19.9 C
Medemblik
3 juli 2020 18:20
Medemblik Actueel.

De stelling. Meer of minder blauw op straat in Medemblik

veiligheid

Medemblik – Een Nederlander klaagt graag en veelvuldig, en 1 van de meest gehoorde klachten is over de politie en tegenwoordig ook over de Boa’s. In 2013 hebben wij met enige regelmaat geschreven over de Boa’s en het niet zichtbaar zijn van deze mensen in de gemeente Medemblik.  Ook klaagt de inwoner van de gemeente Medemblik steen en been over de politie die er nooit is als je ze nodig hebt, met als dieptepunt het laatste kwartaal van 2013 toen velen hebben geklaagd, vanaf oktober 2013, over ernstig vuurwerkoverlast maar de politie vrijwel niet thuis gaf.

Daarom legden wij de politieke partijen in de gemeenteraad van Medemblik de volgende stelling voor:

Hoe gaat u deze klachten aanpakken? Meer blauw op straat? Boa’s uitbreiden?

Antwoord GemeenteBelangen: Veiligheid hoort een politie taak te zijn. Ook onze wijkagenten zouden meer zichtbaar en bekend moeten zijn merendeel weet niet wie hun wijkagent is, los van hoe die te bereiken is. GemeenteBelangen vindt dit een gemiste kans goede voorlichting zou nodig zijn. Het beperkt aantal boa’s is op dit moment 1 of 2.Is dit voldoende voor de gehele gemeente om zowel in de nacht als in het weekend beschikbaar te zijn ? Wat GemeenteBelangen betreft mag er meer budget hiervoor beschikbaar worden gesteld een vellig gevoel is belangrijk maar zal door iedereen anders worden ervaren. De samenvoeging van een landelijke politie organisatie vinden wij slecht, hierdoor komt politie nog meer op afstand te staan. De toezegging door Minister Ivo Opstelten van 1 wijkagent op 5000 inwoners wordt bij lange na niet gehaald. Op dit moment zijn er 4/5 wijkagenten maar wij hebben recht op 8 wijkagenten laten ze dat eerst even opwaarderen. Tegengaan van criminaliteit, vandalisme, zou prioriteit moeten hebben zowel bij politie als gemeentelijk.

Antwoord VVD: De VVD neemt deze klachten hoog op, omdat veiligheid voor de VVD voorop staat. Het aantal boa’s willen wij vergroten zodat zij op meer plaatsen aanwezig kunnen zijn. De VVD heeft voorkomen dat er 140.000 euro werd bezuinigd op veiligheid. Door dit soort signalen worden wij alleen maar bevestigd in deze keuze. Meer blauw op straat zegt de VVD dus volmondig ja tegen, dat is positief voor de openbare orde en veiligheid, het veiligheidsgevoel van onze inwoners en het imago van onze toeristische gemeente. De gemeente kan de politie niet aansturen, maar wel via de burgemeester informatie doorgeven. Daarom hebben wij recent schriftelijke vragen gesteld over de inbraakgolf in Andijk, daar kan de burgemeester de politie op aanspreken.

Antwoord CDA: Het CDA streeft ernaar dat de politie en BOA’s paraat moeten staan waar nodig, maar het is lastig om als politiek de inzet van met name de politie te beïnvloeden. Het CDA zou de wijkagent meer bekendheid willen geven, want hij/zij is het eerste aanspreekpunt. Wij schrikken er wel van dat de BOA’s en politie te vaak worden lastig gevallen bij de uitoefening van hun taken en dat betreuren wij zeer. Zij hebben te vaak te maken met agressiviteit en daar moet eerst verandering in komen. Niettemin moet de politie er zijn als het nodig is.

Antwoord D66: Dit is duidelijk een politietaak en niet van de Boa s. Deze zijn geheel voor onze kosten en dat zit aan het maximum . De politie moet meer de wijk in en achter het buro vandaan. Dat is de beste oplossing . Dit bepleiten wij al jaren maar gebeurd veel te weinig. Deze regio heeft te weinig mankracht en moet al jaren worden uitgebreid . Wij hebben deze zaak reeds via de burgemeester als Hoofd van de politie aangekaart en om actie gevraagd. Ook zullen wij hier op blijven hameren en desnoods in Den Haag bij de minister aankloppen om hier respons op te krijgen

Antwoord OWP: Ook wij als OWP vinden het klagen terecht, want in onze beleving is de politie te weinig zichtbaar op straat aanwezig. Wij zijn voorstanders van wijkagenten die op de fiets surveilleren. We hebben géén inzicht in het functioneren van de Boa,s, dus over uitbreiding praten is voor ons nog niet aan de orde. Voorts was de vuurwerkoverlast in Medemblik behoorlijk. Het lijkt wel of de bommen steeds harder gaan knallen. Ik zat soms rechtop in mijn stoel! Wat de aanpak van de klachten betreft er staan over deze zaken het nodige in ons verkiezingsprogramma. We kunnen die punten aan de orde stellen in de commissie Bestuur en Middelen.

Antwoord PvdA: De PvdA wil overlast, intimidatie, vandalisme en criminaliteit bestrijden. Preventief ook aandacht voor hangjongeren. We werken samen met woningcorporaties, welzijnsinstellingen, brandweer, politie, onderwijs en bedrijven. Mensen spreken elkaar aan op straat en ouders spreken hun kinderen aan. De burger is niet langer alleen maar consument, maar wordt producent van zijn eigen welzijn, veiligheid en leefbaarheid. De PvdA wil een gemeente die betrokkenheid stimuleert. De PvdA wil buurtpreventie faciliteren en financieel ondersteunen. Als het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar het kan en ingrijpen waar dat moet. De PvdA legt de handhaving van onze veiligheid in de eerste plaats bij de politie. Wij kijken kritisch naar de inzet van BOA’s. De PvdA wil niet dat zij ingezet worden omdat de politie niet optreedt of omdat de gemeente geen maatregelen nam

Antwoord PWF: Als ik de opsteller van deze stelling moet geloven is de oplossing te vinden in meer Boa’s en meer agenten. Daar is Progressief West-Friesland het gedeeltelijk mee eens. Als PWF vinden wij dat de agenten zichtbaar en aanspreekbaar op straat moeten zijn. Niet alleen de wijkagent, maar alle agenten. Meer politie is iets wat wij zeer graag willen, alleen dat is landelijk bepaald, dus waarschijnlijk is dit niet haalbaar. Wij zien graag dat BOA’s vervangen worden door kwalitatief goede jongerenwerkers, als aanvulling op die we al hebben. Maar de kern van het probleem ligt bij de ouders. Laten we de ouders die toestaan dat hun kinderen een karrenvracht met vuurwerk kopen en dit vervolgens vijf dagen lang afsteken eens aanspreken. Bij de ouders ligt de oplossing tot het tegengaan van deze overlast. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de politie of de gemeente, nee deze ligt bij alle burgers. 

Antwoord CU: Een Boa in een integrale handhaver die de politie aanvult op de politiecapaciteit als opsporingsambtenaar met een specifieke, afgebakende taak en heeft maar beperkte opsporingsbevoegdheid. Tot nu toe blijken we onvoldoende in staat om het toezicht op handhaving serieus vorm en inhoud te geven en toe te zien op de gewenste kwaliteitsverbetering, zodat de veiligheid en het gevoel van veiligheid verbeterd wordt. Boa en politie werken onvoldoende samen zodat de kansen en mogelijkheden tot systematische zichtbaarheid nog onvoldoende is. Boa’s en politie kunnen elkaar in hun dagelijks functioneren veel beter aanvullen. Betere samenwerking, anders wil CU toch meer blauw en minder boa’s in welke kleur dan ook.

Antwoord BAMM: Het is beloftetijd dus iedere partij zal gaan roepen dat veiligheid en orde bij hen hoog in het vaandel staat, en ze o zo voor meer blauw zijn, en de aanverwante BOA’s. Vanuit populisme en het belofte ritueel zouden we daar dus ook aan mee moeten doen. Voor andere partijen onderdoen is immers geen optie. Vraag daarbij is, als alle partijen (dus ook de landelijke), extra blauw en Boa’s willen, waarom zijn die er dan niet, nu dit vaker is beloofd. De volgende vraag is of de klagende burger daar ook (meer belasting) voor wil betalen, voor geld is alles te koop.

Antwoord PW 2010: PW 2010 vindt, dat crimineel en/of hinderlijk gedrag niet kan worden getolereerd en met kracht bestreden moet worden. Een efficiënte inzet van de politie blijft daarom een eerste vereiste. Uiteraard geldt dit ook voor vuurwerkoverlast. Dat de politie in de maanden voor de jaarwisseling niet altijd goed op meldingen kan reageren is niet zo vreemd. Een agent kan niet op meerdere plaatsen tegelijk zijn en eerlijk is eerlijk, op alle mogelijke plekken vliegt het knalwerk ons in deze periode om de oren. Een mentaliteitsprobleem bij ons als burgers dus en om dat op te lossen zijn ook andere middelen nodig.

Reageren via facebook