Medemblik Actueel.

Algemeen Politiek

Donkere wolken boven kasteel Radboud. Dicht voor publiek?

kasteel-radboudMedemblik – De VVD-fractie in de gemeenteraad van Medemblik ziet zeer donkere wolken boven kasteel Radboud hangen. Door de overdracht van het rijk naar het kasteel gesloten wordt voor het publiek en zo verliest Medemblik één van haar belangrijkste toeristische attracties. 

Buitenspel.

De gemeente Medemblik heeft in de 19e eeuw het recht gekregen om te besluiten of het kasteel wel of niet in andere handen over mag gaan. Dit is nu gaande tussen het rijk aan de ene kant en het Nmo ( Nationale Monumenten Organistatie) aan de andere kant. Helaas heeft de gemeente verzaakt om bij het besluit om toestemming te geven om het kasteel in andere handen over te dragen de mensen van de Doe/Denktank hierbij te betrekken, zoals wij afgelopen april al eens berichtte. De Doe/Denktank heeft grootste plannen om van het kasteel weer een internationaal aantrekkelijk en toeristentrekkend monument te maken. Maar door de zet van het college van Medemblik is hier nu mogelijk een dikke streep doorgezet.

Dit bracht bij de VVD maar ook bij de fractieleden van de PvdA, PWF, PW2010, ChristenUnie en GroenLinks grote zorgen. Zo groot dat zij bij de aankomende gemeenteraadsvergadering een motie willen indienen die het college oproept om op het eerder genomen besluit terug te komen en alles in het werk gaat stellen om een mogelijk sluiten voor het publiek ongedaan te maken.

De motie leest u hieronder.

MOTIE  VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

 

De raad van Medemblik, in vergadering bijeen op 5 juni 2014;

 

Kennis genomen hebbende van de discussie in de commissie Bestuur en Middelen van 15 mei 2014 over Kasteel Radboud;

Overwegende dat:

 

 • De gemeente geen eigenaar van Kasteel Radboud is maar wel het recht had om haar goedkeuring te verlenen aan de overdracht tussen het Rijk en de Nmo (Nationale Monumentenorganisatie);
 • Het college goedkeuring voor de verkoop heeft gegeven maar heeft verzuimd hierbij de publieke toegankelijkheid van het monument als essentieel te benadrukken (slechts het woord ‘uitgangspunt’ is gebruikt); 
 • Hierbij de mensen van de Doe/Denktank niet zijn betrokken (terwijl de gemeente maanden goed contact met het orgaan onderhield en er zelfs deel van uitmaakte);
 • Die publieke toegankelijkheid cruciaal is voor het realiseren van de ambities van de door de Denktank ontwikkelde Kasteelvisie;
 • De gemeente c.q. het college met de Denktank had afgesproken dat zij haar aanbevelingen zou meenemen in het uiteindelijke besluit richting het Rijk;
 • Het belangrijkste advies van de Denktank bestaat uit het publiek toegankelijk houden van Kasteel Radboud als toeristische attractie;
 • De Nmo géén deel uitmaakt van de Denktank in tegenstelling tot wat in de informatienota van 11 maart 2014 wordt beweerd, waardoor de indruk zou kunnen bestaan dat een en ander al ter kennis van de Nmo is;
 • De Nmo ook géén deel uitmaakt van de Doetank, in tegenstelling tot wat in een nieuwsbericht van de gemeente (d.d. 18 maart) op de website wordt beweerd (alhoewel de Doetank wel probeert hen te betrekken);
 • De Nmo op zoek zal gaan naar een nieuwe huurder, maar zij formeel geen verplichting heeft naar de Denktank (formeel: Stichting Kasteel Radboud) aangaande het geambieerde investerings- en exploitatieplan (van de Kasteelvisie);

Van mening zijnde dat:

 • Het college vooralsnog een belangrijke kans heeft gemist door niet bij deze goedkeuringsmogelijkheid een harde voorwaarde m.b.t. de publieke toegankelijkheid in zijn goedkeuring op te nemen;
 • Het vertrouwen van de Denktank en andere betrokkenen bij het Kasteel in het gemeentebestuur niet wordt bevorderd vanwege bovengenoemde reden, temeer zij altijd in het proces betrokken waren en steeds op enthousiasme konden rekenen; 
 • De gemeente zo snel als mogelijk alsnog met alle binnen haar mogelijkheden beschikbare middelen zowel bij het Rijk als Nmo zeer nadrukkelijk aangeeft dat de publieke toegankelijkheid (in de zin dat er aldaar een toeristische attractie geëxploiteerd kan worden) noodzakelijk is voor het welslagen van de Kasteelvisie;

Spreekt uit dat:

 • Het college van Medemblik zo snel mogelijk werk maakt van de twee laatstgenoemde punten onder ‘van mening zijnde’, en daarbij continu contact en overleg onderhoudt met (een) door het kasteelbestuur aangestelde vertegenwoordig(ers).
 • Het college wordt verzocht deze motie z.s.m. bij alle betrokken partijen kenbaar te maken.

 
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:

Mark Raat, VVD
Bert de Jong, PvdA
Siem Zeilemaker, PWF
Anneke van der Geest, PW2010
Silva Visser, Christenunie
Ria Manshanden, GroenLinks

Reageren via facebook