11.6 C
Medemblik
15 juli 2020 07:22
Medemblik Actueel.

Bewoners Oosterhaven reageren op informatiavond Riviercruiseschepen

Medemblik – De actiegroep tegen de komst van de Riviercruiseschepen hebben ons het onderstaand bericht toegezonden. 

Goeden avond , mevr. Simone Groot ,Burgemeester Streng en medewerkers.

Laat ik de toon van de avond even zetten,

Ik veronderstel dat U allen comfortabel mooi en rustig woont , ver vanaf een aanmeerplaats van een riviercruiseschip .

Dat doen wij tot nu toe ook , echter er is verandering op til , wanneer het plan dat schijnbaar al klaar ligt in zijn huidige vorm doorgaat.

Afijn ,

Ik ben vanmorgen eens met een meetlint mijn voordeur uitgestapt , om te kijken hoe ver nou werkelijk zo een kolossaal riviercruise schip van mijn voordeur, huiskamer en slaapkamer aangemeerd ligt.
IK kan U mededelen , de afstand is slechts ca 15 meter . Echter voor een groot aantal woningen is dat aanzienlijk minder, van nog geen 9 tot 12 meter

U kunt begrijpen dat wij, als directe bewoners aan de Oosterhaven, helemaal geen voorstander zijn die enorme riviercruise schepen en al hun benodigde nog te realiseren faciliteiten binnen 9-15 meters van onze voordeur, huiskamer en slaapkamer te krijgen .

De realiteit is niet anders dan dat:

  1. Mijn uitzicht en dat van mijn medebewoners , in totaal 20-24 huizen voor 100 pct geblokkeerd wordt. Daar tegen over krijgen de passagiers aan boord een geweldig uitzicht en inzicht op fraaie rijksmonumentale panden en kunnen onbelemmerd en onbeschoft rondkijken in onze huis- en slaapkamers . Een ongelofelijke inbreuk op onze privacy.
  2. Krijgen mijn medebewoners en ik aanzienlijke overlast van stank, fijnstof , schadelijke stoffen , lawaai, afvalverwerking en andere logistieke functies met daar boven op nog een alarmerende verhoogde verkeersdrukte voor personenvervoer , welke er voor zorgt dat de verkeersveiligheid in en rond de Oosterhaven in het gedrang komt .
  3. Er zeker onveilige situaties voor mens en dier gaan ontstaan op zo’n nu al zeer beperkte ruimte. Waar kunnen onze kinderen en kleinkinderen nog spelen straks . De waterkant is niet voor niets een van de meest bezongen kinder speelplekken .

Wat kan dit de passagiers allemaal schelen ,helemaal niets , die gaan uitblazen van alle drukte en emotie op jouw bankje voor jouw huis.

De Oosterhaven kade is van oudsher altijd een geliefde wandel en fiets route geweest , voor zowel de Medemblikkers als de talrijke touristen , die komen kijken naar de karakteristieke en beeldbepalende aangemeerde bruine vlootschepen en de fraaie panden , dit alles komt zeker in het geding, wanneer het plan van de gemeente om de Oosterhaven tot aanmeerplaats van grote riviercruise schepen aan te merken , doorgang gaat vinden .

Als bewoners van de Oosterhaven wijzen wij dit plan dan ook ten stelligste af en zeggen daarom geen aanmeerfaciliteiten voor riviercruises in de oosterhaven.

Deze nieuwe ontwikkelingen betreffende het aanmeren van grote riviercruise schepen passen beslist niet binnen de locale identiteit en karakteristiek van het Oosterhaven gebied .

  • a. Het is een aanslag op de cultuur- historische waarde van de historische Oosterhaven van Medemblik .
  • b. Zoals we vanavond bij elkaar zitten begrijp ik echter dat De gemeente Medemblik ons als bewoners de ruimte bied om in goed overleg af te wijken van de oorspronkelijke plannen voor de ontwikkellocaties.

Aandachtspunten in de uitvoering zijn een goede aansluiting op de werkelijke vraag en behoefte, naast zowel het behoud van de ruimtelijke kwaliteit als de kwaliteit van de leefbaarheid en sfeer bij aanpassingen in het programma.
We kunnen hier vanavond zonder meer stellen dat de aanwezigheid van de aangemeerde bruine vloot en andere zeilcharter schepen een belangrijke bijdrage levert aan de “beleving” van deze specifieke leefbaarheid en karakteristieke sfeer aan de Oosterhaven. De Oosterhaven kan niet zonder deze unieke schepen .

Medemblik als duurzame gemeente betekent ook dat er ruimte is voor economische groei, dat ontwikkelingen aansluiten op de identiteit van het landschap en dat er ruimte is voor participatie en flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden van de beschikbare ruimte.

De economische belangen, de sociaal maatschappelijke betekenis en de landschappelijke en historische basis moeten met elkaar in evenwicht blijven

De Medemblikker bevolking, zoals U hier vanavond ziet, is erg betrokken, er zijn veel vrijwilligers.

Medemblik moet ook in de toekomst een veilige en leefbare historische stad zijn, met een gezond en veilig leefklimaat voor zijn bewoners in een aantrekkelijke omgeving.

Deze leefomgeving (met de vitale waterrecreatie ) moet behouden worden .
Nieuwe ontwikkelingen mogen het milieu niet aantasten .

Medemblik moet niet allleen oog voor de behoeften van nu hebben , maar ook voor de leefbaarheid in de toekomst

De Bewoners en bedrijven rond de Oosterhaven zijn belangrijke initiatiefnemers voor nieuwe ontwikkelingen, en daarmee de “motor” voor het behoud van de leefbaarheid in deze belangrijke woonkern van Medemblik

Het creeren van betrokkenheid onder bewoners, ondernemers, , belangenorganisaties, bestuurders en ambtenaren, initiërend en inspirerend, is en blijft een belangrijke taakstelling voor de gemeente.

De Oosterhaven is een zeer aantrekkelijk lokatie om te wonen, te werken en te recreëren. De authentieke en historische identiteit van de Oosterhaven en de aanwezige bebouwingsstructuren bepalen in belangrijke mate welke ontwikkelingen ruimtelijk verantwoord zijn.
Riviercruise schepen moeten hier dus helemaal niet komen.

Medemblik heeft twee beschermde stadsgezichten.

  • a. De noordzijde van het historische stadshart wordt be- grensd door het IJsselmeer en de Omringdijk.
  • b. Voor de kustzone,zijn dat de Oosterhaven met de omliggende bebouwing en bruine vloot, bovendien zijn dit prachtige identiteitsdragers.

De Oosterhaven zelf is vrij smal en is omgeven door historische kades en keermuren. De samenhang tussen de historische bebouwing aan de waterzijde en de huidige ruimtelijke structuur maakt het historisch stadscentrum tot een bijzonder attractief en waardevol geheel, welk aangemerkt is als zijnde ” het beschermd stadsgezicht Medemblik met de historische havens en kasteel Radboud”.

Karakteristiek voor de stad Medemblik is het samenhangend patroon van zijn historisch beschermd stadsgezicht.Daar past geen monsterlijk riviercruiseschip in .
Dit moet absoluut zo blijven, het wegtrekken van de veelal historische bruine vlootschepen , die Medemblik gaan mijden moet ten alle tijde voorkomen worden.

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten aansluiten bij de identiteit en karakteristiek van dit specifieke historische gebied en de aantrekkelijkheid en ruimtelijke kwaliteit ter plekke behouden en zo mogelijk versterken.

Rust, beperkte ruimte, recreatie, horeca en sportiviteit aan de Oosterhaven
bepalen de menselijke dynamiek in dit gebied.
Hier is absoluut geen plaats voor een Rivier cruise industrie .
Uitgangspunt is het behoud en versterken van deze kwaliteiten.

De ligging van het historisch centrum aan het water, aangemerkt al beschermd stadsgezicht bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van Medemblik.

De uitvoering van de gemeentelijke structuurvisie 2012-2022 is een dynamisch proces.

Een proces waar de gemeente Medemblik tot 2022 actief mee aan de slag is.

In die periode zal de gemeente telkens afwegingen moeten maken tussen kansen die zich voordoen, het gedefinieerde programma, de ruimtelijke mogelijkheden, de maatschappelijke wensen, de markt-conformiteit en de financiële haalbaarheid.

De belangrijkste pijler echter moet zijn; het in stand houden en waar mogelijk het verbeteren van de kwaliteit van de leefbaarheid.

Medemblik mag zich gelukkig prijzen.
Er zijn aanzienlijk betere aanmeer alternatieven beschikbaar in Medemblik voor
het riviercruiseschepen project , wel gelegen buiten de onmiddellijke woonkern en
daar liggen de kansen tot een succesvol en op regionaal niveau uit te rollen riviercruise beleid .

Hier heten alle Medeblikkers deze schepen van harte welkom .

De beschikbare ruimtelijke structuur voor dit specifieke bedrijfsgenre moet
medebepalend zijn dit riviercruise schepen plan succesvol te ontwikkelen.

“De inwoners van Medemblik zijn geen grote verhuizers Een groot deel van de inwoners (74%) woont al langer in hun huidige woonkern. In kernen met een hoog aandeel inwoners dat er al lang woont, zoals aan de Oosterhaven worden de sociale samenhang en sfeer hoog gewaardeerd.”
“De meeste inwoners van Medemblik voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun kern.”
Zoals men hier zegt, “ Medemblik heeft het hart aan het water “.
Dank voor uw aandacht,

Paul Rietmeijer
Oosterhaven 44
1671-ac Medemblik

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?