Medemblik Actueel.

Algemeen

Bewoners Oud Haven Medemblik sturen protestbrief aan college Medemblik

Medemblik – Zoals wij eerder deze week al berichten, zijn de bewoners van de Oude Haven niet blij met de huidige plannen betreffende het stadhuis van Medemblik. Wij ontvingen een brief van deze bewoners die ook naar het college is verzonden. Wij publiceren deze brief 1 op 1 inclusief de handtekeningenlijst.

Het NHD heeft ook een artikel gewijd aan dit onderwerp maar daar zitten volgens de bewoners diverse onvolkomenheden in. Zo vinden zij dat er te weinig aandacht werd besteed aan de 4 winkels in het nieuwe plan, winkels die een concurrerende werking heeft op de bestaande winkels in de Nieuwstraat. 

Hieronder de bewuste brief. Hier is niet in geknipt of teksten aangepast. De brief is 1 op 1 overgenomen. 

A.J. Bruinsma
Oudehaven 21
1671 AT Medemblik 

Medemblik 6 mei 2014 

College van Burgermeester en wethouders

en raadsleden van de gemeente Medemblik 

Dick Ketlaan 21

1687 CD Wognum 

Betreft: nieuwbouwplan voormalige stadhuis 

Geachte Heren, Dames, 

Via uw nieuwsbrief van 24 april 2014 hebben wij vernomen dat uw college,  heeft gekozen voor de nieuwbouwplannen van Bovisie/USP. Na toetsing van een 3-tal plannen door een commissie van deskundige en een beoordelingcommissie en de stemmen van ruim 500 inwoners en raadsleden is voor dit bedrijf gekozen. Met dit besluit geeft u tevens aan dat de zogenoemde Alcateltermijn van 20 dagen in zal gaan, waarin andere partijen protest kunnen indienen tegen dit besluit. 

Als omwonende van de Oudehaven e.o. willen wij gebruik maken van deze mogelijkheid om de volgende redenen. 

  1. Waar uw college en raad, naar onze mening, totaal aan voorbij gaat is dat op het eind van de middag, na 17.00 uur, de oude binnenstad vol staat met geparkeerde auto,s. De parkeerproblematiek is al jaren een groot probleem in het oostelijk stadsdeel. Vooral ook met evenementen is het voor ons als bewoners een crime om je auto kwijt te raken. Het huidige parkeerterrein wordt in het nieuwe plan opgeofferd en (behoorlijk kleiner) verplaatst richting het raadhuis. Dit zal een enorm grote impact hebben op het straatbeeld en het historische karakter van Medemblik sterk ontkrachten. Het nieuwe parkeerterrein wordt uitgelegd als een plein maar in werkelijkheid zal dit een overvol parkeerterrein worden met hinderlijke verkeersbewegingen. Dit mede door het sterk teruglopende aantal parkeerplaatsen. 
  2. Het duurzaamheidaspect komt bij de keuze van het plan van Bovisie/USP in zijn geheel niet uit de verf. Bij de grondsanering in 2000 en 2001 heeft men de vervuilde grond onder het stadhuis laten zitten. Door de bebouwing ligt daar de vervuilde grond, zoals men dat noemt, geïsoleerd en behoefde niet te worden verwijderd. Wanneer wordt besloten tot sloop van het nieuwe gedeelte van het stadhuis zal de vervuilde grond vrijkomen en dient deze te  worden gesaneerd. U zult begrijpen dat dit zal leiden tot hoge kosten. Sloop van een gebouw van nog geen 30 jaar oud is in onze ogen nooit duurzaam. Zeker niet in een tijd waarin de overheid de mond vol heeft over hergebruik, transitie, transformatie en tweede leven. Dus als er wordt gekozen voor sloop/nieuwbouw zou dit in deze tijd gepaard moeten gaan met een hoog ambitieniveau met betrekking tot de duurzaamheid. 
  3. Het moeten doorlopen van verschillende vergunningen, bezwaarprocedures, saneringen en bestemmingsplan wijzigingen zal de ontwikkeling van het plan jaren in beslag nemen. Dit houdt in dat er de eerste jaren geen enkele verbetering plaatsvindt aan de kop van de Nieuwstraat. Dit is naar onze mening juist hard nodig. De kop van de Nieuwstraat verdiend het direct te worden aangepakt en als onderdeel van de Nieuwstraat te worden gezien. En niet als een tweede stadshart. In het huidige plan is naar ons gevoel te weinig aandacht geschonken door alle betrokkenen, door juist op deze plek een 4-tal kleine winkels toe te staan terwijl er op de Nieuwstraat lege winkelpanden staan. Het gepresenteerde neemt op het huidige voorzieningenniveau op de Nieuwstraat een concurrerende houding aan. 
  4. De verschijningsvorm van het plan is zeer kolossaal en van een  zogenaamd  historiserend  karakter. Het gaat in architectonische zin dus concurreren met het rijksmonument. Een monument is juist een monument als het iets opzichzelfstaand vertegenwoordigd. Dit houdt in dat het zich moet onderscheiden. Proberen de stijl te imiteren in het nieuwe plan is dus eigenlijk een ongewenste situatie. Wij denken dat Kropholler zich in z’n graf omdraait bij het zien van dit plan. 
  5. Als omwonende willen wij ook graag van u weten waarop de puntentelling voor Bovisie/USP is gebaseerd. Het overgrote deel van de direct omwonende heeft gekozen voor het plan Noor vanwege het goede concept wat in hun plan is verwerkt en die naar onze mening aansluit op uw prijsvraag. Zover wij kunnen vernemen heeft het plan van Noor, op de woningen na, geen andere invulling dan het gekozen plan. De enige reden dat in het gekozen plan  woningen worden gerealiseerd, is om de kosten te dekken van de sloop en nieuwbouw. Daarbij  komt kijken dat het restaurant op een plaats wordt gesitueerd waar nu de lift en trappenhuis voor het oude gemeentehuis aanwezig zijn. De winkelruimte, het hotelgedeelte en het restaurant zijn in het gekozen plan ook nog eens veel kleiner van omvang dan in het plan van Noor. Daarnaast ontwikkelt Noor het plan samen met Meijer’s uit Andijk wat zorgt voor zekerheid bij de invulling en als een echte publiekstrekker kan worden gezien. Wij vinden de keuze voor het plan van Bovisie/USP dan ook een heel bijzondere, omdat u in de prijsvraag juist heeft aangegeven een  groot winkelvolume c.q. publiekstrekker wenselijk te vinden. Uw College en Raad toont hiermee geen consistent gedrag. Het gekozen plan is volgens de omwonende eigenlijk gewoon een woningbouwcomplex met wat ondergeschikte ruimtes hieraan toegevoegd.
  6. Dan is er nog het jaarlijks terugkeerde evenement van Stichting Rondom op de parkeerplaats aan de Oudehaven. Volgens de plannen zou deze feesttent op het nieuwe plein kunnen worden gerealiseerd. De huidige omwonende hebben jaren lang dit geweldig evenement gedoogd en Stichting Rondom een warm hart toegedragen. Hoe zullen de eventuele nieuwe bewoners hierop reageren? Wanneer er een aantal nieuwe bewoners zullen protesteren kan dit ertoe leiden dat dit mooie evenement op de dag der dagen weleens een van de laatste kan zijn op deze plek. 
  7. Als laatste maken wij, bewoners Oudehaven ons grote zorgen over weer eventuele grote afgraving voor het realiseren van een parkeerkelder voor onze woningen. Zoals u zich misschien nog kan herinneren zijn onze woningen verzakt na de sanering van het gasfabriekterrein in 2001. Na 11 jaar procederen heeft de Provincie ingestemd met een funderingsverbetering in 2012. Wederom weer een ellenlange strijd bij schade aan onze woningen is voor ons onverteerbaar.  

Al met al College en Raadsleden zijn wij als direct omwonende niet tegen elke verandering, echter is dit plan voor ons onacceptabel en zullen wij ons er dan ook met alle middelen tegen verzetten. De haalbaarheid van het plan valt sterk in twijfel te trekken. Er staan meer dan genoeg woningen in Medemblik te koop en op dit moment worden o.a. 20 appartementen op het Graafflorisplein voorbereid. Wij zijn erg bang voor een plan wat door de jaren, na verschillende bezuinigingsronden, wordt uitgekleed tot een zeer matig aftreksel van het gepresenteerde wat daarnaast ook nog eens een concurrerende houding aanneemt tegenover het huidige voorzieningenniveau op de Nieuwstraat. Het is de bedoeling een plan te maken met een voedende werking niet met een concurrerende werking. 

Wij als bewoners gaan er vanuit dat uw college ons, behoudens de meldingen in het gemeenterubriek van het Medemblikkercourant, persoonlijk op de hoogte houdt van allerlei ontwikkelingen van dit plan. Te denken valt aan uitnodigingen bespreking in commissieverband, bestemmingsplanwijzigingen en dergelijke. 

Namens de bewoners Oudehaven 

Ad Bruinsma
Oudehaven 21
1671 AT Medemblik

 

Reageren via facebook