activiteiten en mooie initiatieven verdienen de aandacht. Zo was ik gastheer tijdens de Delta Lloyd Regatta. Een prachtige evenement binnen ons waterrijke gebied, dat helpt om Medemblik op de kaart te zetten en waarvoor de kar met name door vrijwilligers wordt getrokken. Daar ben ik bijzonder trots op en verbind ik mij als burgemeester graag aan. De grote betrokkenheid en het serieuze karakter van vrijwilligers is sowieso opvallend in West-Friesland. We zijn sterk in samenwerken. Om de kracht van lokale instanties te versterken werken we dan ook aan samenwerkingsverbanden binnen de regio West-Friesland. Denk hierbij aan Op/maat, GGD, RUD, zorg, welzijn, veiligheid. Door draagvlak te verbreden ontstaat een verlengd lokaal bestuur.”

Het brengt ons bij de vraag of een verdere schaalvergroting van de gemeente te verwachten is. Burgemeester Streng legt uit dat daar vooralsnog geen sprake van is. “Een middelgrote gemeente is vaak flexibeler en verliest de behoeftes van onderliggende kernen niet uit het oog. Bovendien is het ook niet nodig met een sterke gemeente en de voornoemde samenwerkingsverbanden stevig in het zadel.”

Zorgen om de zorg

Samenwerken,  je naasten helpen, tolerantie en respect
Samenwerken, je naasten helpen, tolerantie en respect

Burgemeester Streng is positief. Zijn glas zal altijd half vol zijn. Toch noemt hij een aantal zaken zorgwekkend. “ik heb zorgen om de zorg. In Medemblik hebben we 19 kernen. Onze inwoners worden ouder. De primaire zorg zal wel blijven, maar de secundaire zorg vormt een uitdaging. Ik noem de kwetsbare positie van de mantelzorgers die thuis zelf zorg moeten bieden. Het vergt specifieke kennis. De wijkteams gaan de sociale kring rondom een zieke of hulpbehoevende ondersteunen. Dit geldt ook voor hulp aan kwetsbare kinderen en dementerende mensen. Het sociale vangnet moet verstevigd worden en een plek krijgen waar informatie en kennis voorradig is. Denk aan een zorgloket bij de gemeente. Eén centraal punt. Hierin is nog een belangrijke efficiencyslag te slaan.

Kompas naar respect

Zorgwekkend vond hij ook de situatie rondom huisvesting van Europese arbeidsmigranten. Dankbaar is hij dan ook voor de pilot Kompas waarvan hij voorzitter was. Het integraal bestuurlijke interventieproject is een mooi voorbeeld van een samenwerking van lokale en regionale partijen. In maart 2012 zette burgemeester Streng zijn handtekening onder de nationale intentieverklaring rond huisvesting van Europese arbeidsmigranten. Dit deed hij namens zeven, aan Kompas deelnemende, West-Friese gemeenten. Met de ondertekening van de intentieverklaring conformeren betrokken partijen als uitzendorganisaties, werkgeversorganisaties, de landelijke vereniging voor
woningcorporaties, VNG en vakbonden zich tot actieve samenwerking met elkaar tot het realiseren van alternatieve huisvestingsvormen.
Een effectieve aanpak, waarbij ze elkaar ook op zaken kunnen aanspreken. De burgemeester is er blij mee. En het heeft opgeleverd. De pilot is ten einde, maar de resultaten mogen er zijn. En meer nog dan het bijeen brengen van huisvesting en werkplek van arbeidsmigranten, gaat het hier om respect. Gestaafd door het ineenslaan van vele handen, uit geheel West-Friesland.

Basis voor alle vrijheid

Mieke Koomen samen met burgemeester Frank Streng voor het belangrijkste artikel van onze grondwet.
Mieke Koomen samen met burgemeester Frank Streng voor het belangrijkste artikel van onze grondwet.

Samenwerken, je naasten helpen, tolerantie en respect. De burgemeester noemt deze speerpunten als cruciaal voor een harmonieuze toekomst. Het lijkt een open deur te zijn. Maar nog te weinig mensen lopen die deur ook daadwerkelijk binnen. De drempel naar een evenwichtige vrijheid. Volgend jaar, op 4 mei 2015 is het 70 jaar geleden dat de Twee Wereldoorlog ten einde kwam. Burgemeester Streng vormt een belangrijke schakel in de stichting ’70 jaar leven in vrijheid’. “Het is van levensbelang dit thema bespreekbaar te houden en te blijven gedenken. Oorlog is immers nog aan de orde van de dag. Bijna alles wat we doen voor een gezamenlijke toekomst, is gestoeld op één fundamenteel principe: het gelijkheidsbeginsel. Artikel 1 van de grondwet. De basis voor alle vrijheid. Van daaruit kunnen we samenwerken en bereiken we veel.”

Met die woorden sluiten we het interview. Het is duidelijk. Onze burgemeester ís onze burgervader. Politiek geëngageerd, maar vooral door menselijke emotie gedreven. Respect!

Tekst: Mieke Koomen/Foto’s Henk Prins

Reageren via facebook