Definitief besluit zwemplekken Noord-Holland 2014

Medemblik – De aan de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn (ZWR, 2006/7/EG) aangepaste Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) brengt een aantal zwemwatertaken voor de provincie mee.

 • GS moeten jaarlijks voor de aanvang van het badseizoen alle oppervlaktewateren inventariseren waar naar verwachting een groot aantal mensen zal zwemmen en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat (art. 10b, lid 1 Whvbz);
 • GS moeten jaarlijks de lijsten van aangewezen zwemwateren opstellen en herzien (art. 1Ob, lid 2 Whvbz). In Nederland is het vastleggen van de zwemwaterfunctie van wateren voorwaarde voor het aanwijzen van zwemwater. GS mogen jaarlijks de functie zwemwateren in provinciale wateren vastleggen.
 • Het publiek dient te worden betrokken bij het inventariseren en aanwijzen van zwemwateren. Afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht is daarom van toepassing op de besluitvorming (art. 10c, lid 1 Whvbz). De lijst van aangewezen zwemwateren moet voor het publiek o.a. via internet beschikbaar zijn (art. 10c, lid 1 Whvbz).
  Wijzigingen voor 2014 t.o.v. de lijst met zwemwaterlocaties van 2013 zijn met de waterbeheerders en betrokken houders besproken.

Op 28 januari 2014 heeft het college van GS het ontwerpbesluit ‘zwemplekken 2014’ genomen, waarin de hieronder genoemde wijzigingen zijn opgenomen ten opzichte van de zwemplekken in 2013. Dit besluit heeft 6 weken ter inzage gelegen van 31 januari tot 14 maart 2014. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Daarmee heeft GS het definitieve besluit kunnen nemen, ongewijzigd ten opzichte van het genomen ontwerpbesluit.

Toelichting op de wijzigingen 2014 ten opzichte van de lijst met officiële zwemplekken van 2013

Voor het zwemseizoen 2014 zijn er enkele wijzigingen in de lijst met officiële zwemplekken ten opzichte van 2013:

Nieuwe officiële zwemplekken zijn:

 1. Varkensbaai, Sloterplas (Amsterdam)
 2. Vooroever/Vlietsingel, Strand (Medemblik)
 3. Havenstrandje Marken (Waterland)
 4. Strandslag Donkere Duinen (Hengstenpad) (Den Helder)
 5. Strandslag Duinoord (Den Helder)
 6. Strandslag Falga (Den Helder)
 7. Strandslag Drooghe Weert (Den Helder)
 8. Julianadorp, de Zandloper (Den Helder)
 9. Strandslag 9, Voordijk (Schagen)
 10. Strandslag 10, Abbestee (Schagen)
 11. Strandslag 11, Seinpost (Schagen)
 12. Strandslag 12, Dorpsplein (Schagen)
 13. Strandslag 13, Kieftenglop (Schagen)
 14. Strandslag 16, Petten Korfwater (Schagen)
 15. Strandslag 17, Petten Hondsbossche Zeewering (Schagen)
 16. Hagen aan Zee, strandslag 20 (Bergen)
 17. Schoorl aan Zee Noord, strandslag 21 (Bergen)
 18. Schoorl aan Zee Zuid, strandslag 22 (Bergen)
 19. Bergen aan Zee, Burgermeesterpaadje, strandslag 28 (Bergen)
 20. Middenweg, Egmond binnen, strandslag 35 (Bergen)
 21. De Noordpier (Velsen)
 22. Castricum aan Zee, Bad Noord, strandslag 37 (Castricum)
 23. Castricum aan Zee, Stille Strand, strandslag 39 (Castricum)
 24. Bloemendaal aan Zee, afgang Kattendeel (Bloemendaal)
 25. Bloemendaal aan Zee, afgang Duin en Kruidberg (Bloemendaal)

GS is het bevoegd gezag voor het toekennen van de zwemfunctie voor binnenwateren. Voor de Rijkswateren geldt dat Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is om de zwemfunctie toe te kennen. Na toekenning van de zwemfunctie door Rijkswaterstaat op plekken in Rijkswateren, kan GS vervolgens als bevoegd gezag hierbinnen zwemwaterlocaties aanwijzen.

Van de in 2014 nieuw aan te wijzen zwemplekken valt locatie 1 (Varkensbaai, Sloterplas te Amsterdam) in een binnenwater. De overige nieuwe zwemplekken 2 t/m 25 liggen alle binnen Rijkswateren aan de Noordzeekust en het IJsselmeergebied.

Door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt voor zwemplek 1 (Varkensbaai, Sloterplas te Amsterdam) de functie zwemwater op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit toegekend en worden de zwemplekken 1 t/m 25 aangewezen als (onderdelen van) watersystemen. Rijkswaterstaat heeft voor zwemplekken 2 t/m 25 de functie zwemwater toegekend.

De reden waardoor er dit jaar veel nieuwe zwemlocaties langs de Noordzeekust officieel kunnen worden aangewezen, is dat de provincie gedurende de afgelopen 2 jaar in een gezamenlijk traject met Rijkswaterstaat Zee en Delta en alle kustgemeenten gezocht heeft naar een optimale inrichting van de zwemzones. Rijkswaterstaat heeft meetpunten verplaatst en zwemzones anders ingericht en waar mogelijk opgerekt, rekening houdend met mogelijke vervuilingsbronnen, stromingen, strandopgangen en drukbezochte plekken. Hierdoor valt nu bijna de gehele Noord-Hollandse Noordzeekust binnen een zwemzone. Vanaf 2014 valt de gehele Noordzeekust van Noord-Holland binnen een zwemzone, behalve het stuk kust tussen Camperduin en Petten in verband met de dijkversterking; het stuk kust voor het natuurgebied het Zwanenwater bij Callantsoog en ten Noorden van Texel vanwege gevaarlijke stroming.

Af te voeren officiële zwemplekken zijn:

26. Sloterparkbad, Sloterplas (Amsterdam)
27. Klaas Dobbers Droogte (’t Twiske te Oostzaan)
28. Callantsoog (Schagen)
29. Petten (Schagen)

 

Motivatie voor afvoeren:

Ad 26. Sloterparkbad, Sloterplas (gemeente Amsterdam): Deze plek is zeer blauwalggevoelig. Om deze reden is de zwemplek vaak dicht. Er komen hierdoor weinig bezoekers naar deze plek. De kosten van het in stand houden van deze zwemplek en investeringen voor het verbeteren van de condities ter verbetering van de waterkwaliteit wegen slecht op tegen de baten. Daarbij ligt deze zwemwaterlocatie aangrenzend aan een binnen- en buitenzwembad, waarin mensen veel vaker zwemmen dan in deze hiernaast gelegen zwemlocatie in oppervlaktewater. Tegelijkertijd met afvoering van deze zwemlocatie, wordt op een andere plek in deze Sloterplas die minder gevoelig is voor blauwalg een nieuwe locatie opgevoerd, namelijk Varkensbaai. Zo blijft de voorziening van een zwemwaterlocatie in oppervlaktewater voor de bewoners rondom de Sloterplas in Amsterdam aanwezig.

Ad 27. Klaas Dobbers Droogte (’t Twiske te Oostzaan): Er komen weinig mensen zwemmen op deze locatie, blijkt uit tellingen. De kosten van het in stand houden van deze zwemplek wegen daarbij niet meer goed op tegen de baten. Mede hierdoor wil de locatiehouder stoppen met het beheer voor deze zwemwaterlocatie en deze laten afvoeren, in overleg met de provincie en waterbeheerder. Er liggen voldoende zwemwaterlocaties in de nabije omgeving binnen recreatiegebied ‘t Twiske waar wel veel mensen komen zwemmen. Hierdoor blijft er na afvoer van deze zwemwaterlocatie voldoende alternatief aanwezig om in deze omgeving te zwemmen.

Ad 28. Callantsoog (gemeente Schagen): Deze zwemlocatie wordt opgeknipt in vier losse zwemplekken, alle met eigen strandopgang. Voordat dit kan, wordt deze zwemlocatie ‘Callantsoog’ afgevoerd zodat op dezelfde plek vier aparte zwemplekken kunnen worden aangewezen, namelijk:

 • Strandslag 10, Abbestee
 • Strandslag 11, Seinpost
 • Strandslag 12, Dorpsplein
 • Strandslag 13, Kieftenglop

Ad 29. Petten (gemeente Schagen): Deze zwemlocatie wordt opgeknipt in twee losse zwemplekken, alle met eigen strandopgang. Voordat dit kan, wordt deze zwemlocatie ‘Petten’ afgevoerd, zodat op dezelfde plek twee aparte zwemplekken kunnen worden aangewezen, namelijk:

 • Strandslag 16, Petten Korfwater
 • Strandslag 17, Petten Hondsbossche Zeewering

Beroep

Op grond van artikel 13 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden kunnen rechthebbenden binnen zes weken nadat het besluit is genomen beroep instellen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20951, 2500 EZ DEN HAAG.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;
 2. de dagtekening;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 4. de gronden van het beroep.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Door het instellen van beroep tegen dit besluit wordt de werking ervan niet opgeschort.
Hiervoor kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, Sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor de behandeling van het verzoekschrift wordt griffierecht geheven.

Het besluit rond de toekenning van de functie zwemwater en de definitieve lijst van zwemlocaties in oppervlaktewater 2014 zijn in de periode van  25 april tot 6 juni 2014 2013 tijdens kantooruren in te zien in het provinciekantoor van Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem.

Reageren via facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.